Zákon o peněžní reformě

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
info
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon o peněžní reformě
Autor: Národní shromáždění republiky Československé
Platnost: Československo
Původní znění: 41/1953 Sb.
Zdroj: Zákony pro lidi.cz
Účinnost od: 1. června 1953
Licence: PD CZ
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii


Zákon

ze dne 30. května 1953
o peněžní reformě[red 1]


Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Oddíl I. Peněžní reforma a peněžní jednotka[editovat]

§ 1

Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.

§ 2

(1) Peněžní jednotkou na území Československé republiky je počínajíc dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v poměru k rublu se stanoví na 1,80 Kčs za jeden rubl. Na tomto podkladě určuje Státní banka československá poměr československé koruny k cizím měnám.

(2) Československá koruna se dělí na 100 haléřů.

§ 3

(1) Zákonnými penězi na území Československé republiky jsou počínajíc dnem 1. června 1953

a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách československých,
b) státovky po 5 a 3 korunách československých a po 1 koruně československé,
c) mince po 25, 10, 5 a 3 haléřích a po 1 haléři.

(2) Vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení vyhlašuje ministr financí ve Sbírce zákonů.

Oddíl II. Přepočet mezd, platů a cen[editovat]

§ 4

Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové a jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Oddíl III. Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií životního pojištění[editovat]

§ 5

Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.

§ 6

Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené premie životního pojištění.

Oddíl IV. Zrušení některých pohledávek a závazků[editovat]

§ 7

(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky

a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,
b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,
c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.

(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organisacím a zařízením.

Oddíl V. Zrušení Likvidačního fondu měnového[editovat]

§ 8

Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.

Oddíl VI. Ustanovení společná a závěrečná[editovat]

§ 9

Vláda se zmocňuje, aby nařízením

a) stanovila obecně náležitosti bankovek, státovek a mincí a předpisy o jejich oběhu,
b) podle potřeby doplňovala soustavu zákonných peněz dalšími druhy.

§ 10

Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému provedení peněžní reformy, zejména aby stanovil směrnicemi

a) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních vkladních knížek za nové,
b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení přepočtením jejich pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků nebo práv podle tohoto zákona.

§ 11

Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.
Dr. John v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Havelka v. r.
Pokorný v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Poláček v. r.
arm. gen. Dr. Čepička
Jonáš v. r.
A. Pospíšil v. r.
Kopecký v. r.
Kabeš v. r.
J. Pospíšil v. r.
Novotný v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Púčik v. r.
Fierlinger v. r.
Krosnář v. r.
Dr. Rais v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Reitmajer v. r.
Uher v. r.
Málek v. r.
Smida v. r.
Beran v. r.
Maurer v. r.
Sýkora v. r.
David v. r.
Nepomucký v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Neuman v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Ďuriš v. r.
Nosek v. r.
Šrámek v. r.
Harus v. r.
Plojhar v. r.
Štoll v. r.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Tato stránka obsahuje původní znění zákona. Ten byl následně novelizován v letech 1961, 1988 a 1992, takže nyní platí v jiném znění.