Studentský zpěvník/I.

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Studentský zpěvník
Autor: neuveden
Zdroj: Studentský zpěvník
Vydáno: Brno: 1939
Licence: PD anon 70

Studentský zpěvník

Brno 1939

Vydala Moravskoslezská sekce ÚKS tiskem Občanské tiskárny v Brně

Primánská[editovat]

(Nápěv podle „Sedlák“.)


\relative e' {
 \key es \major
 \time 3/4
 es16 es8. g16 g8. bes16 bes8. es,16 es8. g16 g8. bes16 bes8.
 es,16 es8. g16 g8. bes16 bes8. c4 d, d es2 r4 \bar "||"
 as4 c c c bes bes bes as as as g g
 es16 es8. g16 g8. bes16 bes8. c4 d, d es2 r4
 \repeat volta 2 {es4 f g16 g8. as4 g g16 f8.}
 bes4 bes as g g f bes bes as g g f as g f16 es8.^\fermata \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pri -- mán, pri -- mán, pri -- mán,
 ješ -- tě jed -- nou pri -- mán,
 pri -- mán, pri -- mán, pri -- mán,
 je vel -- ký pán.
 Vždyť už nám vy -- ka -- jí,
 sleč -- ny nám ří -- ka -- jí:
 Pri -- mán, pri -- mán, pri -- mán,
 je vel -- ký pán.
 Pri -- mán -- kou jsem od -- hod -- la -- nou;
 nic na to ne -- dbej -- te,
 jest -- li mne naj -- de -- te
 hrát si s_pan -- nou.
 }

Sekundánská[editovat]


\relative c'' {
 \key c \major
 \time 4/4
 c8 c g g e e c c d f e d c a' g4
 d8 g g b b a a c b a g fis g4 r
 e8 g e g g f f4 d8 f d f f e e4
 c'8 g g g g e e e d f e d c4 r8^\fermata g' \bar "||"
 \time 6/8
 g8. a16 g8 c b a g4 f4. f8 e e d( c) d4 e4.( e8) r g
 g8. a16 g8 c b a g4 f4. f8 e e g( f) d4 c4.( c8) r4 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Kdo mne je -- ště dob -- ře ne -- zná,
 mlu -- ví se mnou z_ve -- se --la,
 jak bych ješ -- tě se -- kun -- dán -- skou
 hod -- nost ne -- mě -- la;
 z_to -- ho si nic ne -- dě -- lám,
 s_vr -- chu se naň po -- dí -- vám,
 pro -- to -- že už něm -- či -- nu znám,
 jen si za -- zpí -- vám:
 Ich weiß schon, was soll es be -- deu -- ten,
 daß ich so wich -- tig bin,
 vždyť na -- zpa -- měť znát Mo -- dal -- zei -- ten,
 to ne -- ní žád -- ný šprým.
 }

Terciánská[editovat]


\relative f' {
 \key f \major
 \time 3/4
 f4 f f f2 g4 a a a a2 bes4
 c4. bes8 a4 bes4. a8 g4 a a8( g) a( bes) a2 r4
 c4 bes a c bes2 bes4 a g bes a2
 f4 f f f2 g4 a a a a2 bes4
 c4. bes8 a4 bes4. a8 g4 a a8( g) a( bes) a2 r4
 \bar "||"
 c4 c d c4. bes8 a4 bes a g a4. bes8 c4
 c4 c d c4. bes8 a4 bes a g f r r
 bes a g a4. bes8 c4 bes a g a4. bes8 c4
 c4 c d c4. bes8 a4 bes a g f r r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Mě -- sí -- ček sví -- tí,
 já mu -- sím dří -- ti
 la -- ti -- nu, la -- ti -- nu, la -- ti -- neč -- ku.
 Ač při ní zí -- vám,
 přec ra -- dost mí -- vám,
 že to -- lik u -- mím
 a už ro -- zu -- mím
 to -- mu, co od pri -- my s_gus -- tem zpí -- vám:
 „In sil -- vis re -- so -- nant dul -- ci -- a car -- mi -- na,
 In sil -- vis re -- so -- nat dul -- ce car -- men;
 dul -- ci -- a car -- mi -- na in sil -- vis re -- so -- nant,
 In sil -- vis re -- so -- nat dul -- ce car -- men.“
 }

Kvartánská[editovat]


\relative d' {
 \key d \major
 \time 3/4
 d4 fis fis fis e fis g2 e4 d2 r4
 d a' a a g a b2 g4 fis2 r4
 g fis g a b2 fis4 e fis g a2
 fis4 fis fis fis e fis g2 e4 a2 r4
 g fis e fis e d e2 cis4 d2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Má -- me to v_té kvar -- tě trá -- pe -- ní,
 sa -- mé jen vzo -- reč -- ků u -- če -- ní;
 kaž -- dá si při -- zná, že se ne -- vy -- zná
 v_ky -- se -- lin che -- mic -- kém slo -- že -- ní,
 co je to za div -- né vě -- dě -- ní.
 }

2. Šel otec s matičkou do školy,
zavolali si dva kantory.
Tam se jich ptali,
co mi to dali,
že jsem tak hanebně dopadla,
z chemie, matiky propadla.

Kvintánská[editovat]

(Nápěv dle Pacákovy polky „Kikiriki“.)

Študáci když vstanou zrána
s hrozným strachem vzývaj' Pána,
co to však pomůže,
když jsou líná kůže.

Jeden píše šalabacha,
druhý z matiky má bacha,
neumí vzorec,
jó z toho kouká flek.

Proč ta pětka, proč, proč, proč?
Pro kantorský kvoč. Bum.

Kikiriki rikiki, hrom do týhle matiky,
tohle tak přec už nepůjde dál;
kikiriki rikiki, hrom do týhle klasiky,
aby toho Caesara ďas spral.

„Havěť študáčí“ ráda si zalajdačí
a potom je tvrdá na kvadrát,
hrom do lavice,
ty komposice naučí študáky švindlovat.

Pilný žák[editovat]


\relative c' {
 \key c \major
 \time 2/4
 c8 c d4 e8 g4 f8 e4 d c r
 g'8 g a4 b8 d4 c8 b4 a g r
 \repeat volta 2 {
 c8 e4 d8 c4 b a8 a4 g8 f4 e
 d8 d4 e8 g g4 f8 e4 d c r
 }
 }
\addlyrics {
 Kdy -- by pan pro -- fe -- sor při -- šel k_nám,
 vi -- děl by jak ry -- sy dě -- lá -- vám:
 ta -- tí -- ček vstá -- vá, kru -- žid -- lo brá -- vá,
 ce -- lou noc nad ry -- sem se -- dá -- vá.
 }

2. A když to tatíček nasmolí,
nesu to slavnostně do školy.
Rodina vadne, jak to dopadne
a všechny div hlava nebolí.

3. Profesor to přísně přeměří,
a pak mne vyhodí ze dveří:
„Domů s tím sypte,
a tam vyřiďte,
že je to pětka jak náleží.

4. Pilný žák rysy má dělat sám,
to vám tu před všemi povídám,
otcovskou prací
se nevyplácí chlubit se,
o to se postarám.“

Fysická[editovat]

(Nápěv:„Když jsem k vám chodíval přes ty lesy“.)

Ještě mě v kolébce kolíbali,
ach ouvej, kolíbali,
už mně o fysice povídali,
ach ouvej, povídali.
[: Nebudu se však sužovat, :]
vždyť já z ní nemusím maturovat,
ach ouvej maturovat.

Páni muzikanti[editovat]


\relative a' {
 \key f \major
 \time 3/4
 a4 c c a c c a c c a2 c4
 bes2 a4 g bes a g bes a g2 r4
 g g a bes2 r4 a a bes c2 r4
 a c c a c c c a g f2^\fermata r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pá -- ni mu -- zi -- kan -- ti, za -- hrej -- te nám,
 zít -- ra je kon -- fe -- ra a já jsem tam.
 Tak jsem to do -- pra -- co -- va -- la,
 že jsem tak zu -- ři -- vě tan -- co -- va -- la.
 }

2. „Šutrologie“ mi v hlavě leží,
pětce z ní uniknu jenom ztěží.
Tančit znám tango, waltz v každém vedru,
neznám však triakry z tetraëdru.

Maturitní[editovat]


\relative e' {
 \key es \major
 \time 4/4
 \repeat volta 2 {
  es4 g8( as) c4 c8( d) es es d c c( bes) bes4
  bes4 as8 as c bes as g g4 f8 f f4 r
  bes as g f d'8 d c d es4 bes es8 es c bes16( as) g4 f
  es2.^\fermata r4
  }
 }
\addlyrics {
 Už nás všec -- ky na ma -- tu -- ru ve -- dou,
 ten -- krát už do -- o -- prav -- dy jsem do -- spě -- lá.
 Ješ -- tě nej -- si, du -- še o -- kta -- vián -- ská,
 ješ -- tě ne -- jsi do -- ce -- la.
 }

2. Už si sedám k zelenému stolu,
tenkrát už doopravdy jsem dospělá;
ještě nejste, slečno kandidátko
ještě nejste docela.

3. Už násvšecky od matury vedou,
tenkrát už doopravdy jsem dospělá;
touto chvílí, slečno absolventko,
dospělá jste docela.


\relative e' {
 \key es \major
 \time 4/4
 es4 f g r8 g bes8. bes16 as8 as g4 r8 g bes8. bes16 as8 as g4 r
 bes8 bes bes bes c c c r as as as as bes bes bes r
 es,4 f g r8 g bes8. bes16 as8 as g4 r8 es' c4 as g f es2^\fermata r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Á, á, á, va -- le -- te stu -- di -- a, va -- le -- te stu -- di -- a!
Stu -- di -- a re -- lin -- qui -- mus, pa -- tri -- am a -- ma -- mi -- bus,
á, á, á, va -- le -- te stu -- di -- a, va -- le -- te stu -- di -- a.
}

Matura se blíží[editovat]


\relative f' {
 \key d \major
 \time 4/4
 \repeat volta 2 {
 fis8 fis fis g a a4. a8 a b a g4 r
 e8 e e g cis cis4. cis8 b a g fis4 r
 }
 }
\addlyrics {
 Ma -- tu -- ra se blí -- ží, čtr -- náct dní do ní,
 hla -- va mo -- je práz -- dná, až to v_ní du -- ní.
 }
\addlyrics {
 To nic, to nic, to nic, to nic ne -- dě -- lá,
 co se po -- ka -- zi -- lo, na -- pra -- vit se dá.
 }

2. S Bohem, milá máti, já jdu k matuře,
jestli při ní prasknu, visím na šňůře.
To nic, to nic, to nic nedělá,
co se pokazilo, napravit se dá.

3. A když mně přivedli, před zelený stůl,
tu jsem teprv viděl, jak jsem velký v..
To nic …

4. Kantor se mě zeptal, kdo to Caesar byl,
vždyť já jsem s tím pánem jakživ nemluvil.
To nic …

5. Pragmatická sankce? O je, o jemine!
Všechno jsem se učil, jenom tohle ne.
To nic …

6. A kdy Karel IV. slavně panovalTo nic …,
kdybych já to věděl — tenkrát jsem stonal.
To nic …

7. Povězte mi, pane, co je chemie?
Prosím, tohle zvíře u nás nežije!
To nic …

8. Povězte mi, pane, co je krokodil,
to je zvíře které přeplavalo Nil.
To nic …

10. Tahle maturita, to je na nás mor,
vždyť študák je tu sám, na něj celý sbor.
Aj, to nic …

Zelené lavice[editovat]

(Nápěv: „Zelení hájové“.)

1. Zelené lavice a černavé třídnice
bývaly jste mého srdce potěšení;
ale teď zlý je čas, konference je tu zas,
aby tyhle vynálezy sebral ďas.

2. Dostal jsem lísteček s vykřičníky bez teček
a pod nimi samých kulí dlouhý sloupeček;
ten lísteček složený,
v rohu kolkem zdobený,
ten mi dali profesoři pro potěšení.

Študák[editovat]


\relative c'' {
 \key c \major
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {
 c4 c c b b b a a a g2( e4)
 \bar "||"
 g4 g2 a4 a2 b4 b b c r r
 }
 }
\addlyrics {
 Štu -- dák je na svě -- tě nej -- ví -- ce dřen,
 ho -- lá, ho -- lá, nej -- ví -- ce dřen;
 }
\addlyrics {
 on ne -- má po -- ko -- je ce -- li -- čký den,
 ho -- lá, ho -- lá, ce -- li -- čký den.
 }

2. Ráno jde do školy jakoby štván,
holá …,
u dveří čeká naň vousatý pán,
holá …

3. Notýsek z kapsičky vytahuje,
holá …
pyšně si po třídě vykračuje,
holá …

4. Povězte, študente, povězte nám,
holá …
co jsem já na dnešek uložil vám,
holá …

5. Študent se za uchem poškrabuje,
holá …
souseda za kabát potahuje,
holá …

6. „Jak já to, vašnosto, věděti mám,
holá …
když vy to, vašnosto, nevíte sám,
holá …“

7. Dávno již zapomněl vousatý pán,
holá …
že když byl študentem, neuměl sám,
holá …

Před zkouškami[editovat]


\relative a' {
 \key d \major
 \time 2/2
 r4 a^\fermata b^\fermata a^\fermata fis fis fis2
 r4 fis e fis g g g2 r4 a b a g g g2 r4 g fis g a2 a fis4 r a2
 fis4 fis fis fis fis fis fis fis fis fis e fis g r b2
 g4 g g g g g g g a a b cis d r r2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Štu -- dá -- ci, zle je nám, když jde -- me ke zkou -- škám,
 a zkou -- ška těž -- ká je, pro -- to se flá -- mu -- je.
 Hej, Vin -- ca, Vin -- ca, Vin -- ca -- cá -- ra,
 Vin -- ca pi -- je rum,
 Hej, Vin -- ca, Vin -- ca, Vin -- ca -- cá -- ra,
 Vin -- ca pi -- je rum.
 }

2. A kdo má srdce bol,
ať pije alkohol,
a kdo má ještě víc,
ať pije slivovic. Hej …

3. A kdo je pitomej,
ať pije petrolej,
a kdo je ještě víc,
Ať pije šaratic. Hej …

Letěla husička[editovat]


\relative f' {
 \key bes \major
 \time 2/4
 f4 f f8 f g a bes4 d d8 d es d d4 c c8 c d c c4 bes bes8 bes a g
 \bar "||"
 f4 f r8 f g a bes4 d r8 d es d d4 c r8 c d c bes r d r bes r r4
 \bar "||"
 \key g \major
 r8 d, g a b4 b r8 b c b g4 g r8 b a g fis c' b a g
 d g a b4 b r8 b c b g4 g r8 b a g fis4 c' b a \partial 8 {g8}
 \repeat volta 2 {
 \partial 4. {d8 g a} b b g4 r8 d8 g a b b a4 r8 d, fis a d d d d
 d c b a g r4 r8
 }
 }
\addlyrics {
 Le -- tě -- la hu -- si -- čka, le -- tě -- la s_vy -- so -- ka,
 ne -- mo -- hla do -- le -- tět, spad -- la do po -- to -- ka.
 ca -- ra ca -- ra -- ra ca -- ra ca -- ra --ra ca -- ra ca -- ra -- ra
 ric pic bum.
 Cha -- loup -- ka níz -- ká, hrom do ní třís -- ká,
 mi -- lo -- va -- la, za -- po -- mně -- la,
 že při -- jde ja -- ro, po ja -- ru lé -- to,
 po lé -- tu zas ten smut -- ný čas.
 Po -- li -- cajt, jdou, jdou, jdou, na mě si ne -- při -- jdou,
 já jsem ta těž -- ká pá -- ra, byd -- lím za vo -- dou.
 }
\addlyrics {
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Po -- li -- cajt, ne -- chaj mne, já jsem v_tom ne -- vin -- ně,
 já jsem ta těž -- ká pá -- ra, byd -- lím v_Kar -- lí -- ně.
 }

2. Spadla do potoka, plula proti vodě,
nevěř, holka, nevěř, lásce študákově.

3. Co je do kanónu, když v něm není díra,
co je do panenky, když má inženýra.

4. Co je do omáčky, když v ní není knedlík,
co je do panenky, s kterou chodí medik.

5. Co je do zahrady, když tam není trávník,
co je do panenky, s kterou chodí právník.

6. Co je do pokoje, když v něm není sofa,
co je do panenky, když má filosofa.

7. Co je do Římana, když mu chybí tóga,
co je do panenky, když má theologa.

8. Co je do chlívečka, když tam není tele,
co je do panenky, když má učitele.

9. Co je do sedláka, který málo orá,
co je do panenky, když má profesora.

10. Študák ten miluje, dokud študýruje,
ale až je pánem, tak je s láskou amen.

11. Z toho si, panenky, vemte naučení,
která má študáka, že po ní nic není.

Ti studenti jsou zvláštní stav[editovat]

(Nápěv podle Hašlera: „Copak je to za vojáka?“)

1. Ti studenti jsou zvláštní stav,
jenž daní neplatí.
To proto snad, že tatíci
se za ně naplatí.
Teď lépe je jít ševcovat,
knedle vařit, prádlo prát,
jenom ne pro vše na světě
jíti studovat.
    cha, cha, cha

Refrain:

Studenti jsou jará chasa,
hájí věrně starých práv.
Nelíbí se jim však basa,
ani školní paragraf.
Student ten se nesmí bát,
i když chce mu kantor hrát.
Musí umět všecho robit
i kantory zlobit,
jen ne studovat.

2. Když vytažen je k tabuli,
tu zkoušený je hned
a desetkrát se rozmýšlí,
než řekne odpověď.
Však kantor někdy nečeká,
pumou chlapce poleká,
ať mu doma tatík za to
notně naseká.
    cha, cha, cha

Refrain.

3. Když skandování eposu
mu hrozí zlámat vaz,
tu vymlouvá se na chladno,
že nemá řádný hlas.
Však večer je ho slyšeti
vyznávat lásku děvčeti,
že nevěřil by kantor sám,
jak umí křičeti.

cha, cha, cha

Refrain.

4. Kdo poznati chceš život náš,
jak prudí naše krev,
jen přijď a zaplať od šenku
a uslyšíš náš zpěv.
My zpíváme jen vesele,
od neděle do neděle
až řinčí okna, sklenice
a praskaj' šindele.
    cha, cha, cha.

Refrain.

5. Ač maturita před námi,
to však nic nevadí
a ke stolum se šenkovním
každý rád posadí.
Když šumí mokem sklenice,
tu počítáme rovnice,
kdo ze všech těch iks ypsilonů
vytáh' nejvíce.
    cha, cha, cha.

Refrain.

Paní profesorka[editovat]

(Nápěv: „Split“.) Snad si vzpomínáte, paní profesorko, že vám bylo někdy v dětských letech horko jak nám, když jste na stupínku v nebezpečí stála, a kule s tak jako my nyní bála — pám!

Merci beaucoup, asseyez-vous vůbec nic neznáta, s'il vous plait ať je klid teď řečí dost máte. Ale tady když vyvolán jak ryba mlčíte, úmluvu s vámi mám, postupku dám. To my opice veliké jsme byly, ale přece jsme se vždy naučily. Panská třída ta je hrozná, života v ní není, všichni jsou jak němí a mě to štve. </poem>

U tabule dítě stálo[editovat]

(Nápěv: „Volha, Volha“.)

1. U tabule dítě stálo
zplna hrdla mlčelo.
Nad rovnicí, jak se zdálo,
kvadratickou trčelo.

2. Nu tak řešte, zde je křída,
zde je cirkl, lineál,
v tichu tone celá třída
a kluk taky neví dál.

3. A zas nad tím trčí všichni.
„I bodejž vás sršeň sám,
že na vás, vy nezbedníci,
direktora zavolám.“

4. „Pojďte, pane direktore,
vemte si ty mamlasy!“
Vtom se dveře otevřely,
starej vchází do klasy.

5. Malý, hnědý, tváře divé,
used' v zadní lavici,
„Buď nám nebe milostivé,“
šeptají rty v zimnici.

6. Flek za flekem padá v rytmu,
bez vteřiny váhání.
Na hledání logaritmů
kantor kluky zahání.

7. By zachránil kantor třídu,
primus, hle, je vyvolán,
sotva však se dotek' křídy,
také jemu flek je dán.

8. „Vidíte ho, co mi dělá!
Ustup, kluku, to je hnus!“
V tichu zase klasa celá
a v notesu další kus.

9. Kdo to vidí, ten se stydí.
Ředitele jímá vztek.
„Hrome, vždyť vy nejste lidi,
lidi, vy jste dobytek!“

10. Ve mdlobách tu kantor leží.
Ze vzteku ho trefil šlak.
Starýho pak ještě stěží
vzkřísil trouba — saniťák.

Jaká rozkoš[editovat]


\relative g' {
 \key es \major
 \time 4/4
 \repeat volta 2 {
 g8 g g g g g g g g as bes4 bes2 c8 bes as4 as2 \partial 2 {bes8 as g4}
 }
 \partial 2 {r8 es es es} c'4 c4. es8 d c
 \time 3/4 bes4 es2 d8 d d d c d es4. bes8 bes bes
 \time 4/4 c4 c4. es8 d c
 \time 3/4 bes4 es2 d8 d d d c d es2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ja -- ká roz -- koš, ja -- ká roz -- koš jest ta lá -- ska
 s_tou dce -- ruš -- kou pa -- sto -- ra,
 ó di -- vu -- krás -- ná, ó di -- vu -- krás -- ná,
 jest dce -- ruš -- ka pa -- sto -- ra,
 ó di -- vu -- krás -- ná, ó di -- vu -- krás -- ná,
 jest dce -- ruš -- ka pa -- sto -- ra.
 }

Welche Freude, welche Freude ist die Liebe
mit der Tochter des Pastors.
Oh wuderschöne, oh wuderschöne
ist die Tochter des Pastors.

Tís hedoné, tís hedoné ést fileísthai
syn thygátri poiménos.
Ó thaumadzoméne, ó thaumadzoméne
ést thygáter poiménos.

Quae voluptas, quae voluptas est amare
cum filia pastoris,
Ó mirabunda, ó mirabunda
est filia pastoris.

Quel est plaisir quel est plaisir est-il amour
avec belle fille du pasteur;
ó quelle est belle, ó quelle est belle
est-elle belle fille du pasteur.

Čimborasso, čimborasso, čimborasso,
čimborasso, čingetaj,
ó Himalaja, ó Himalaja,
čimborasso, čingetaj.

Sinus, tangens, sinus, tangens,
sinus, tangens, logarithmus cotangens.
Ó sinus tangens, ó sinus tangens,
logarithmus cotangens.

Páka, kladka, páka, kladka, páka, kladka,
nakloněná rovina.
Ó klíne, šroube; ó klíne šroube,
kolečko na hřídeli.

Datle fíky, datle fíky, datle fíky,
pomeranče, citrony;
ó makarony, ó makarony,
pomeranče, citrony.

Woley, pingpong, woley, pingpong, woley, pingpong,
společenská zábava,
ó tancování, ó tancování,
to je někdy otrava.

Tu ten kámen, tu ten kámen, tam ta cihla,
tu ten kámen, cihla tam.
Ó tam ten kámen, ó tu ta cihla,
tu ten kámen, cihla tam.

Amavi Te, puella[editovat]


\relative a' {
 \time 2/4
 \key d \major
 a4 b8 b a a fis4 g8 fis e4 fis8 g a4
 a4 b8 b a a fis4 g8 fis e4 d r
 g8 fis e4 fis8 g a4 g8 fis e4 fis8 g a4
 a4 b8 b a a fis4 g8 fis e4 d r
 \bar "||"
 a'8 a b b a a fis4 g8 fis e e fis g a4
 a8 a b b a a fis4 g8 fis e4 d r
 g4 e fis8 g a4 g8 fis e e fis g a4
 a8 a b b a a fis4 g8 fis e4 d r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Měl jsem tě hol -- ka rád, už tě má ka -- ma -- rád,
 měl jsem tě hol -- ka rád, už tě ne -- chci.
 Ta -- ko -- vou o -- pi -- ci na -- jdu na u -- li -- ci,
 měl jsem tě hol -- ka rád, už tě ne -- chci.
 A -- ma -- vi te pu -- el -- la, iam te ha -- bet col -- le -- ga,
 a -- ma -- vi te pu -- el -- la, iam te no -- lo.
 Tan -- tam si -- mi -- am in fo -- ro in -- ve -- ni --am,
 a -- ma -- vi te pu -- el -- la, iam te no -- lo.
 }

Gaudeamus igitur[editovat]


\relative a' {
 \time 3/4
 \key a \major
 \repeat volta 2 {
 a8. e16 e4 a fis8. fis16 fis2 gis8 a b4 gis
 }
 \alternative {
 {a8( cis) e,4 r}
 {a8( cis) a4 r}
 }
 \bar "||"
 gis8. a16 b4 b cis8. a16 b4 b gis8. a16 b4 b cis8 a b4 b
 a8. gis16 fis8( d') cis( b) cis4( b) a^\fermata
 a8 gis fis8( d') cis( b) e2( gis,4) a2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Gau -- de -- a -- mus i -- gi -- tur,
 iu -- ve -- nes dum su -- mus, su -- mus,
 post iu -- cun -- dam iu -- ven -- tu -- tem
 post mo -- les -- tam se -- nec -- tu -- tem
 nos ha -- be -- bit hu -- mus,
 nos ha -- be -- bit hu -- mus.
 }

2. Vivat Academia, vivant professores,
vivant membrum quotlibet,
vivant membra quaelibet,
omnes sint in flore.

3. Vivant omnes virgines
graciles, formosae.
Vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

4. Vivat nostra societas,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae nostrae prosperitas.

5. Vivat et Res Publica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
maecenatum charitas,
quae hic nos protegit.

6. Vita nostra brevis est,
brevi finietur,
quatit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Bacalaria[editovat]


\relative e' {
 \key es \major
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { es4 g bes r as8 g as bes g4 r }
 bes8 bes bes bes c c c r as as as as bes bes bes r
 es,4 g bes r as8 g as bes g4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 á, á, á ba -- ca -- la -- ri -- a.
 Ó be -- a -- ta tem -- po -- ra,
 i -- bi -- mus in ne -- mo -- ra
 á, á, á ba -- ca -- la -- ri -- a.
 }

2. [: é, é, é dies feriae :]
ó beata tempora,
ibimus in nemora
é, é, é dies feriae.

3. [: í,í,í finis studii :]
ó beata tempora,
ibimus in nemora
í,í,í finis studii.

4. [: ó, ó ó pleno populo :]
ó beata tempora,
ibimus in nemora
ó, ó ó pleno populo.

Pijácká[editovat]


\relative a' {
 \key d \major
 \time 3/4
 a4. g8 fis4 a4. g8 fis4 d' cis b b a r
 a a a a4. g8 fis4 a4. g8 fis4 e d r
 d' d d e4. e8 e4 cis4. cis8 cis4 d fis r
 d d d e4. e8 e4 cis4. cis8 cis4 d d r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 E -- di -- te, bi -- bi -- te, col -- le -- gi -- a -- les;
 post mul -- ta sae -- cu -- la po -- cu -- la nul -- la.
 Post mul -- ta sae -- cu -- la po -- cu -- la nul -- la,
 post mul -- ta sae -- cu -- la po -- cu -- la nul -- la.
 }

Tremuerunt montes[editovat]


\relative g' {
 \key c \major
 \time 3/4
 g8 a g4. f8 f4 e2 c'8 c c( b4) a8 a4 g2
 \repeat volta 2 { c8 c c d e c a a a b c a g a g4. f8 f4 e2 }
 }
\addlyrics {
 Tre -- mu -- e -- runt mon -- tes, tre -- mu -- e -- runt sil -- vae
 u -- bi sunt tem -- po -- ra u -- bi sunt tem -- po -- ra
 iu -- ven -- tu -- tis no -- strae.
 }

2. O iuventus mea,
mea carissima,
[: [: classicos lectabam. :]
puellas amabam. :]

3. Anni iuventutis,
quasi vos amavi,
[: ego vos perdidi
ubi estis ubi
anni iuventutis. :]

4. Et lapis in aqua
saepe convertitur,
[: [: sed mea iuventus :]
numquam revertitur. :]

Domine, domine prelate[editovat]

I. A. Domine, domine prelate!
B. Quid vis?
A. Bibere.
B. Quid nam?
A. Bonam cerevisiam.
B. Ad cuius salutem?
A. Ad salutem meam.
B. Tu, Grobiane, Grobiane, Grobianissime, cur ad salutem tuam et cur non ad salutem meam.
A. Ergo bibo ad salutem meam, ad salutem tuam et ad salutem omnium conchlastatorum.

Ergo domine Bacche,
da nobis hand bonam cerevisiam bene vypíre
et cum policaitibus ad šatlavam obscuram ire nemusíre
et nullam opikam magnam habere.

Ergo domini clarissimi et honesteissimi bibere incipite.

II. A. Domine, domine prelate! — B. Quid vis? — A. Fajčare. — B. Quid nam? — A. Unam bonam Egyptkam, bonam Vlastam nebo aspoň bonam Zorkam. — B. Ad cuius salutem? — A. Ad salutem meam. — B. Tu, Grobiane, Grobiane, Grobianissime, cur ad salutem tuam et cur non ad salutem meam. — A. Ad salutem meam, ad salutem tuam et ad salutem omnium confajčatorum.

III. A. Domine, domine prelate! — B. Quid vis? — A. Amare. — B. Quid nam? — A. Unam pulchram puellam. — B. Ad cuius salutem? — A. Ad salutem meam. — B. Tu, Grobiane, Grobiane, Grobianissime, cur ad salutem tuam et cur non ad salutem meam. — A. Ad salutem meam, ad salutem tuam et ad salutem omnium conamatorum.

Po každém zpívaném rozhovoru zpívá se: In silvis resonant (str. 5).

Píseň tábora v Kostelním Vydří[editovat]

(Nápěv: „Hospůdko, hospůdko malá“.)

1. Dokonal už zase
školní vědy rok
a v plné své kráse
mládí slyšet krok.
Nacpaly se kufry,
taťka prachy dal,
[: věda lehla doma do almary —
tábor zavolal: jó, jó, jó. :]

Refrain:
Tábore, tábore drahý,
ty místo vytoužené,
k tobě se vzpomínky draly
z mé hlavy umořené.
Tangens, když krvavě řádil,
kosinus bolestně řval,
kantor, když vědecké na máry ns svalil,
v mém srdci ty jsi zůstal.

2. Ráno kohout zpívá,
vše jde po práci.
Táboračky zívaj
na svém kavalci.
Jó, teď škola není,
srdce zajásá,
[: logaritmy spinkaj doma v pensi,
hejsa — hopsasa, jó, jó, jó. :]

3. Mnohá večer vzdychá,
řeší problémy.
U srdce jí píchá,
že je vzdálený.
Když hvězdičky svítí,
holka rozmilá,
[: umlč srdce táborovým vdolkem,
važ si tábora: jó, jó, jó. :]

4. Všechno jenom smíchem
vždycky začíná.
Ne jak smutným vzdychem
školní hodina.
Rybník s loďkou čeká,
lesy volají …
[: Tábor táhne, do kopečka heká
a rty šeptají: jó, jó, jó. :]

Až nám bude[editovat]


\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
 g8 d b d b' b4. a8 g fis g a a4. c8 c b a b4 a
 }
 \alternative { {g4 r} {\time 3/4 g4 d d} }
 \repeat volta 2 {
 b2 b4 r d d c2 c4 r d d fis2 fis4 r e fis
 }
 \alternative { {g2 d4 r d d} {g r r} }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Až nám bu -- de se -- dm, se -- dm -- de -- sát se -- dm,
 se -- dm -- de -- sát se -- dm let,
 }
\addlyrics {
 po -- tom bu -- dou na -- še ku -- če -- ra -- vé hla -- vy,
 pak nám bu -- dou še -- di -- _ vět.
 Ca -- ra -- ra -- ra, ca -- ra -- ra -- ra,
 ca -- ra -- ra -- ra, um ca -- ra -- ra, ca -- ra ra.
 }

Až nám bude osm, osmdesát osm, osmdesát osm let, potom budou naše ustarané kosti, budou v hrobě práchnivět. Cararara …

Až nám bude devět, devadesát devět, devadesát devět let, potom budou z našich zpráchnivělých kostí, superfosfát vyrábět. Cararara …

Až nám bude deset, sto a ještě deset, sto a ještě deset let, potom budou děti, děti našich dětí, dětem o nás vyprávět. Cararara …

Když jsem já šel domů[editovat]


\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 g4 g a8 b a( fis) g2 b4 b a8 b c b a4 a g8 a b a g4 g a8 b a( fis) g2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Když jsem já šel do -- mů, když jsem já šel do -- mů,
 on tam na mě če -- kal, on tam na mě če -- kal.
 }

[: Držel v ruce kámen, :]
[: křičel „Já tě praštím“. :]

[: Myslíš, že tě neznám, :]
[: ty jsi Honza z fary. :]

[:Chytil jsem ho pod krrrk, :]
praštil jsem s ním o zem
a pak jsem šel domů.

Generál Laudon[editovat]


\relative e' {
 \key c \major
 \time 3/4
 e8 e e2 g4 g2 g4 f f a g g e8 e e2 g4 g2 g4 f f e2 r4
 a a a a g g g f f f e e c8 c c2 e4 e2 g4 f f e2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ge -- ne -- rál Lau -- don je -- de skrz ves -- ni -- ci,
 ge -- ne -- rál Lau -- don je -- de skrz ves.
 Je -- de skrz ves -- ni -- ci, má mo -- drou če -- pi -- ci,
 ge -- ne -- rál Lau -- don je -- de skrz ves.
 }

Halt! Wer da? — Generál Laudon jede skrz vesnici …

Halt! Wer da? — Eine Patrolle. — Was für eine Patrolle? — Generál …

Halt! Wer da? — Eine Patrolle. — Was für eine Patrolle? — Die Regimentspatrolle! — Generál …

Halt! Wer da? — Eine Patrolle. — Was für eine Patrolle? — Die Regimentspatrolle! — Was für die Regimentspatrolle? — Generál Laudonspatrolle. — Generál …

Hercegovina[editovat]


\relative c'' {
 \key c \major
 \time 3/4
 \repeat volta 2 { c2 g4 e g e c2 r4 e2 g4 a2 g4 d2 r4 }
 \repeat volta 2 { g2 e'4 c2 b4 a2 f'4 d2 c4 b2 b4 b a b }
 \alternative { {c2 d4 e2.} {c2.} }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Šel jsem šum -- ným há -- jem, ši -- rou ro -- vi -- nou,
 pot -- kal jsem tam mys -- li -- več -- ka,
 šel se svo -- jí mi -- lou, ba jo, lou.
 }

Už je, moje milá, konec lásky tý,
už já musím narukovat k infanterii.

Infanteria, to je chlouba má,
ta musela bojovat za císaře pána.

Za císaře pána, jeho rodinu,
ta musela vybojovat Hercegovinu.

Hercegovina, širá rovina,
tu musela vybojovat infanteria.

Tamhle pod strání, „šnelcug“ uhání
a na stráni se skrývají mohamedáni.

Mohamedáni, to jsou pohani,
kalhoty maj' podkasaný, plivaj' do dlaní

A ty Turkyně, tlustý jak dyně,
císař pán je nerad vidí ve své rodině.

Osmá baterie[editovat]


\relative a' {
 \key d \major
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
 \partial 8 {a8} fis fis r a fis fis r a fis fis a a g g fis fis
 e e r g e e r g e e b' b a a b cis
 d4 cis b8 b r4 cis b a8 a r4 b a g4. b8 a a g4 fis r
 }
 a d cis8. cis16 cis8 cis b4 cis d8. a16 a8 a
 a4 d cis8. cis16 cis8 cis b4 cis d r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 A já bych, a já bych, a já bych s_vá -- mi rá -- da je -- la,
 kdy -- bych, a kdy -- bych, a kdy -- bych Kar -- lí -- ka ne -- mě -- la,
 já bych s_vá -- mi rá -- da je -- la,
 kdy -- bych Kar -- lí -- ka ne -- mě -- la.
 Os -- má ba -- te -- ri -- e těž -- ko ma -- ší -- ru -- je,
 os -- má ba -- te -- ri -- e těž -- ko jde.
 }
\addlyrics {
 Aj pu -- stíš, aj pu -- stíš, aj pu -- stíš psí -- ka na Kar -- lí -- ka,
 pu -- stíš, aj pu -- stíš, aj pu -- stíš psí -- ka na Kar -- lí -- ka,
 ten ho mu -- sí vy -- psi -- či -- ti
 a pak mů -- žeš s_ná -- mi je -- ti.
 }

Živio, živio[editovat]

(zdravice)


\relative d' {
 \key d \major
 \time 2/4
 d8 d d4 fis8 fis fis4 a8 a a4 d8 d d4^\fermata
 \repeat volta 2 {b8 a g g a g fis fis \partial 4. {g fis e} \bar "" }
 \alternative {
 {\partial 8 {e8} d fis a4} {\partial 8 {a8} d, d d4}
 }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ži -- vi -- o, ži -- vi -- o, ži -- vi -- o, ži -- vi -- o!
 Mno -- ga lje -- ta, ži -- vi by -- li,
 mno -- ga lje -- ta ži -- vi -- o,
 -- ta ži -- vi -- o!
 }