Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Jezu Kriste, štědrý kněže

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Jezu Kriste, štědrý kněže
Autor: Jan Hus[red 1]
Zdroj: . Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923, dle kterého je původ hudby: Starý český náp. (XIV. st.)
Dílo ve Wikipedii: Jezu Kriste, ščedrý kněže

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key g \major \time 3/4 }
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' { g4 g2 | a4 a( g) | e d( e) | fis g2 | h4 d2 | e4 d2 | h4 g2 | a4 g2 | h4 g2 | a4 g2 | e4 g2 | e4 d2 | d4 g2 | a4 g2 \bar "|."} >>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { h4 d2 | d4 fis( e) | c d( c) | c h2 | d4 d( g) | g g2 | d4 d2 | d4 h2 | h4 h2 | c4 c2 | c4 d2 | c4 h2 | d4 h2 | c4 h2 } >>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Je -- zu Kris -- te ště -- drý kně -- že s_Ot -- cem, s_Du -- chem je -- den Bo -- že, ště -- drost tvá jest na -- še zbo -- ží z_tvé mi -- los -- ti. }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' {g4 g2 | fis4 a( h) | g g2 | a4 g2 | g4 h2 | c4 h2 | g4 g2 | fis4 g2 | fis4 g2 | e4 e2 | g4 h( g) | g g2 | a4 g2 | a4 g2}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c {g4 h2 | d4 d( e) | c g2| d'4 g,2 | g4 g'2 | c,4 g'2 | g4 h,2 | d4 g2 | dis4 e2 | a,4 c2 | c4 g( h) | e g2 | fis4 e2 | d4 g,2}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 4 = 100
 \hudba
 }
 \midi { }
}

1. Jezu Kriste, štědrý kněže,
s Otcem, s Duchem jeden Bože,
štědrost tvá jest naše zboží
z tvé milosti.

2. Ty jsi v světě bydlil s námi,
tvé tělo trpělo rány
za nás za hříšné křesťany
z tvé milosti.

3. Ó tvá dobrota důstojná,
ó k nám milosti přehojná!
dáváš nám bohatství mnohá
z své milosti!

4. Dal’s krev z těla vycediti,
dáváš v užitku ji píti,
tudy nás chtě obživiti
z své milosti.

5. Věrněť se nám ve všem dáváš,
milostí k nám svou plápoláš,
sobě nás tak za vzácné máš
z své milosti.

6. Ráčil’s nás sám zastoupiti,
život svůj pronaložiti,
tak věčnou smrt zahladiti
z své milosti.

8. Ó Tvá milosti k nám silná;
ach běda, kdož tebe nedbá,
než jinam o milost běhá
z své slepoty.

9. Ó křesťané, z bludů vstaňme,
dary dobré nám poznejme,
k Synu Božímu chvátejme
k té milosti.

10. Kriste, pro nás umučený,
zsinalý a zohavený,
nám vždy milý buď a ctěný
z své milosti.

11. Chvalmež Ježíše milého,
pro nás zde potupeného,
život věčný máme z něho
z též milosti.

12. Jímž zlého budem’ zbaveni,
ve všech ctnostech rozhojněni,[red 2]
v život věčný uvedeni
z též milosti.

13. Budiž chvála Bohu Otci,
i Synu jeho též moci
Duchu jeho rovné moci,
z též milosti.

14. Jakož byla od věčnosti,
budiž na věky v radosti
mezi námi bez žalosti
z té milosti.

Mistr Jan Hus (1369 – 1415)

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Zpěvník Českobratrské církve evangelické uvádí jako autora Jana Husa, Hus ovšem jistě není autorem výhradním. Použil starší píseň, kterou upravil a přidal k ní nové sloky.
 2. vydání 1923: rozplozeni, vydání 1940: rozhojněni