Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1111

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


království mého; 29okolí jejich jste zpustošili, pohromu velikou jste způsobili v zemi a zabrali jste mnoho míst v království mém. 30Proto nyní vydejte ta města, která jste opanovali, jakož i daně z míst mimo hranice judské, nad nimiž jste vládli. 31Není-li vám libo, dejte za ně pět set hřiven stříbra; a za zkázu, kterou jste učinili, a za daně z měst, jiných pět set hřiven; ne-li přitáhneme a válčiti budeme proti vám.“ 32Přišed tedy Atenobius, přítel králův do Jerusalema a vida nádheru Šimonovu, lesk zlata a stříbra, jakož i četné služebníctvo, užasl se; poté oznámil jemu slova králova. 33Šimon mu odpověděl: „Nezabrali jsme cizí země, aniž držíme cizí majetek, ale (držíme) dědictví po svých otcích, které bylo nespravedlivě od našich nepřátel na čas držáno. 34My tedy majíce (vhodný) čas, vracíme sobě zase dědictví po svých otcích, 35Pokud pak běží o Joppe a Gazaru, kterých žádáš, (právě) ty činívaly v lidu i v zemi naší velikou zkázu; (přes to) dáme za ně sto hřiven.“ Atenobius neodpověděl mu slova, 36ale navrátiv se s hněvem ke králi podal mu zprávu o té odpovědí, jakož i o nádheře Šimonově a o všem, co byl viděl; tu se král rozhněval hněvem velikým.

37Tryfon pak utekl po lodi do Ortosiady. 38Tu král ustanovil Cendebea vladařem v pomoří dav mu pěchotu i jízdu. 39A rozkázal mu král, by se hnul s vojskem proti Judsku; rozkázal mu také, aby vystavěn byl Gedor, aby opevněny byly brány města a proti lidu aby válčil. Král sám pak pronásledoval Tryfona. 40Přitáhl tedy Cendebeus k Jamnii a počal znepokojovati lid, pošlapávati Judsko, zajímati lidi, zabíjeti je a stavěti Gedor. 41A postavil tam jezdce i pěchotu, aby vycházeli a procházeli cesty Judska, jak mu byl král poručil.

Hlava 16. — 1Tehdy Jan vypraviv se z Gazary oznámil Šimonovi, svému otci, co učinil Cendebeus v lidu jejich. 2Šimon povolav dva starší syny, Judu a Jana řekl jim: „Já, bratři moji a dům otce mého bojovali jsme proti nepřátelům Israelovým od mládí až do tohoto dne, a zdařilo se nám rukama našima vysvoboditi Israele ně-


V. 30. „místa mimo hranice“ Judska jsou tři župy ze Samařska k Judsku přičleněné (11, 34) jakož i města Joppe a Gezer. To znamenalo, že král chce řecené tři kraje od Judska odtrhnouti!

V. 32. Místo „lesk zlata a stříbra“ řec. přesněji: „skříň se zlatými a stříbrnými nádobami“. - Bylo to dovoleno již Jonatanovi 11, 58. — Lid přisoudil také Šimonovi šarlat a zlatou sponu 14, 44. — Nebylo tedy příčiny, aby posel Antiochův „žasl“, že jest Šimon obklopen nádherou královskou, ačkoli jest vládcem jen jednoho národa (ethnarch).

V. 37. Ortosias bylo město fénické tam, kde je dnes zřícenina Ard Arthusi, tři hodiny na sever od Tripole. Podle jiných pramenů Tryfon uprchl nejprve do Ptolemaidy, odtud do Ortosiady a odtud do Apamee, kde byl kdysi vychován (Jos. Flavius, Strabo). — Král se rozhodl, že sám bude stíhati Tryfona, svého vůdce pak, jménem „Kendebaios“, že pošle na Židy.

V. 39. „proti lidu“ židovskému. — Gedor zní v řec. Kedrón, srv. níže 16, 9. Je to snad „Gedera“, jmenovaná Jos 15, 36. Snad tam, kde je dnes Chirbet Džedíre, jihovýchodně Lyddy a nedaleko 'Amuásu. Jiní myslí na dnešní Katru, hodinu na jihovýchod od Jamnie. — Tryfon bídně zahynul. Podle jedné zprávy (Appian) zabil ho Antioch, podle jiné (Strabo) přinutil ho k sebevraždě.

V. 41. „tam“ v Gedoru.

Hl 16. — V. 1. Jan byl vojenským velitelem v Gezeru, 13, 54. — „z Gazary“ do Jerusalema.

V. 2. Byli-li Juda a Jan starší synové Šimonovi, byl Matatiáš, jmenovaný níže ve v. 14. mladší.