Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Pán Bůh jest síla má

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pán Bůh jest síla má
Autor: Jiří Třanovský
Zdroj: . Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání zpěvníku z roku 1923

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key c \major \time 3/4 \partial 4 }
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' { a4 | e'2 e4 | d2 c4 | h2 a4 | e'2 e4 | d2 c4 | h2. \fermata |\break
 c4 h c | d e d|c h c |d e d |\time 4/4 c2 h2 |a2. \fermata }>>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c'' { a4 | g2 g4| g2 e4 | e2 e4 | g2 g4 |g2 e4 | e2. |
 e4 e e | g g g| e e e | g g g | \time 4/4 e( f) f( e8 d8) | c2. }>>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Pán Bůh jest sí -- la má, všec -- ka o -- bra -- na má! Bez -- peč -- ně má stá -- ti a -- niž se le -- ka -- ti du -- še má.
 }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' { c4 | c2 c4 | h2 a4 | gis2 c4 | c2 c4 | h2 a4 | gis2. |
									a4 gis a | h c h | a gis a | h c h | \time 4/4 a2 a4( gis4) | a2.}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c' { a4 | c,2 c4 | g'2 a4 | e2 a4 | c,2 c4 | g'2 a4 | e2. \fermata|
										a4 e a | g c, g'| a e a| g c, g'|\time 4/4|a4( f4) d4( e4) | a,2. \fermata \bar "|."}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 2 = 66
 \hudba
 }
 \midi { }
}

J. Třanovský (1581–1637). Z Citary Třanovského 1636.

1. Pán Bůh jest síla má,
všecka obrana má!
Bezpečně má státi
aniž se lekati
duše má.

2. Byť vojsko povstalo,
proti mně se bralo,
byť jich bylo mnoho,
nebojím se toho
zamálo.

3. Neboť při sobě mám,
v něhož silně doufám,
v bojovníka toho,
jenž jest mocen všeho;
nezoufám!

4. Jedné věci žádám
a té vždycky hledám,
abych v domu Páně
přebýval v ochraně,
věčně tam.

5. Uslyšiž mne, Pane,
ohlédniž se na mne;
utíkám se k tobě,
rád tě mám při sobě,
můj Pane!

6. Tváři své přede mnou
neskrývej, buď se mnou!
Ty’s mé spomožení,
i vysvobození,
Bože můj!