Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Otče náš, milý Pane

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Píseň novou Pánu zpívejte
Autor: Kliment Bosák (XV. stol.)
Zdroj: . Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923, dle kterého je původ hudby: Husitský náp. (XV. st.)
Dílo ve Wikipedii: Otče náš, milý Pane

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key c \major \time 4/4}
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {d4 d a' a | d d c \fermata c | a a g e |} \alternative {{ f2 e2\fermata|}{f2 e2\fermata|}} \break
										h'4 c h a | g g e\fermata f | g g f e | d2 c \fermata| \break
										g'4 g a h | c c a\fermata g | a a f d | e2 d \fermata |
										}>>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {d4 d e e | d g e e | c f d cis|} \alternative {{d2 cis |} {d2 h|}}
										e4 e e f | e d c c | c e d c | c( h) c2 |
										d4 d f f | g g f e | e e d d | cis2 d |
															}>>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Ot -- če náš mi -- lý Pa -- ne, dejž nám Du -- cha sva -- té -- ho, \repeat unfold 2 { \skip 1 }
							}
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { pro -- sí -- me, ať se sta -- ne pro Kris -- ta, Sy -- na \repeat unfold 2 { \skip 1 } tvé -- ho 
						ať nás u -- čí Bož -- ské -- ho prav -- du zá -- ko na zná -- ti,
						pro -- roc -- tví fa -- leš -- né -- ho pil -- ně se vy -- stří -- ha -- ti. }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c { \repeat volta 2 {f4 f c' c | a h c g | f c' b a |} \alternative { {a2 a|} { a2 gis|} }
												gis4 a h c | c g g a | g c a a | a( g) e2 |
												h'4 h c d | e c c c | c a a f| a2 f ||
												}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c { \repeat volta 2 {d4 d c a | f g c\fermata c | f f g a |} \alternative { {d,2 a \fermata |} {d2 e\fermata|}}
												e4 a g f | c h c \fermata f | e c a' a,| f( g) c2 \fermata |
												g4 g' f d | c e f \fermata c | a c d d | a2 d\fermata ||
												}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 2 = 46
 \hudba
 }
 \midi { }
}

1. Otče náš, milý Pane,
dejž nám Ducha svatého,
prosím, a se stane pro
Krista, Syna tvého,
ať nás učí božského
pravdu zákona znáti,
proroctví falešného
pilně se vystříhati.

2. Kriste, jenž jsi věrným svým
seslal Ducha svatého,
před věky vyvoleným
od Otce nebeského;
račiž nám této chvíle
téhož Ducha seslati,
abychom tebe mile
mohli v slovu poznati.

3. Ó milý Duchu svatý,
rač naším hostem býti,
jenž jsi v dařích bohatý,
nemeškej k nm přijíti.
Spravuj jazyk k mluvení,
dej dobré naučení,
nachyl uši k slyšení,
zapal srdce k věření.

Kliment Bosák (15. stol.)