Stránka:BEZDĚKA, František Serafinský, ed. Biblí svaté, čili, Písma svatého Starého i Nového zákona Božího - 1862 - 1865 - 1.djvu/326

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


jeho, a z brány místa jeho. Vy svědkové jste dnes všeho toho. 11I řekl veškerou lid, kterýž byl v bráně města, i starší: Svědkové jsme! Dejž Hospodin, aby žena vcházející do domu tvého byla jako Rachel a jako Lia, kteréžto dvě vzdělaly dům israelský. Počínejž sobě zmužile v Efratě a dosáhni jmena slavného v Betlemě. 12A ať jest dům tvůj jako dům Faresa (kteréhož porodila Tamar Judovi), ze semene toho, kteréžby dal tobě Hospodin s mladicí touto. 13A tak Boz pojal sobě Rut a byla manželkou jeho. A když všel k ní, dal jí to Hospodin, že počala a porodila syna. 14I řekly ženy k Noemi: Požehnaný Hospodin, kterýž nedopustil toho, aby měla zbavena býti příbuzného v tento čas; tak aby trvalo v Israeli jmeno jeho. 15On očerství duši tvou a chovati tě bude v starosti tvé: nebo nevěsta tvá, kteráž tě miluje, porodila ho, kteráž tobě lepší jest, nežli sedm synův. 16Tedy vzavši Noemi dítě, položila je na klín svůj, a byla pěstounkou jeho. 17Daly mu pak jmeno sousedky, kteréž pravily: Narodil se syn Noemi! a nazvaly ho jmenem Obed. On jest otec Isaje, otce Davidova. 18A tito jsou rodové Faresovi: Fares zplodil Esrona; 19Esron pak zplodil Arama; Aram pak zplodil Aminadaba; 20Aminadab pak zplodil Nahassona; Nahasson pak zplodil Salmona; 21Salmon pak zplodil Boza; Boz pak zplodil Obeda; 22Obed pak zplodil Isaje; Isaj pak zplodil Davida.


11. Počínejž etc., J. dosáhniž zboží v Efratě.

14. příbuzného: ochránce, dědice. — v tento čas, H. dnes. — tak aby etc., J. a jmenována bude, a oslaveno buď jmeno jeho.

15. v starosti H. starost tvou.

18. rodové. Poněvadž tento pořádek u vyčítání těchto otců i sv. Matouł v rodu Kristovu zaznamenal, vidí se odtud, že tato historie vlastni pro známost a vědomost pořádnosti rodu Kristou napsána a zachována jest.

19. Arama, jinak Rama.