Státní president dr. Emil Hácha jmenoval nový výbor Národního souručenství

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Státní president dr. Emil Hácha jmenoval nový výbor Národního souručenství
Podtitulek: Co je úkolem nového výboru
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní politika, roč. 58, č. 229. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 18. 08. 1940
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Národní souručenství

Státní president Dr. Emil Hácha ve vlastnoručním dopise praví ke jmenování nových členů výboru Národního souručenství toto:

Jmenuje tyto členy nového výboru Národního souručenství, dávám novému výboru na cestu tyto směrnice, kterými si přeji, aby se řídil při své budoucí činnosti.

Na rozdíl od prvého výboru, který měl za úkol hlavně likvidovat minulost, způsob minulé politické práce u nás a založit novou organisaci politické representace českého národa, výbor dnešní může rovnou přejíti k jádru svých úkolů vlastních. Json to v podstatě dvě veliká odvětví činnosti. Především býti prostředníkem státního presidenta a vlády v jejich styku s českou veřejností, zvláště pokud jde o vůdčí myšlenky nové české politiky, a tím přispěti, jak jsem již jinde řekl, k převýchově českého myšlení. Neváhám při tom znovu zdůrazniti, že základním ukazovatelem směrnic naší politiky jest národni socialismus, který Velkoněmeckou říši, jejíž jsme součástí, přivedl k nebývalému rozmachu.

Druhou důležitou úlohou výboru Národního souručenství jest, aby jako bezprostřední znatel potřeb a přání nejširších vrstev našeho lidu vybíral ze všech často protichůdných přání a podnětů věci, které jsou v obecném zájmu celku a ty pak přinášel vedoucím činitelům jako své náměty.

Takovéto podněty dojdou vždy bedlivého uvážení, i když tento způsob politické spolupráce s vládou nemá znamenati ani v nejmenším jakoukoliv obdobu dřivějšich režimů.

Uvedu jen, jak velikou pozornost bude musiti nový výbor věnovati účinným sociálním opatřením, která všem členům národa zaručují spravedlivý podíl na národním rozvoji a důchodu. Zde bude úkolem Národního souručenství učiniti vše, aby taková opatření nacházela v české veřejnosti i nadále stále více souhlasu a dobrovolné spoluúčasti, a aby bylo vždy více možno apelovati v tomto ohledu na dobrovolnou kázeň a porozumění.

Takto pojatým úkolům musí ovšem nezbytně odpovídati celá organisační výstavba hnutí, a zejména jim nutno přizpůsobiti metodu práce Národního souručenství. Proto jsem pokládal za nutné při jmenování nového výboru povolati jednak osoby znalé poměrů jednotlivých krajů, jednak osoby, kterým by byly svěřeny pracovní úseky, o nichž lze očekávati, že se v nich rozvine činnost nového výboru. Tím míním nastoupiti cestu specialisace úkolů jednotlivých jeho členů a odpovídající tomu přestavbu tajemnického aparátu. Vyhrazuji si proto sděliti Vám ještě podrobnější směrnice, pokud jde o zařazení jednotlivých členů výboru.

Povoláním tak. značného počtu zcela nových osob dávám také výraz myšlence, že střídání politických pracovníků ve veřejném životě lidmi novými jest důležitým prostředkem k odkrytí nových talentů, kterým se tak poskytne příležitost k uplatnění.

Nemusím zdůrazňovati, že ale by nebylo platno moje usilovné snažení, kdyby neměla býti i nadále zachována ve všech našich složkách bezpodmínečná národní kázeň, k níž všechny české lidi znovu vyzývám.

Věřím, že s podporou vlády a jejich orgánů vykoná nový výbor v ducha toho, co od nás žádá doba, svoje poslání s úspěchem a k dobru našich zemí i lidu, který v nich žije.

Dr. E. Hácha v. r.