Smlouva o připojení Krymu k Ruské federaci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Smlouva mezi Ruskou federací a Republikou Krym o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a o založení nových subjektů v Ruské federaci
Autor: Vláda Ruské federace a vláda Republiky Krym
Původní titulek: Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
Zdroj: úřad prezidenta Ruska
Vydáno: 2014-03-18
Licence: CC BY 3.0
Překlad: Miroslav Langer
Licence překlad: CC BY 3.0
Související na Wikidatech: anexe Krymu Ruskou federací
Smlouva mezi Ruskou federací a Republikou Krym o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a o založení nových subjektů v Ruské federaci

Ruská federace a Republika Krym,

zakládajíce na historické jednotě svých národů a berouce v úvahu vztahy mezi nimi vzniklé,

přiznávajíce a stvrzujíce princip rovnoprávnosti a sebeurčení národů, ukotvený v Chartě Organizace spojených národů, v souladu s kterou všechny národy mají nezadatelné právo svobodně a bez zasahování zvnějšku určovat svůj politický status, uskutečňovat svůj ekonomický, sociální a kulturní rozvoj, a každý stát je povinen ctít toto právo,

jsouce odhodláni zajistit uznání a dodržování důstojnosti, práv a svobod člověka, včetně práva na život, svobodu smýšlení, svědomí, vyznání a přesvědčení, všem, kteří se nacházejí v hranicích jejich území, bez rozdílu, v souladu s všeobecně uznávanými principy a normami mezinárodního práva, ale také chápajíce těsné vzájemné vztahy dalších základních principů mezinárodního práva, zakotvených, zejména, v Chartě Organizace spojených národů a v helsinském Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, s principem uznání a dodržování práv a svobod člověka,

vyjadřující společnou vůli svých národů, nerozdělitelně spojených jednotou historického osudu, ke společnému životu v rámci demokratického federativního právního státu,

usilujíce zajistit blahobyt a rozkvět svých národů,

zakládajíce na svobodném a dobrovolném vyjádření vůle národů Krymu v celokrymském referendu, provedeném v Autonomní republice Krym a městě Sevastopoli 16. března 2014, v jehož průběhu lid Krymu přijal rozhodnutí a sjednocení s Ruskem s právy subjektu Ruské federace,

majíce ohled na návrh Republiky Krym a města se zvláštním statusem Sevastopoli na přijetí Republiky Krym včetně města se zvláštním statusem Sevastopoli do Ruské federace,

uzavřeli tuto Smlouvu o níže uvedeném.

Článek 1

1. Republika Krym se považuje za přijatou do Ruské federace od data podpisu této Smlouvy.

2. Přijetí Republiky Krym do Ruské federace probíhá v souladu s Ústavou Ruské federace, touto Smlouvu, Federálním ústavním zákonem „O pravidlech přijetí nového subjektu Ruské federace do Ruské federace a vzniku nového subjektu v Ruské federaci“ a federálním ústavním zákonem o přijetí Republiky Krym do Ruské federace.

Článek 2

Ode dne přijetí Republiky Krym do Ruské federace vznikají v rámci Ruské federace nové subjekty - Republika Krym a město federálního významu Sevastopol.

Článek 3

1. Ruská federace garantuje všem národům, žijícím na území Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli, právo na uchování rodného jazyka, vytvoření podmínek pro jeho výuku a rozvoj.

2. Státními jazyky Republiky Krym jsou ruský, ukrajinský a krymsko-tatarský jazyk.

Článek 4

1. Hranice území Republiky Krym a území města federálního významu Sevastopoli jsou určené hranicemi území Republiky Krym a území města federálního významu Sevastopoli existujícími v den přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vznikem nových subjektů v rámci Ruské federace.

2. Hranice Republiky Krym na souši, spojená s územím Ukrajiny, se stává Státní hranicí Ruské federace.

3. Rozhraničení mořského prostoru Černého a Azovského moře se provádí podle mezinárodních smluv Ruské federace, norem a principů mezinárodního práva.

Článek 5

Ode dne přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vzniku nových subjektů v rámci Ruské federace je občanům Ukrajiny a osobám bez občanství, které trvale pobývají k tomuto dni na území Republiky Krym nebo na území města federálního významu Sevastopoli, přiznáno občanství Ruské federace, s výjimkou osob, které v průběhu jednoho měsíce od tohoto dne oznámí své přání ponechat si jiné občanství, které dosud měly ony a (nebo) jejich nezletilé děti, anebo zůstat osobami bez občanství.

Článek 6

Ode dne přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vzniku nových subjektů v rámci Ruské federace a do 1. ledna 2015 probíhá přechodné období, v jehož průběhu budou upraveny otázky integrace nových subjektů Ruské federace do ekonomického, finančního, kreditního i právního systému Ruské federace, do systému orgánů státní moci Ruské federace a také otázky vojenské povinnosti a plnění vojenské služby na území Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli.

Článek 7

Občané Ruské federace, kteří vykonávají vojenskou službu v Republice Krym a ve městě federálního významu Sevastopoli, zůstanou ve vojenské službě na území Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli do roku 2016 včetně.

Článek 8

Volby do orgánů státní moci Republiky Krym a do orgánů státní moci města federálního významu Sevastopoli proběhnou druhou neděli září roku 2015. Do zvolení orgánů státní moci Republiky Krym a orgánů státní moci města federálního významu Sevastopoli jejich pravomoci vykonávají společně Státní rada Republiky Krym - parlament Republiky Krym a Rada ministrů Republiky Krym, Zákonodárné shromáždění města Sevastopoli.

Článek 9

1. Zákonodárné a jiné normativní právní akty Ruské federace platí na území Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli ode dne přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vzniku nových subjektů v rámci Ruské federace, pokud není zákonem Ruské federace dáno jinak.

2. Normativní právní akty Autonomní republiky Krym a města Sevastopoli, Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli platí společně na území Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli do konce přechodného období nebo do přijetí souvisejícího normativního právního aktu Ruské federace a (nebo) normativního právního aktu Republiky Krym, normativního právního aktu Ruské federace a (nebo) normativního právního aktu města federálního významu Sevastopoli.

3. Normativní právní akty Autonomní republiky Krym a města Sevastopoli, Republiky Krym a města federálního významu Sevastopoli, které jsou v rozporu s Ústavou Ruské federace, neplatí.

Článek 10

Tato Smlouva platí dnem podpisu a vstupuje v účinnost dnem ratifikace.