Ramsarská úmluva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
Původní znění: 396/1990 Sb.
Zdroj: env.cz
Licence: PD CZ
Viz též přílohu - Protokol o změně Ramsarské úmluvy,
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii

Preambule[editovat]

Smluvní strany uznávajíce vzájemnou závislost mezi člověkem a jeho prostředím;

berouce v úvahu základní ekologické funkce mokřadů jako regulátorů vodních režimů a jako biotopů podporujících charakteristickou flóru a faunu, zejména pak vodní ptactvo;
jsouce přesvědčeny, že mokřady vytvářejí zdroje velké hospodářské, kulturní, vědecké a rekreační hodnoty, jejichž ztráta by byla nenahraditelná;
přejíce si zastavit pokračující zasahování do mokřadů a zabránit jejich ztrátě dnes i v budoucnosti;
uznávajíce, že vodní ptactvo může při svých tazích překračovat hranice, a proto by mělo být považováno za mezinárodní zdroj;
jsouce přesvědčeny, že ochrana mokřadů a jejich flóry a fauny může být zajištěna spojením prozíravé státní politiky s koordinovaným mezinárodním postupem;

dohodly se na následujícím:

Článek 1[editovat]

 1. Mokřady se v této Úmluvě rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.
 2. Vodním ptactvem se v této Úmluvě rozumí ptactvo ekologicky vázané na mokřady.

Článek 2[editovat]

 1. Každá smluvní strana určí vhodné mokřady na svém území k zařazení do Seznamu mezinárodně významných mokřadů (dále jen „seznam“), který povede byro vytvořené podle článku 8. Hranice každého mokřadu budou přesně popsány a vymezeny na mapě a mohou zahrnovat i k mokřadům přiléhající pobřežní a příbřežní pásma, včetně ostrovů a útvarů s mořskou vodou, jejichž hloubka může při odlivu přesahovat 6 metrů, rozprostírajícími se uvnitř mokřadů, zvláště mají-li význam jako biotopy vodního ptactva.
 2. Do seznamu by měly být vybrány mokřady na základě svého mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. V první řadě by do něj měly být zahrnuty mokřady s mezinárodním významem pro vodní ptactvo, který mají v jakémkoli ročním období.
 3. Zařazení mokřadů do seznamu není na újmu suverénních práv smluvní strany, na jejímž území mokřad leží.
 4. Každá smluvní strana, při podpisu této Úmluvy nebo předání listiny o její ratifikaci nebo o svém přístupu k Úmluvě podle článku 9, určí nejméně jeden mokřad k zařazení do seznamu.
 5. Každá smluvní strana má právo doplnit seznam dalšími mokřady ležícími na jejím území, rozšířit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu, nebo v důsledku naléhavých státních zájmů zrušit nebo omezit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu a bude o těchto změnách v co nejkratší době informovat organizaci nebo vládu odpovědnou za plnění povinností byra podle článku 8.
 6. Každá smluvní strana zváží svou mezinárodní odpovědnost za zachování, správu a rozumné využívání stěhovavého vodního ptactva a péči o něj, jak při zařazování mokřadů do seznamu, tak při využívání práva na změnu v seznamu, pokud jde o mokřady ležící na jejím území.

Článek 3[editovat]

 1. Smluvní strany budou plánovat a uskutečňovat své záměry tak, aby podporovaly zachování mokřadů zařazených do seznamu a pokud to bude možné, i rozumné využívání ostatních mokřadů na svém území.
 2. Každá smluvní strana zajistí co nejrychlejší vlastní informovanost o současných, probíhajících a předpokládaných změnách ekologických poměrů ve všech mokřadech na svém území zahrnutých do seznamu v důsledku technického rozvoje, znečištění nebo jiného lidského zásahu. Informace o těchto změnách budou neodkladně postoupeny organizaci nebo vládě odpovědné za plnění povinností byra, jak je uvedeno v článku 8.

Článek 4[editovat]

 1. Každá smluvní strana bude podporovat zachování mokřadů a vodního ptactva zřizováním mokřadních chráněných území, ať již jsou zahrnuta do seznamu či nikoliv, a náležitě se postará o jejich ochranu.
 2. Pokud smluvní strana zruší nebo mezí z naléhavých státních zájmů hranice mokřadu zahrnutého do seznamu, měla by tuto ztrátu, nakolik je to možné, nahradit a měla by také vytvořit náhradní chráněné území pro vodní ptactvo a jeho ochranu, a to buď ve stejné oblasti nebo jinde, o rozloze přiměřené ploše původní lokality.
 3. Smluvní strany budou podporovat výzkum a výměnu údajů a publikací o mokřadech a jejich flóře a fauně.
 4. Smluvní strany budou usilovat svou správou o zvyšování stavů vodního ptactva ve vhodných mokřadech.
 5. Smluvní strany budou podporovat výchovu pracovníků kvalifikovaných pro výzkum mokřadů, jejich správu a dohled nad nimi.

Článek 5[editovat]

Smluvní strany se budou vzájemně radit o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy, zvláště v případech, kdy mokřady leží na území více než jedné smluvní strany nebo kdy vodní systém se dělí mezi více smluvních stran.

Smluvní strany rovněž budou usilovat o koordinování a podporu současných a budoucích opatření a předpisů, týkajících se zachování mokřadů a jejich flóry a fauny.

Článek 6[editovat]

 1. Smluvní strany budou svolávat v případě potřeby konference o ochraně mokřadů a vodního ptactva.
 2. Tyto konference budou mít poradní charakter a do jejich kompetence bude spadat mimo jiné:
  1. projednání plnění této Úmluvy;
  2. projednání dodatků a změn v seznamu;
  3. posuzování informací o změnách ekologického charakteru mokřadů zahrnutých do seznamu v souladu s článkem 3 odst. 2;
  4. vypracování všeobecných nebo zvláštních doporučení smluvním stranám, týkajících se ochrany, péče a racionálního využívání mokřadů s jejich flórou a faunou;
  5. podávání žádostí odpovídajícím mezinárodním orgánům o vyhotovení zpráv a statistických údajů ve věcech, které zejména z mezinárodního hlediska mají dopad na mokřady.
 3. Smluvní strany budou zajišťovat, aby pracovníci odpovědní za správu mokřadů byli informováni o doporučeních konferencí, týkajících se zachování, správy a rozumného využívání mokřadů, jejich flóry a fauny a brali je na vědomí.

Článek 7[editovat]

Představiteli smluvních stran na těchto konferencích by měly být osoby, jež jsou odborníky na mokřady a vodní ptactvo díky svým znalostem a zkušenostem získaným ve vědeckých, správních nebo jiných přiměřených funkcích.

Článek 8[editovat]

 1. Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů bude plnit povinnosti stálého byra podle této Úmluvy do té doby, než bude většinou dvou třetin všech smluvních stran jmenována jiná organizace nebo vláda.
 2. Povinností stálého byra bude mimo jiné:
  1. spolupracovat při svolávání a organizování konferencí blíže určených v článku 6;
  2. vést seznam mezinárodně významných mokřadů a přijímat informace od smluvních stran o doplňcích, rozšířeních, zrušeních nebo omezeních, týkajících se mokřadů vedených v seznamu v souladu s článkem 2 odst 5;
  3. přijímat informace od smluvních stran o všech změnách ekologických poměrů v mokřadech zahrnutých do seznamu v souladu s článkem 3 odst. 2;
  4. předávat všem smluvním stranám oznámení o všech změnách seznamu nebo o změnách v povaze mokřadů zahrnutých do seznamu a zajišťovat projednání těchto záležitostí na příští konferenci;
  5. oznamovat dotyčné smluvní straně doporučení konference týkajíc se výše uvedených změn v seznamu nebo změn v povaze mokřadů zahrnutých do seznamu.

Článek 9[editovat]

 1. Tato Úmluva zůstane otevřena k podpisu bez časového omezení.
 2. Každý člen OSN nebo jedné ze specializovaných agentur nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo strana Statutu Mezinárodního soudního dvora se může stát stranou této Úmluvy formou:
  1. podpisu bez výhrady ratifikace;
  2. podpisu podléhajícího ratifikaci, po němž následuje ratifikace;
  3. přístupu.
 3. Ratifikace nebo přístup se uskuteční uložením listiny o ratifikaci nebo přístupu u generálního ředitele Organizace spojených národů pro školství, vědu a kulturu (dále „depozitář“).

Článek 10[editovat]

 1. Tato Úmluva vstoupí v platnost čtyři měsíce poté, co se stranami této Úmluvy stane v souladu s článkem 9 odst. 2 sedm států.
 2. Potom bude tato Úmluva vstupovat v platnost pro každou smluvní stranu čtyři měsíce po dni jejího podpisu bez výhrady ratifikace nebo po dni uložení listiny o ratifikaci nebo přístupu.

Článek 11[editovat]

 1. Tato Úmluva zůstane v platnosti neomezenou dobu.
 2. Každá ze smluvních stran může tuto Úmluvu po uplynutí pěti let od data, kdy pro tuto stranu vstoupila v platnost, vypovědět písemným oznámením depozitáři. Výpověď nabude účinnosti čtyři měsíce po dni, kdy zprávu o vypovězení obdržel depozitář.

Článek 12[editovat]

 1. Depozitář bude informovat všechny státy, které tuto Úmluvu podepsaly a přistoupily k ní, co možná nejdříve o:
  1. dalších podpisech Úmluvy;
  2. uložení ratifikačních listin k této Úmluvě;
  3. uložení listin o přístupu k této Úmluvě;
  4. datu vstupu této Úmluvy v platnost;
  5. oznámeních o vypovězení této Úmluvy
 2. Jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost, zaregistruje ji depozitář v souladu s článkem 102 Charty OSN u sekretariátu OSN.

Na důkaz tohoto podepsaní, příslušně k tomu zmocnění, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Ramsaru dne 2. února 1971 v jediném originále v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce; v případě jakékoliv neshody je rozhodující anglický text, který bude uložen u depozitáře, který zašle jeho ověřené kopie všem smluvním stranám.