Sloužit národním potřebám

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Sloužit národním potřebám
Podtitulek: Projev na slavnostní schůzi Výboru Národního souručenství.
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 80, č. 99. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 11. 04. 1940
Licence: PD old 70

Před rokem v osudovém období našich národních dějin volal jsem s tohoto místa po bezvýhradném politickém sjednocení našeho národa. Byl jsem a nepřestal jsem býti přesvědčen, že péče o zachování našeho národního bytí mne k tomu nejen opravňuje, nýbrž i zavazuje. Myšlenka politického sjednocení, která naplňovala přemnohé mysli českých lidí již od podzimu předloňského roku, zvláště pak od chvíle, kdy někdejší Československá republika byla mocným zásahem Vůdce a říšského kancléře přetvořena v protektorát německé veleříše, zrodila se z poznání národní nezbytnosti. Ale nemohlo jíti toliko o vybudování mechanické jednoty odstraněním všech dřívějších stranicko-politických útvarů; šlo také a šlo především o usměrnění politického myšlení národa. Nebyl jsem sám, kdo základní směrnice viděli ve vědomí a uplatňování národní pospolitosti, čili — což je jedno a totéž — ve vědomí sounáležitosti všech příslušníků našeho národního celku, s nímž nedá se nikterak srovnati jakékoliv tříštění národa podle různých politických směrů, které může naše národní bytí jen ohrožovat.

S vědomím národní pospolitosti však úzce souvisí neúchylné prosazování sociální spravedlnosti a zachovávání křesťanské morálky. Tyto směrnice nutně vyúsťují v podřizování osobních a třídních zájmů prospěchu národnímu.

Vnějším výrazem politického sjednocení národa stalo se Národní souručenství. Skvělý výsledek náboru příslušníků Národního souručenství, o nějž Vy sami získali jste zásluhu největší, je možno považovati za důkaz, že myšlenka politického sjednocení byla velikou většinou národa dobře pochopena. Národní souručenství stalo se pojítkem mezi národem a vládou, a jeho stále rozvinované a postupující prohlubování vzájemných vztahů dokazuje nejen, že jednotná politická organisace národní je schopna života, ale dokazuje také, že Národní souručenství je pro náš národ životní potřebou. Vzdálenějšímu pozorovateli bude jasněji než nám možno posouditi, do jaké značné míry tato naše národní organisace přejímá imponující vzor, daný organisací národně-sociální strany německé, již velký národ německý vytvořil si za vedení svého Vůdce rovněž v kritických dobách svých dějin. Národní souručenství ovšem nemůže a nechce býti pouhou kopií tohoto vzoru, neboť poměry naše mají svůj zvláštní ráz, ale zkušenosti, získané na tomto vzoru, poučují a poučí nás, které jeho zásady a metody jsou obecně a tedy i pro nás platné.

Předložili jste mi program příští činnosti Národního souručenství.

Moje výzva k vytvoření jednotné organisace politické pod mým vedením jako státního presidenta byla zároveň výzvou k dobrovolné likvidaci dosavadní politické roztříštěnosti. Všeobecné uposlechnutí této výzvy je mi znamením, že všecky dřívější politické zápasy mají býti zapomenuty a smazány a že národní sjednocenost má býti jediným vychodiskem pro budoucí náš vývoj.

Naše všenárodní hnutí není ovšem hotovo pouhým stanovením programu. Musíme se snažiti, abychom program tento zdokonalovali a prohlubovali podle toho, co ukáže zkušenost a měnivé potřeby. Především však je třeba, aby program byl účinně prováděn, neboť cíle, jež jsme si vytkli, vyžadují na všech stranách mnoho oddané práce. Jen oddanou prací se může splniti snaha zformovati českého člověka tak, aby byl práv všemu, čeho nový život na něm vyžaduje.

Činnost Národního souručenství nesmí umdlévati a zpohodlněti ve formách, jež jsme pro ně společně nalezli. Jedné věci nesmíme přehlížeti: musíme dáti všem hodnotným, a to i mladým lidem, pro něž vlastně nejvíce pracujeme, všecku možnost, aby prokázali své schopnosti. Talenty našich lidí jsou národním majetkem, možná, že nejcennějším. Musíme je hledati a pománati jim tak ke vzestupu u vědomí, že tím dobře posloužíme národu. „Věčný ruch“ je staré, ale stále platné heslo, které nás zavazuje. Bystrý pohled pro naše národní potřeby a neumdlévajicí snahy národním potřebám sloužiti — tím ospravedlníme svou existenci, a svou činnost v očích generací, jež přijdou po nás, a tím dokážeme svou věrnost našemu heslu „Vlasti zdar!“, s nímž Vás s tohoto místa upřímně pozdravuji a s ním Vám přeju nejkrásnějšího úspěchu v dobách příštích.

TNS.