Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/72

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Dějiny říše Judské (978—586).

109. Lépe, nežli v říši Israelské, vyvinuly se věci v říši Judské. V ní byli všichni králové z rodu Davidova, čímž říše byla ušetřena vnitřních sporů o trůn. Mezi králi říše této vyznamenávali se někteří bohahojností a jakožto zářící vzory lidu svého pečovali o to, aby čisté uctívání Boha se zachávalo. Svatyně v Jerusalému, jakožto místo čistého uctívání Božího se svými kněžími a levity a obzvláště poučující a napomínající slova proroků způsobila nadmíru, že světlo víry Božské neuhaslo. Avšak také v říši Judské byli králové oddání modloslužbě a špatným příkladem, jejž dávali, rozšiřoval se hřích a odpadlictví od Boha, čímž také zánik této říše způsoben byl.

Rehabeam (17 let, 978—961), Abia (3 roky, 961—958).

110.Kniha králů I. kap. 14—15. Kronlka II. kap. 11—13. Rehabeam, první král říše Judské, vládl v počátku bohabojně. Ale když panství své byl upevnil, opustil nauku Hospodinovu a lid jeho špatného příkladu následoval. Tu proti němu vytáhl Šišak, král Egyptský, dobyl opevněných míst země u vnikl až do Jerusaléma. Ukořistil poklady chrámu a královského paláce a také štíty zlaté, Šalamounem zhotovené, odvezl do Egypta. Když takto byl poražen Šišakem, pokořil se Rehabeam před Bohem a vláda jeho se opět upevnila, ačkoliv stále válčil s Jerobeamem. Když sedmnáct let byl vládl, následoval po něm syn jeho Abia [אֲבִיָה‎] kterýž vládl tři roky a kráčel v šlépějích otce svého. Také Abia válčil s Jerobeamem, jejž porazil a dobyl mnoha měst v říši Israelské.

Assa (41, let, 958—917). Proroci Asarja a Chanani.

111. Když Abia zemřel, nastoupil Assa [אָסָא‎]