Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1134

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


rých se dostalo otcům, a že za Senacheríba sto osmdesát pět tísíců zahynulo; 20(připomenul jim) dále bitvu, kterou svedli proti Galatům v Babyloníi, jak jich všech toliko šest tisíců, když došlo k skutku a když macedonští druhové se kolísali, s pomocí jim s nebe danou sto dvacet tisíců porazilo, za což mnoho výhod se jim dostalo.“ 21Těmi slovy učiněni byli pevní a hotovi pro zákon a vlast zemříti.

22Poté ustanovil bratry své Simona, Josefa a Jonatu za vůdce každého zástupu podřídiv každému tisíc pět set mužů. 23 Když byl poté Esdráš předčítal jim ze svaté knihy, (Juda) vydal heslo „S pomocí Boží“ a veda první šik napadl Nikanora. 24Majíce za pomocníka Všemohoucího pobili přes devět tisíc lidí; větší pak díl vojska Nikanorova zeslabivše množstvím raněných přinutili jej k útěku. 25Těm, kteří přišli je kupovat peníze pobravše, se všech stran je stíhali. 26Ale časem jsouce tísněni navrátili se; byloť před sobotou; pro tu příčinu nemohli dále jich pronásledovati. 27Sebravše tedy zbroj jejich a kořist světili sobotu děkujíce Pánu, který je vysvobodil ten den počav milosrdenství své jim (zase) prokazovati. 26Po sobotě dali z kořistí poškozencům, sirotkům a vdovám; o ostatek rozdělili se sami se svými. 29Po těchto událostech všichni konali společnou modlitbu prosíce milosrdného Pána, aby se dokonale usmířil na své sluhy.

30Bojujíce s vojskem vedeným od Timoteje a Bakchida pobili z nich přes dvacet tisíc, opanovali vysoké pevnosti a rozdělili množství kořisti rovným dílem poškozence, sirotky, vdovy ano i starce podělivše. 31Sesbíravše zbraně jejich pečlivě všecky složili na příhodných místech, ostatek pak kořistí přinesli do Jerusalema. 32Zabili také Filarcha, který byl s Timotejem, muže nešlechetněho, který byl mnohými věcmi Židy trápil. 33Když slavili v Jerusalemě slavnost vítězství, toho, který svaté dveře byl zapálil, totiž Kallistena, když byl se utekl do jednoho domu, spálili, vrátivše mu mzdu přiměřenou jeho bezbožnostem.

34Prahanebný Níkanor, který byl přivedl tisíc kupců, aby kupovali


vána, třeba ji pokládati za jakésí lidové podání a nadsázku, podobně jako některé věci, které 1 Mach 8, 1 nn vypravovány jsou o Římanech.

V. 21 n. Ve Vulg schází věta, že „rozdělil své vojsko na čtyři díly“ po 1500 mužů. — Josef tu jmenovaný jest Jan, uvedený 1 Mach 2, 2; 9, 36. 38.

V. 23. Místo „Esdráše“ dlužno podle řec. čísti jméno jiného Judova bratra: Eleazara. — Srv. Dt 20, 2 n; 1 Mach 3, 56. — Jiné heslo viz níže 13, 15.

V. 24. Podrobněji jest bitva popsána 1 Mach 4, 1—22.

V. 28. Srv. Nm 31, 27; 1 Sam 30, 25 n; 1 Mach 4, 23. — Toto vítězství bylo znamením obratu, že totiž Hospodin počal jíž na své se udobřovati; bylo však třeba ho prositi, aby se dokonale usmířil, což ukáže tím, že dá, aby zase svatyně jerusalemská byla posvěcena a všecky neblahé poměry polepšeny. Srv. výše 7, 28; 6, 2 n; 8, 5.

V. 30. Bakchides tu jmenovaný může býti týž, který uveden jest 1 Mach 7, 8. za panování Demetria I. (r. 161). Podle Knabenbauera byli Bakchides a Tomotej důstojníci ve vojště Nikanorově; co jest tu, vypravováno (v. 30-33), sběhlo prý se r. 166, tedy ještě před obnovou chramu. Viz však níže názor Kuglerův! — 20.000 podle odhadu lidového — v několika drobnějších bitkách. — Při dělbě kořisti (v 28) pamatovali také jedním dílem ovšem na sebe a na své děti!

V. 31. Zbraně uložili do zbrojnice, aby jich užili, budou-li jich potřebovati. — Díl kořistí, který dopravili do Jerusalema, patřil chrámu podle Nm 31, 28.

V. 32. Srv. 1 Mach 4, 38.

V. 34. navazuje na v. 29; proto se zdá, že úryvek vv. 30—33. není mezi těmito dvěma vv (29. 34) na místě. Viz níže. — Viz výše v. 10 n.