Vlastenský slovník historický/z Plavna

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: z Plavna
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 623.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Plavenští z Plavna

z Plavna, pánové, větev nynějšího panujícího knížecího rodu Reusského, jehož členové v XIII.—XVI. století také v Čechách statky měli a v dějinách země té se účastnili, užívajíce všickni křestného jmena Jindřich. Jindřich Pobožný z P. dostal r. 1272 od Přemysla Otakara II. v leno zámek a město Kraslice s doly na měď. Jeho bratr a téhož potomci vládli napotom v těchto stranách země rozsáhlými statky. Jindřich II. Rous (Reuss) z P. zdvihl r. 1416 válku proti králi Václavovi, ale po ztrátě dvou hradů, Hasišteina a Štědré, dal se králi na milost, který jej dal Staroměstským do vazby na radnici. Z té propuštěn jest teprv r. 1419 po smrti králově, slíbiv za to Staroměstským státi při jejich straně a poslati jim 22 soudků prachu puškového, načež veřejně přijímal svátost oltářní pod obojí spůsobou. Ale jak mile byl na svobodě, hned se spolčoval s nepřáteli Husitů, a místo prachu poslal jim tolikéž soudků naplněných lípovým uhlím, které jen svrchu posypáno bylo málem dobrého prachu. Za tu nevěru dali Staroměstští korouhev jeho zavěsiti na pranýř, kdež potom visela přes dvě leta. Od té doby účastnil se všech výprav křižáckých proti Husitům, začež se mu tito r. 1430 na své jízdě do Sas vymstili zkažením jeho města Plavna a popleněním všech tamějších jeho statkův. Roku 1465 přistoupil se synem svým Jindřichem III. k jednotě Zelenohorské proti králi Jiřímu, a téhož roku měl i spor s vlastními many, kteří domáhali se ochrany u krále Českého. Král Jiří nálezem 2. led. 1466 v Praze vyneseným odsoudil pány z P. otce i syna, a Plavno i jiné lenní statky, které drželi v Čechách, propůjčil knížatům Saským a svěřil jim provedení svého nálezu. V bojích o to vedených upadl starší pán z P. do zajetí, z kterého propuštěn jest teprv r. 1476 za postoupení jim netoliko Plavna nýbrž i hradů svých českých. Ale tím nebyl ukončen spor, než teprv narovnáním v Mostě dne 2. kv. 1482, v němž Jindřich III. odřekl se Plavna, začež obdržel jiné zboží v Čechách a v Hořejší Falci. Jindřich V. z P. byl od r. 1542 nejvyšším kancléřem království Českého, prokázal císaři Karla V. a bratru jeho králi Ferdinandovi I. důležité služby ve válce Šmalkaldské, a proti Brandenburku, začež od nich štědře jest odměněn, a zemřel 13. kv. 1554. S Jindřichem VII. vymřela r. 1573 tato česká větev knížat Reusských.