Žalmy Davidovy/Žalm 20

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 20
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative b' {
 \clef "treble"
 \key e \minor
 \time 4/4
 b2 b4 ais b d cis b ais2 b^\fermata
 g g4 g fis e d2^\fermata
 g a4 b c b a g fis2 e^\fermata
 g fis4 e e dis e2^\fermata
 e b'4 b a a b d cis2 b^\fermata
 r d cis4 b a g a2 g^\fermata
 g e4 fis g a b a g2 fis^\fermata
 r g a4 b a g fis2 e^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Tě vy -- slyš Pán dle své -- ho slo -- va
V_den tvé -- ho sou -- že -- ní,
A jmé -- no Bo -- ha Já -- ko -- bo -- va
Tě při -- veď k_zvý -- še -- ní;
Rač to -- bě po -- moc ze sva -- ty -- ně
Vždy hoj -- nou se -- sí -- la -- ti,
A ze Si -- o -- na své -- ho sí -- ně
Tě moc -- ně stvr -- zo -- va -- ti.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Tě vyslyš Pán dle svého slova
V den tvého soužení,
A jméno Boha Jákobova
Tě přiveď k zvýšení;
Rač tobě pomoc ze svatyně
Vždy hojnou sesílati,
A ze Siona svého síně
Tě mocně stvrzovati.

2. Pán zápaly tvé, ovšem tebe
Vždy mívej v paměti,
A v popel obrať ohněm s nebe
Tvé všecky oběti.
Tvé srdce čehož sobě žádá,
Dejž Pán ti s ochotností;
Tvá každá naděje i rada
Se naplň v skutečnosti.

9. Tak spasení tvé oslavíme
Svou písní líbeznou,
A v Páně jménu povýšíme
Korouhev vítěznou.
Již víme, Pán že zachovává
Svůj ztrápeny lid mukou;
A slyše s nebe, hojné dává
Jim spasení svou rukou.

4. Ve vozích tito, v koních jiní

Doufají srdcem svým;
Nám Páně jméno pomoc činí,
My těšíme se jím.
Tak oni sehnuti jsouc v boji,
Hned v hanbu mnohou padli;
Však víra naše pevně stojí,
Neb jsme ji v Pánu kladli.

5. Již nás, o Pane, zachovávej
V své hojné milosti,
A splnění v své lásce dívej
Nám našich žádostí.
O králi, ucho tvé ať slyší,
Když k tobě vroucně lkáme;
O dejž nám dědictví v své říši,
Kdež věčnou čest ti vzdáme.