Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1135

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Židy, 36ponížen byl s pomocí Boží od těch, kterých sobě za nic nevážil; složiv se sebe roucho slávy, přímou cestou utíkaje sám přibyl do Antiochie, přišed do velikého neštěstí pro zahynutí svého vojska. 36A který sliboval zapraviti Římanům daň za (prodané) zajatce jerusalemské, ohlašoval nyni, že Židé mají ochránce v Bohu a že tedy nemohou raněni býti, protože se drží zákonů od něho stanovených.

Hlava 9. — 1Téhož (asi) času vracel se Antioch s hanbou z Persie. 2Byltě vtáhl do města, zvaného Persepolis a pokoušel se vyloupiti chrám a město porobíti. Ale když lid ke zbrani se utekl, byl obrácen na útěk; tak se stalo, že Antioch na útěk zahnaný s hanbou se navracoval.

3Na cestě k Ekbatanám zvěděl, co se stalo s Nikanorem a Timo-


V. 35. Složil „roucho slávy“, aby prchaje nebyl poznán. — „přímou cestou“ bez oklik, aby co nejdříve byl u cíle — „utíkaje“ jako sběhlý otrok (řec). - „sám“ bez průvodce.

V. 36. Nikanor na svou omluvu uvádí, že Bůh Israelův bojoval za svůj národ a proto nemohl (Nikanor) proti němu nic poříditi. — 1 Mach 3, 1—26 odpovídá 2 Mach 8, l—7; 1 Mach 3, 27—37 nemá obdobné zprávy v 2 Mach; srv. však 9, 1 nn; 1 Mach 3, 38—41 odpovídá 2 Mach 8, 8—11; 1 Mach 3, 42—60 odpovídá 2 Mach 8, 12—23; 1 Mach 4, 1—25 srv. s 2 Mach 8, 23—29. 34—36. — V 2 Mach byla původně zajisté také zpráva o porážce Lysiášově (kolem 20. listopadu r. 165 před Kr.) u Betsuru, odpovídající 1 Mach 4, 26-35. — Ta zpráva ve dnešním znění 2 Mach vůbec není nebo jsou tu jen zbytky, jež není na první pohled viděti. Mezi 2 Mach 8, 36 a 9, 1. jest mezera, do které ztracený úryvek patří; ta mezera zabírá 1 a půl roku času. — Úryvek 2 Mach 8, 30—33 patří obsahově a časově do zprávy 1 Mach o porážce Lysiášově (1 Mach 4, 26—35) a o vjezdu vojska Judova do Jerusalema (1 Mach 4, 36 n). Porážka Timotejova a Bakchidova patří časově mezi vítězství Judovo nad Nikanorem a Gorgiášem u Emaus r. 166 (25/V) a mezi boje na jaře r. 164. Po vítězství nad Timotejem a Bakchidem byl v Jerusalemě slaven svátek, kdy Kallistenes (a druhové jeho) byli upáleni za to, že vypálili svaté brány chrámové (8, 33); — Timotej a Bakchides byli generálové Lysiášovi, třebaže nejsou v příslušné zprávě 1 Mach 4, 26 nn jmenováni. — 2 Mach 9, 3 = 1 Mach 6, 6; viz níže. — Tak Kugler, který si představuje časový postup událostí zde vypravovaných takto:

  • 8, 1—29: Porážka Nikanorova (a Gorgiášova) u Emaus (roku 166 25/V).
  • 8, 34-36: Bídný útěk Nikanorův.
  • Ztracená zpráva o tom, jak došlo k tomu, že Lysiáš opět Zidy utiskoval; srv. 1 Mach 4, 26—29. — Závěr té ztracené zprávy činí 2 Mach 8, 30—33.
  • 10, 1—8: Chrám očištěn a znova posvěcen (24/XII. 165 před Kr.)
  • 9, 1—29: Návrat Antiochův z Elymaidy („Kolem té doby“, 9, 1). Antioch dovídá se o porážce Nikanorově a Timotejově. Král onemocněl. Jeho list Židům (Uspořádání otázky nástupnické). Antiochova smrt (mezi lednem a počátkem dubna 164.)
  • 10, 9: Závěrek zprávy o konci Antiocha IV. — 10,10: Události za panováni Antiocha V. (Eupatora) ajeho řišského správce Lysiáše (ještě v únoru a v březnu 164 před Kr., tedy před smrtí Antiocha IV.).

Kugler se domnívá, že v úryvku 2 Mach 8, 1 — 10, 9. postup časový jest obětován snaze vylíčiti postup vitězství židovstva:

  1. Odpůrce potrestán v otevřeném boji: 8, 1—31. (Drobná válka Machabejských; porážka Nikanorových 20.000: porážka většího vojska Timotejova a Bakchidova (padlo více než 20.000.)
  2. Trest královských služebníků, nepřátelských Židům (Filarcha, Kallistena, Nikanora) 8, 32—36.
  3. Sám král potrestán (9,1—29).
  4. Zkáza pohanské bohoslužby, díla to Antiochova a vítězství pravého náboženství (10, 1—8).

S tohoto hlediska spořádal látku sám spisovatel 2 Mach, ač pravý časový postup událostí znal z Jasona Cyrenskeho. (Kugler.)

Hl. 9. — V. 1. Srv. zprávu o nemoci a smrti Antiochově podanou 1 Mach 6, 1—16. - „Téhož asi času“ (okolo toho času), kdy byl chrám jerusalemský znova posvěcen, t. j. 24. prosince 165, jak vypravováno jest níže 10, 1—8. — Viz výše k 8, 36.

V. 3. Podle 1 Mach 6, 4 nn dostalo se Antiochovi zpráv o porážce Lysiášově, když byl na cestě z Elymaidy do Babylonu a to v Persii; jel cestou, ve-