Žalmy Davidovy/Žalm 14

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Žalm 14
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative d'' {
 \clef "treble"
 \key d \dorian
 \time 4/4
 d2 d4 d g,2 a c4 d b b a2^\fermata r
 c c4 b a2 g f4 a g f e2 d^\fermata
 f a4 a d, e f g a c b2 a^\fermata r
 a a4 g f2 a bes4 a g g f2^\fermata r
 g f4 e d1^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Díť blá -- zen v_srd -- ce své -- ho zma -- te -- ní:
Vždyť ne -- ní Bo -- ha v_ne -- bi na vý -- so -- stech.
Jsouť po -- ru -- še -- ni, hy -- nou v_ne -- pra -- vo -- stech,
A ne -- ní kdož by do -- bré či -- ně -- ní
Měl v_my -- šle -- ní.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Díť blázen v srdce svého zmatení:
Vždyť není Boha v nebi na výsostech.
Jsouť porušeni, hynou v nepravostech,
A není kdož by dobré činění
Měl v myšlení.

2. Pán s nebe svého dolů pohlédá
Na syny lidské, zdažby některého
Ze všeho množství shledal rozumného,
Jenž srdce svého k Bohu pozvedá,
Jím vést se dá.

3. Ach všickni z toho množství celého
Se odvrátili, velicí i malí
Napořád neužiteční se stali,
A není, kdo by hledal dobrého,
Zde žádného.

4. Zdaž činitelé hříchu nevědí,
Že sžírají můj lid v své nepravosti,
Tak jakoby chléb jedli do sytosti?
Kdož Boha nevzývají, nezdědí,
Co Pán svým dí.

5. Tuť strach je stihne v smutné hodině,
Když učiní Bůh konec jejich hříchu,
A v hanbu vydá všecku jejich pýchu,
Neb Pán jest v spravedlivých rodině
Sám jedině.

6. Coť pak vám medle váš smích prospěje,
Že radu chudých vydáváte v hanu,
Když v soužení svém utekou se k Pánu;
Neb Pán jsa pevná jejich naděje,
Sám střeže je.

7. O by z Siona Izraelovi
Spasení dáno bylo! Když Pán zase
Svůj zajatý lid přivede k své spáse,
Tuť radost, že Pán zlámal okovy,
Se obnoví.