Z pamětí Třebických

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Z pamětí Třebických
Autor: František Jaroslav Rypáček
Zdroj: Časopis Matice moravské Ročník 1895. str. 68–69
Vydáno: 1895
Licence: PD old 70

Ve farní knihovně při kostele sv. Martina jest k r. 1677 zachován zápis s názvem: „Paměť o svěcení kostelův, jak farského S. Martina v městě, též kostela S. Trojice za městem, kdež se mrtvá těla pochovávají, jakož i také o svěcení zvonův, větších i menších, zde pro budoucí povědomost se pozůstavuje.‟

Paměť zní:

Když Jeho vysoce osvícená knížecí Mt. pán, pan Karel kníže z Lichtenštejna, ten čas biskup Holomoucký, spolu s slavnou konsistoří ráčili se na tom snésti, kostely v této celé zemi marggrabství Moravského v děkanstvích generální visitací učiniti, tehdy jménem napřed jmenované Jeho vysoce osvícené knížecí Mti pána, p. biskupa, etc. jest k té visitací zvolen a nařízen důstojně velebný a vysoce urozený pán, pan Johann Jozef S. Ř. říše hrabe Brainer, Nikopolitanský biskup, knížecího slavného kostela Holomouckého na hradě praelat, scholasticus, suffragan, u S. Anny rector perpetuus, in spiritualibus generalis vicarius a officialis, kterýž sem do města Třebíče dne středního[1], jenž bylo 27. Julii roku 1677, majíce při sobě jednoho z předních kanovníkův a assessorův a jiných patnácte osob před večerem přijeti ráčil a v děkanství ložirován. Druhého dne jak s panem děkanem, též s pány faráři, zde společně k tomuto děkanství náležejícími, shromážděnými examen na děkanství držeti ráčil. Třetího dne pak, jenž byl den páteční 30. Julii, na věži zvony u zvonice světil, ale i novou monstrancí a jeden nový kalich tam u zvoní ve věži jest posvěcen. Dne 31. Julii kostel farský S. Martina v městě, též jeden velký oltář a dva malé oltáře i celý kostel, též i krchov jest posvěcen, a do těch oltářů reliquiae svatých mučedlníkův Aniani a Agapiti vloženy a zazděny. Dne pak 1. Augusti, jenž byl den nedělní, po mši svaté, též potom i po nešpoře veřejné v kostele farském biřmovati množství lidu se dalo. Dne pak 2. Augusti zase kostel S. Trojici za městem, též i krchov jest posvěcen, a podobně do oltáře velkého (poněvadž více oltářů tam není) též reliquiae vejš psané jsou vložené, a biřmování lidu jako i následujícího dne 3. Augusti se vykonalo, tak že přes dvanácte set lidu biřmovaného se počtlo. Pán Bůh dej, aby se to všecko k jeho Božské cti a slávě též k spasení lidskému pokolení se vztahovalo! Po vykonání těch ceremonií před odjezdem odsud do Jaroměřic, jenž byl 3. dne Augusti, netoliko uctivě poděkování jakož i při příjezdu uvítání od ouřadů učiněno jest, al ei také praesent od stříbra za 50 r. šacovaný Jeho Milostí p. p. suffraganu etc. jest darován, což oblíbeně přijal. Jinším pak osobám, rozdílně až do padesáti zlatých, podobě discrecí podarováno, jako i také tractací a vychování jak osob též konstva jest učiněno.

Čtyry zvony dne 30. Julii svěcené na věži při kostele S. Martina v městě jmenují se takto:

Největší — Svatá Trojice,
druhý šturmovní — S. Martin biskup,
třetí menší — S. Panna Maria,
čtvrtý nejmenší — Všech Svatých.

Item nad týmž kostelem S. Martina jest ještě menší zvonek, nímž se při elevací zvoní, a jest podobně dne 30. Julii posvěcen — S. František Serafinský.

Item na kostelem S. Trojice za městem podobně dne 30. Julii posvěceny tyto:

Větší — S. Jan Křtitel,
menší — S. Jozef.

Item nad kostelíčkem neb kapličkou Povýšení Svatého Kříže na Strážné Hoře ležící jsou dne 30. Julii posvěceny dva zvonky malé:

Větší — S. Jan Evangelista,
menší — S. Maria Magdalena.

Těchto pět zvonků bylo sňato, a na velkou věž zavěšené, tam svěcené, po svěcení teprve zase na vejš psaná místa zavěšené. Stalo se u přítomnosti p. Františka Alberta Olitoria[2], ten čas pana děkana Třebického. Item páni farářové k tomuto děkanství náležející všichni přítomni byli z měst těchto: Stařecký, Kamenický, Náměštský, Dalešický, Valecký, Roketnický, Heralecký,[3] Opatovský a Rudvíkovský,[4] též dva pp. kaplani zdejší. Stalo se za ouřadu Mikoláše Bisaty, ten čas primasa, 2. Johanessa Zigwolffa, 3. Jindřicha Plachetského, 4. Hansze Hoffmona, 5) Jana Kvasničky, 6) Jana Kříže, 7. Andresza Rayslera, 8. Matauše Procházky, 9. Samuele Kamenického, 10. Samuele Borovského mladšího, 11. Samuele Klimenta, 12. Philippa Pfeiffra.


  1. Bylo úterý, nikoli středa.
  2. Byl devátým farářem a třetím děkanem po obnovení fary katolické.
  3. Heraltický.
  4. Rudíkovský (Rudíkov, rodiště básníka p. prof. Vlad. Šťastného).