Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Píseň novou Pánu zpívejte

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Píseň novou Pánu zpívejte
Autor: Jiří Strejc
Zdroj: . Evangelický zpěvník a Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923, dle kterého je původ hudby: Francouzský náp. (XVI. st.)

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key c \major \time 4/4}
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' {d2 d4 d | c2 a | c4 d h2 | a1 \fermata | a2 d4 d | c2 a2|
										g4 f e2 | d1 \fermata \break | f2 e4 f | g2 a2 | f4 g a2 \fermata |e2 f4 g |
										a4 e g2 | f2 e \fermata \break | a2 g4 a | d,4 e f g | e2 d \fermata \bar "|."}>>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { f2 f4 g | e2 f | g4 a gis2 | e1 | e2 f4 g | e2 f |
									e4 d cis2 | d1 | d2 cis4 d | e2 c | d4 d cis2 | cis2 d4 e |
									c4 c e2 | d c | f e4 c | d cis d d | cis2 d }>>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" {Pí -- seň no -- vou Pá -- nu zpí -- vej -- te, všick -- ni li -- dé jej 
						vy -- vy -- šuj -- te, proz -- pě -- vuj -- te Hos -- po -- di -- nu stá -- le ke
						cti je -- ho jmé -- nu, je -- ho spa -- se -- ní o -- hla -- šuj -- te. }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' {a2 a4 h | c2 c | c4 f e2 | c1 | c2 a4 h | c2 c |
									c4 a a2 | f1 | a2 a4 a | c2 a | a4 g e2 | a2 a4 c |
									a4 g c2 | a2 a | c2 c4 a | f4 a a b | a2 f2}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c {d2 d4 g | a2 f | e4 d e2 | a,1 \fermata | a'2 d,4 g | a2 f|
									c4 d a2 | d1 \fermata | d2 a4 d | c2 f | d4 b a2 \fermata | a2 d4 c|
									f4 c c2 | d2 a' \fermata |f2 c4 f|b,4 a d g,| a2 d \fermata}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 2 = 66
 \hudba
 }
 \midi { }
}

1. Píseň novou Pánu zpívejte,
všickni lidé jej vyvyšujte,
prozpěvujte Hospodinu
stále ke cti jeho jménu,
jeho spasení ohlašujte.

2. Slávu tak jeho vyvyšujte,
jeho divy všechněm zvěstujte,
neb on jest sám Bůh největší,
chvály a cti nejhodnější,
nad bohy všecky se ho bojte.

3. Příslušnou Pánu čest vzdávejte,
jménu jeho ji přinášejte;
každý s sebou své oběti
vezma, kteréž on chce míti,
do síňcí jeho přicházejte.

4. Tu před ním v okrase svatosti
sklánějte se spolu s vážností;
v bázni jeho všickni stůjte,
kdežkoli všickni bydlíte
na všeho světa širokosti.

5. Pohanům služte ku poznání,
Páně že věčné kralování,
též že chce svět upevniti,
jej spravedlivě souditi
od pravdy bez uchylování.

6. Nebesa, plesejte radostí,
i země též buď v hotovosti;
zvuk veselý moře vydej,
pole, i což na něm, plesej,
i dříví Pánu k poctivosti.

7. Nebť se již béře bez meškání
ortelů svých k vypovídání;
budeť všechen svět souditi,
svou spravednost vyvoditi
národům všechněm k spomáhání.

Žalm 96. Jiří Strejc (1536—1599)