Přeskočit na obsah

Stížnost Emanuela Moravce na projev Emila Háchy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Stížnost Emanuela Moravce na projev Emila Háchy
Autor: Emanuel Moravec
Zdroj: OTÁHALOVÁ, Libuše, ed. a ČERVINKOVÁ, Milada, ed. Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. (II), Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. Dokument 495, s. 688. (jen v NK ČR).
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1966
Licence: PD old 70
Související: Autor:Emil Hácha

1942, červen 15, Praha. — Protektorátní ministr školství a národní osvěty E. Moravec protestoval v dopise přednostovi kanceláře E. Háchy proti tomu, že E. Hácha při návštěvě u Hitlera pronesl projev, který nebyl Moravcem předem schválen, a který vzbudil u nacistických předáků nelibost.

Der Minister für Schulwesen und Volkskultur
und Leiter des Amtes für Volksaufklärung
Ministr školství a národní osvěty
a vedoucí úřadu lidové osvěty

Pan
Sekční šéf Dr. Popelka,
přednosta kanceláře státního presidenta
v Praze

Tajné!
V Praze dne 15. června 1942

Vážený pane sekční šéfe,

od prvého okamžiku, kdy jsem se ujal úřadu lidové osvěty, který dnes je samostatným ministerstvem, obrátil jsem se na Vás se žádostí, aby všechny veřejné projevy pana státního presidenta byly mi v konceptu předkládány k nahlédnutí, poněvadž prakticky odpovídám za vše, co má v Čechách a na Moravě ráz politický.

Před odjezdem do Berlína[1] dovolil jsem si Vás telefonicky zavolat a stejně jsem to učinil u vyslance Chvalkovského, aby pan státní president se zdržel všech projevů vůči komukoliv a zejména v případě, že byl by sám nebo společně s vládou přijat vůdcem Adolfem Hitlerem. Nedovedu si proto vysvětlit, že pan státní president při návštěvě u Vůdce Adolfa Hitlera se neomezil na pouhý kondolenční projev, jak bylo původně předpokládáno. Sám jsem neslyšel, co pan státní president Vůdci Adolfu Hitlerovi přednášel.

Od pana státního tajemníka K. H. Franka dověděla se dne 10. t. m. celá vláda teprve slova, která pan státní president k Vůdci pronesl a která podle mínění mého i celé vlády, byla naprosto nevhodná, pokud se týkala výkladu o britském právu a názorů pana státního presidenta o Anglii a Angličanech. Pan státní president překročil v tomto historickém okamžiku svou pravomoc, poněvadž mohl vzbudit dojem, že s jeho názory souhlasí celá vláda.

Aby se napříště předešlo podobným trapným případům, které mohou mít přímo osudový význam politický, znovu Vás velmi důvěrně žádám a take odpovědným činím: zařiďte, aby se podobný případ vice neopakoval.

Současně dovoluji si Vás upozorniti a prosím, abyste toto mé upozornění tlumočil panu státnímu presidentu, že bych příště musil nabídnout panu státnímu presidentu svůj odchod, kdyby bez mého vědomí on osobně nebo jeho kancelář podnikla sebemenší politickou akci nebo něco, co by se jako politická akce dalo vykládat.

Tento dopis zasílám v opise panu předsedovi vlády a v překladu panu státnímu sekretáři Karlu Hermanu Frankovi.

Zdar Vůdci a naší drahé vlasti!

Moravec

KPR, T 208/42; originál, strojopis.


  1. Šlo o účast E. Háchy a tzv. protektorátní vlády v Berlíně ve dnech 8. – 9. června 1942 na pohřbu tzv. zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.