Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Srdce k srdci, spěšte spolu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Srdce k srdci, spěšte spolu
Autor: Mikuláš Zinzendorf
Zdroj: . Evangelický zpěvník a Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání zpěvníku z roku 1923, k hudbě uvedeno 1745

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key a \major \time 4/4 }
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' { \repeat volta 2 {a2 h | cis e | d cis | h h \fermata | cis h | a h |
										a gis | a1 \fermata }
										gis2 a | h h | h a4( gis) | fis2 fis \fermata | gis a | h cis | d cis | h1 \fermata
										a2 h | cis e | d cis | h h\fermata | cis h | a h | a gis | a1 \fermata \bar "|."
										}>>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 { e2 gis | a e | fis e | e e | e e4( d)| cis2 fis |
										e2 e | e1 }
										e2 e | e dis | e e | e dis | e e | d e | fis e | e1 |
										cis2 e | e a4( gis) | fis( gis) a2| a gis | a gis | fis fis | e e | e1}>>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Srd -- ce k_srd -- ci, spě -- šte spo -- lu v_srd -- ci Pá -- ně spo -- či -- nout; Hla -- va on, my tě -- lo, ú -- dy;
							svět -- lo on, my svě -- tla svit; mi -- str on, my bra -- tři všu -- dy; vůd -- ce on, my je -- ho lid. }
  \new Lyrics \lyricsto "druhy" { plam své lás -- ky v_bla -- hu, bo -- lu nech -- te k_Pá -- nu vy -- šleh -- nout. }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 { cis2 e | e a,| a a | a gis |a gis | a d | cis h| cis1}
										h2 a | gis fis | h cis | fis, h | h a | gis a | a a | gis1 |
										a2 gis | a cis | d e | h e | e e | cis d | cis h | cis1} >> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c' {\repeat volta 2 { a2 e | a cis, | d a | e' e \fermata | a, e' | fis d | e e | a,1\fermata }
											e'2 cis | h a | gis a | h h\fermata | e cis | h a | d a | e'1 \fermata |
											fis2 e4( d4) | cis2 a | h cis4( d) | e2 e \fermata | a e | fis d | e e | a,1 |
											}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 2 = 66
 \hudba
 }
 \midi { }
}

Srdce k srdci spěšte spolu
v srdci Páně spočinout;
plam své lásky v blahu, bolu
nechte k Pánu vyšlehnout.
Hlava on, my tělo, údy;
světlo on, my světla svit;
mistr on, my bratři všudy;
vůdce on, my jeho lid.

Dítky Boží, pojďte, spějte
obnovit tu smlouvu svou;
Spasiteli přisahejte
lásku, věrnost srdečnou.
Když pak vaše milování
seslabil by světa ráz,
proste, lkejte bez přestání,
až je Ježíš vzpruží zas.

Každý hleď co Boží sluha
tak svých bratří milovat,
aby druh pro svého druha
hotov byl i život dát.
Pán, on uměl tak k nám lnouti,
krev svou cedil tak ten rek,
považte, jak jej to rmoutí,
v sváru-li jsme vespolek.

Tak, ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své;
našim svět pak skutkům věře
zví, že tví jsme učňové.

M. Zinzendorf (1700—1760)