Reskript císaře Josefa I. českým stavům

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Reskript císaře Josefa I. českým stavům
Autor: Josef I.
Zdroj: Pražská technika 01/2002
Vydáno: 18. ledna 1707
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
České vysoké učení technické v Praze
page=1
page=1

První a poslední strana reskriptu

Josef z Boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše, uherský a český král.

Vysoce urození a stateční, věrní milí. Tejna Vás nečiníme, kterak se k slavné a svaté paměti císaři Leopoldovi toho jména prvnímu, panu otci našemu nejmilejšímu, Kristian Josef Willenberg ingenieur, sub praesentato třicátého dne měsíce ledna, minulého sedmnáctistého pátého léta, dle tuto výpisně přiležícího poníženého spisu svého v českém jazyku, poslušně byl ucházel a za to, by mu od věrných a poslušných stavův našich v království našem dědičném Českém jistý roční plat, proti vyučování v kunstu ingenierském mládeže vyššího a městského stavu, vysazen a až do živobytí jeho vydáván byl, poníženě prosil; a byvše jeho pohledávání od královské kanceláře naší české dvorské na naši váleční dvorskou radu k vyšetření jeho spůsobnosti prostředkem příležící výpisní intimací remittirováno, on na to, v teď pominulém sedmnáctistém šestém roce, od k tomu zřízených a v ingenirství zkušených vojenských komisařův náležitě examinirován, a po dostatečném dokázaní své, v temž kunstu ingenirském mající obzvláštní experienci a zkušenosti, od naddotčené váleční dvorské rady naší, dle znění tuto in originali přiložené intimaci a při ní se nacházejících allegatův, netoliko za našeho císařského ingeniera uznán, alebrž také od nás týmž titulem prostředkem milostivého dekretu našeho de dato patnáctého dne měsíce prosince, teď pominulého sedmnáctistého šestého léta, milostivě poctěn a obdařen jest.

I jsouce vůbec a jednomu každému povědomo, kterak v nadepsaném království našem dědičném Českém velký nedostatek na ingeniřích, jenž by v čas nynější války nám a obecnému dobrému velmi potřební a prospěšní byli se vynachází, on pak svrchu jmenovaný Willenberg dvanácte osob, totiž šest z stavu panského, čtyry z stavu rytířského a dvě z stavu městského v ingenirství fundamentaliter darmo, beze všeho jich úplatů a toliko proti vyvržení jemu od země jistého ročního platu, instruirovati a vyučovati, v témž poníženém spisu svém se uvoluje a my s takovým jeho prohlášením milostivě dobře spokojeni býti ráčíme.

Pročež vám milostivě poroučíme, abyste toto k dobrému a prospěchu království a zemí našich dědičných směřující mínění, málo výš připomenutého Willenbergka, věrným a poslušným nyní při obecním sněmě pospolu shromážděným stavům našim pohnutedlně předestřeli a k tomu se všemožně přičinili, by oni z ohledu celému království odtud pocházejícího prospěchu s často opáčeným Willenbergkem za příčinou toho od něho až do živobytí svého pohledávajícího ročního platu jednali a s ním se o to urovnali. Což vy nám potom vedle navrácení inklusivy, k ruce královské kanceláře naší české dvorské relacionirovati, a tak na tom milostivou vůli naši císařskou a královskou poslušně naplniti neopominete. Zůstávaje vám přitom milostí naší císařskou a královskou nakloněni. Dáno v městě našem Vídni osmnáctého dne měsíce ledna, léta Páně sedmnáctistého sedmého království našich, římského sedmnáctého, uherského dvacátého a českého druhého.

Josef m. p.

Venceslaus Norbertus Kinský
Regis Bohemiae supremus cancellarius

J. V. G. v. Vratislav m. p.

Ad mandatum Sacrae Caesarae
Regiaeque Maiestatis proprium

G. V. ze Švalbenfeldu m. p.