Stránka:Bible česká SZ II.djvu/157

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Tato stránka nebyla zkontrolována

aby pojmenovaly knihu starého Zákona obsahující sto padesáte žalmů, ani názor většího počtu otců a učitelů, kteří měli za to, že všecky žalmy žaltáře venkoncem třeba přičítali jedinému Davidovi,[1] nemají té váhy, aby musil býti pokládán David za jediného původce celého žaltáře.

Máme-li na zřeteli ne nečetná svědectví Písma o přirozeném,[2] milodarem Ducha sv. osvíceném[3] umění Davidově skládati písně nábožné, povážíme-li, že dle týchže svědectví uspořádal bohoslužebný zpěv žalmů,[4] že mu žalmy přičítány jsou jak ve starém[5] tak v novém[6]

    tridentského přijala místo „Davidův“ název „davidský“, aby zřejmo bylo, že nechce prohlásiti Davida za spisovatele všech sto padesáti kanonických žalmů.

  1. Také židovské podání se kolísalo. Talmud na jednom místě (pojednání „Baba bathra“) jmenuje deset žalmistů, na jiném však místě (pojednání „Pesachim“) praví, že všecky žalmy napsal jediný David. — Mezi otci a spisovateli církevními názor o víceru žalmistů zastával zejména Hippolit, Origenes, Euseb Cesarejský, Atanáš, z latinských pak Hilar a Jeronym. „Jest nesmyslno — píše Hilar — jmenovati „žalmy Davidovy“, kdyžtě tolik autorů udávají samy jejich nadpisy.“ Vrstevníci jejich však smýšleli jinak (Ambrož, Augustin a jj.) nebo také se kolísali. I spisovatelé doby pozdější se rozcházejí. Sv. Tomáš Aquinský († 1274> na př. zastává názor sv. Augustina, že všecek žaltář je dílo Davidovo, jemu odporuje Mikuláš z Lyry († 1340) dovolávaje se sv. Jeronýma. Bellarmin nazývá mínění Augustinovo důvodnějším, Jeronýmovo důvodným. Zastánci názoru Ambrožova a Augustinova tvrdili, že prý vlastní jména vyskytující se v nadpisech žalmů kromě Davida neznamenají původce žalmů, ale zpěváka, jemuž má býti dotčený žalm odevzdán; nedbali toho, že jsou Žž připsány také Mojžíšovi a Šalomounovi týmiž slovy jako Davidovi, že tomuto a tím méně onomu nemohl býti dán Davidův žalm, aby jej zpíval, ježto onen (Mojžíš) žil půl tisíce let před Davidem, Šalomoun pak, Davidův syn nebyl levitským zpěvákem. — Také z 2. Par 29, 30. vysvítá, že kromě Davida složil žalmy též Asaf. — V některých žalmech je řeč o událostech z dob, kdy David již dávno odpočíval v hrobě. Mohl sice Duch sv. poučiti Davida o těch událostech, za jeho doby teprve budoucích, ale nelze ničím dokázati, že ho skutečně tak poučil! — V žalmech je tak veliká pestrost slohová, nestejná hodnota umělecká, že nelze mysliti na jednoho spisovatele celého žaltáře.
  2. Umí hráti; jest… obratný v řeči… a Hospodin je s ním“ řečeno o Davidovi v 1. Sam 16, 18. — 2. Sam 23, 1. sluje „utěšený pěvec Israelův“. Ostatně srv. pozn. k 3. Král 2, 11. — Viz též 2. Sam 1,17; 3, 33. n.; 6, 15; Am 6, 7.
  3. Srv. Mt 22, 43. n., kde se táže Kristus fariseův: „Kterak tedy David nazývá jej (Mesiáše) v Duchu, (t. j. v Duchu sv., z vnuknutí Ducha sv.) Pánem pravě: Řekl. Pán Pánu memu: „Seď na pravici, mé, dokavad nepoložím nepřátel tvých za podnoží nohou tvých“ (Ž 109, 1.).
  4. Srv. 1. Par 16. 4 nn.; 23, 30 nn.; 25, 1.—31.
  5. Srv. 2. Sam 22, kde Davidovi přisouzen Ž 17. — Srv. 1. Par 16, 7; 2. Par 7, 6; 29, 30; Am 6, 5; Sir 47, 11.n.; 2. Mach 2, 13
  6. Pán tvrdí, že David je skladatelem Ž 109: „Vždyť David sám praví v knize žalmů: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé…“ Lk 20, 42. Srv. Mt 22, 43. 45; Mk 12, 36 n. — Sv. Petr pravil před volbou apoštola Matěje: „Muži bratři, musilo se naplniti Písmo, které Duch svatý předpověděl ústy Davidovými o Jidášovi… Jest totiž psáno v kniže žalmů: „Ať spustne příbytek jeho a nebudiž nikoho, jenž v by obýval v něm, a úřad jeho ať dostane jiný“ Sk 1, 16. 20. Dle toho Ž 68, 26. a 108, 8. napsal David. — Týž apoštol pravil o letnicích (tamže 2, 25.—28.): „Neboť David praví s hledem k němu: „Viděl jsem Hospodina před sebou stále, neboť jest po pravici mé, abych se nezviklal; proto se zaradovalo srdce moje a zaplesal můj jazyk; ano i tělo mé odpočine v naději, neboť nezanecháš dušemé v podsvětí, a nedopustíš, aby tvůj světec uzřel porušení. Oznámil jsi mi testy života a naplníš mě radostipřed tváří svou.“ Výrok, jejž tu Petr jménem Davidovým uvádí, vzat je z Ž 15, 8.— 10. — Křesťané jerusalemští, když k nim přišli Petr a Jan od velerady byvše propuštěni, modlili se (Sk 4, 24. nn.): „Hospodine, ty jsi ten…, jenž jsi v Duchu svatém ústy našeho otce Davida, služebníka svého řekl: „Proč se vzbouřili