Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/97

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


výmluvností prorockou se postavil. Prorokoval ve jménu Božím, že lid a říše, kteráž králi babelskému sloužiti nechce, jím budou vyhlazeni mečem, hladem a morem. A k Cidkiovi pravil: „Podejte šíji svou pode jho krále z Babelu a služte jemu a jeho lidu, abyste žili. Neposlouchejte slova proroků řkoucích: Nebudete sloužiti králi z Babelu; neboť lež prorokují vám. Neposlouchejte jich, služte králi z Babelu a žijte; proč místo to má býti zpustošeno?“ Slova ta neminula se účinkem; Cidkia nedal se svésti, aby odpadl od Nebukadnezara, nýbrž poslal vyslance své do Babelu, aby mocného panovníka ujistil svou věrností. Těmto vyslancům odevzdal Jeremia dopis pro ty, kteří byli s králem Jechonjou odvedení do babylonského zajetí, jenž zněl: „Stavte domy a obývejte je, štěpujte zahrady a požívejte jich plodu. Podporujte blaho města, kamž jsem vás odvedl, modlete se Hospodinu, neboť v jeho blahu bude také vám blaze. Neboť tak praví Hospodin: Teprve až dovrší se pro Babel sedmdesát let, rozpomenu se na vás a splním Svou svatou přípověď, abych vás přivedl zpátky na toto místo.

Povinnosti vůči vlasti Slova Jeremiova: „Podporujte blaho města a t d.“, poučují nás, jak velice významny jsou povinnosti proti vlasti. Náboženství naše káže nám, abychom všemi silami svými přičiňovali se o blaho vlasti, svědomitě poslouchali zákonů státních a vlasti a její vrchnosti věrnost a lásku prokazovali.

Nebukadnezar obléhá Jerusalém.

142.Jeremia kap. 37—38. Strana válečná v říši Judské však toho nenechala, aby krále Cidkiu nepopouzela ku vzpouře proti Babelu a když také král Hofra (Apries) s Judskem se spojil k boji proti Babelu, neodporoval Cidkia více a odpadl od Nebukadnezara. Tu vytáhl Nebukadnezar devatého roku vlády Cidkiovy de-