Zřízení Slezské církve evangelické augsburského vyznání (2004, 2008)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Zřízení Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Podtitulek: Úplné znění platné od 7. 11. 2008
Právní oblast: církevní právo
Platnost: ČR
Zdroj: Rejstřík církví a náboženských společností
Účinnost od: 20. 11. 2004
Toto znění: 7. 11. 2008
Licence: PD CZ
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii

ZŘÍZENÍ SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE[editovat]

Preambule[editovat]

Věřící v Trojjediného Boha sdruženi ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání jsou součástí Kristovy církve. Náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus církev sám ustanovil a určil její poslání. Je hlavou církve a svěřil jí největší poklad, jímž je evangelium. Prvořadým úkolem Kristovy církve je zvěstovat Boží slovo. Evangelizace, misie a diakonie jsou projevy živé církve.

Základem učení církve je Bible, to je inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera.

Vnitřní život církve je založen na samosprávném principu.


§ 1 Název církve[editovat]

Název církve zní: „Slezská církev evangelická augsburského vyznání“ (dále jen církev nebo SCEAV). Pro účely úředního styku lze rovněž používat název: „Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania“.

§ 2 Sídlo církve[editovat]

Sídlo ústředí církve je na adrese: Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01.

§ 3 Členové církve[editovat]

1. Členy církve jsou:

a) členové existujících farních sborů

b) věřící žijící v diaspoře a hlásící se k církvi a jejímu učení

2. Členy jednotlivých farních sborů a zároveň členy celé církve jsou ti, kteří byli podle jejího řádu pokřtěni, anebo byli do církve přijati, pokud výslovně z církve nevystoupili nebo nebyli vyloučeni.

3. V církvi se při respektování biblických zásad zaručuje rovnoprávnost mužů a žen, jakož i rovnoprávnost jazyková při bohoslužbách, náboženském vyučování, v náboženských úkonech, při řízení a jednání v církevních shromážděních a na církevních úřadech.

§ 4 Činnost církve[editovat]

1. Církev vykonává své poslání samostatně nebo ve spolupráci s jinými církvemi a náboženskými společnostmi, svazy církví, občanskými sdruženími (spolky), nadacemi (fundacemi) nebo jinými subjekty, jak tuzemskými tak cizozemskými, jestliže se to hrubě nepříčí jejímu učení nebo nezavdává důvod k pohoršení.

2. Církev vykonává své poslání zejména

a) bohoslužbou

b) prací mezi dětmi a mládeží

c) předmanželským a manželským poradenstvím a pastorací rodin

d) péčí o seniory

e) diakonickou péčí a charitativní činností

f) činností předcházející sociálně patologickým jevům

g) zřizováním škol a jiných vzdělávacích, osvětových a kulturních ústavů, jakož i vzděláváním, kulturními akcemi a osvětou, které nejsou vázány na tyto ústavy

h) publikační činností

§ 5 Organizační jednotky církve[editovat]

Církev se člení na samosprávné organizační jednotky, kterými jsou:

1. církev jako celek,

2. seniorát – seniorát je vyšší organizační jednotkou, sdružující na územně organizovaném principu farní sbory,

3. farní sbor – farní sbor je základní organizační jednotkou, sdružující členy církve na základě jejich bydliště či pobytu v územně vymezeném obvodu nebo na základě přihlášení do tohoto sboru,

4. další organizační jednotky církve (filiální sbor, kazatelská a misijní stanice).

§ 6 Orgány církve a jejich organizačních jednotek[editovat]

1. Orgány církve jako celku jsou: synod, předsednictvo synodu, církevní rada, biskup a církevní kurátor. Jménem církve jako celku jedná a jejím statutárním orgánem je biskup, kurátor a osoby pověřené církevní radou.

2. Orgány seniorátu jsou: seniorátní presbyterstvo, seniorátní rada, senior a seniorátní kurátor. Statutárními orgány jsou: senior, seniorátní kurátor a osoby pověřené seniorátní radou.

3. Orgány farního sboru jsou: sborové shromáždění, presbyterstvo, sborový pastor (administrátor) a kurátor. Statutárními orgány jsou sborový pastor (administrátor), kurátor a osoby pověřené presbyterstvem.

4. Orgány dalších právnických osob, zřízených církví, jsou stanoveny statutárními a vnitřními předpisy těchto právnických osob.

5. Rozhodnutí orgánů a předpisy vydané orgány nižší organizační jednotky podléhají přezkoumání cestou opravných prostředků orgány vyšší organizační jednotky. Odvolací orgán posuzuje soulad rozhodnutí a procesu, který předcházel jeho přijetí, s právními předpisy církve.

§ 7 Právní subjektivita[editovat]

Církev jako celek požívá jako právnická osoba plné právní subjektivity. Právní subjektivita organizačních jednotek církve je omezena a její rozsah vymezuje Řád správy církve. Samostatnou právnickou osobou je Slezská diakonie. Zřizování, rozsah právní subjektivity a schvalování stanov Slezské diakonie a dalších právnických osob zřízených církví (např. církevních škol) patří do pravomoci církevní rady SCEAV.

§ 8 Osoby ve služebním poměru k církvi[editovat]

Církev povolává ke službě ordinované a neordinované členy církve, kteří jsou odborně vzdělaní a církví povolaní ke svému úřadu. Ordinovanými osobami ve služebním poměru k církvi jsou pastoři a diakoni v činné službě. Neordinovanými osobami ve služebním poměru k církvi jsou zejména tajemníci církevního ústředí a seniorátu, vikáři, katecheti, sboroví pracovníci včetně pracovníků pro sborovou diakonii.

§ 9 Církevní předpisy[editovat]

1. Právní řád církve tvoří toto Zřízení a další předpisy vydané synodem a jinými organizačními jednotkami. Tyto předpisy musí být v souladu s tímto Zřízením.

2. Synod může svým předpisem upravit kteroukoliv církevní záležitost. Jiné organizační jednotky mohou upravit určitou církevní záležitost, jen jsou-li k tomu církevními předpisy výslovně zmocněny.

3. K dalším církevním předpisům patří zejména Řád správy církve, Jednací a volební řád, Služební řád, Hospodářský řád církve, Disciplinární řád a Statut Slezské diakonie.

§ 10 Závěrečná ustanovení[editovat]

Toto Zřízení bylo schváleno XXV. řádným synodem dne 20.11.2004 a tím nabývá platnost. Zároveň se ruší Zřízení SCEAV ze dne 14. 11. 1998 v platném znění.


Poznámka[editovat]

V tomto Zřízení jsou zakomponovány změny, které byly schváleny na 2. zasedání XXVI. řádného synodu SCEAV dne 11. 11. 2006 a na 2. zasedání XXVII. řádného synodu SCEAV dne 7. 11. 2008.