Vyhnání Židů z Opavy roku 1520

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vyhnání židů z Opavy
Autor: Ludvík Jagellonský
Zdroj: Státní okresní archiv Opava, Archiv města Opava, inv.č. 219, sign. IB9, rkp., fol. 75-76 (opis)
Vydáno: 1. srpna 1520 v Praze
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Ludvík Jagellonský

My Ludvík z Boží milosti uherský, český, dalmatský, charvátský král, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě oznamujem tímto listem všem, že sau na nás vznesli urození stateční slovautní a opatrní obyvatelé knížetství našeho opavského, věrní naši milí, že by Židé tomu všemu knížetství velmi škodlivi byli a sau, i také že sau skutek nešlechetný učinili nad krví křesťanskau, z kteréhožto skutku neřádného, i svědomí jsau před námi ukázali, kteréž jsme my viděti i čtauce slyšeti ráčili. Přitom nás velikými a pokornými prosbami prosíce jako krále a svého milostivého a dědičného pána, abychom jich a to knížectví, Židuom zbaviti ráčili, aby se z Města našeho Opavy vyhostili a vyprodali, a v něm nabudaucí potomní časy nikdá více nebydlili a nebývali.

I jsauce my nakloněni milosti a lásku naši královsků k nim a k jejich pokorné prosbě a pro jejich služby poddané a ustavičné kteréž jsů, najjasnějšímu knížeti panu Vladislavovi uherskému a českému králi, a margkrabi moravskému slavné paměti, otci našemu nejmilejšímu činili, i nám činiti nepřestávají, s dobrým rozmyslem, našim jistým vědomím s radů věrných našich milých, moci královskau v Čechách, jakožto najvyšší kníže slezské a opavské, k tomu jsme svolili a tauto milost a obdarování naše jim učinili a dali a tímto listem svolujeme, činíme a dáváme a napřed sami sobě Erbi naše i budaucí krále české, najvyšší knížata slezská a opavská v to zavazujem, chtíce tomu konečně, aby více nabudaucí časy nikdá Židé v městě našem Opavě usedli bytem a jiným vymyšleným obyčejem nebývali. A ty, kteříž domy tu v Opavě v Městě našem mají, chceme tomu konečně, aby se téhož města našeho ve třech nedělích od datum listu tohoto konečně vyprodali a vyhostili, pod uvarováním hněvu a velikého trestání našeho královského.

Pakli by Židé toho učiniti zanedbali, tehdy urození stateční a slovautní páni a rytířstvo spolu s měšťany opavskými, věrní naši milí, budau moci ty Židy i k tomu přinutiti, aby se odtud z města našeho vyprodali a vyhostili, vyvezli a vyšli statky svými beze všeho prodlévání, aby jich vždy nabudaucí časy prázdny byly. Taky a tož se svrchu píše, avšakž měšťané opavští, aby nám i budaucým našim králom českým a najvyšším knížatům slezským a opavským na platech a důchodech spravedlivých z těchž domuov kteréž nyní Židé drží nic neucházelo, což na ty domy od starodávna uloženo jest.

A jestližeby se kdy přihodilo, z nevědomí neb znepaměti aneb jakžkoli jinak, na něčí správu nám anebo buducím našim králom českým a najvyšším knížatom slezským a opavským co odporného proti tomuto obdarovaní a majestátu našemu vydati, tehdá to žádné moci míti nemá neb to všecko tímto listem moříme, kazíme a vniveč obracujem, aby vždy nabudaucí časy tohoto našeho obdarování a majestátu urození stateční, slovutní a opatrní obyvatelé knížetství našeho opavského stále a neporušitedlně užívali nabudaucí časy bez naší budaucích našich králův českých a najvyšších knížat slezských a opavských i jiných všech lidí všelijakých překážek a odporností.

Tomu na svědomí pečeť naši královsků k listu tomuto přivěsiti jsme rozkázali, Dán na hradě Pražském v neděli po svátém Jakubu Apoštolu léta Božího tisícého pětistého dvamecítmého království našich uherského a českého sedmého.