Přeskočit na obsah

President Hácha na první schůzi výboru Národního souručenství

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: President Hácha na první schůzi výboru Národního souručenství
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 79, č. 83. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 24. 03. 1939
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Národní souručenství

ČTK. V Praze. — Ve čtvrtek 39. března sešel se po prvé výbor Národního souručenství. Stalo se tak na pozvání státního presidenta dr. Háchy v Praze na Hradě. K první této schůzce se dostavili až na jednoho přespolního všichni členové výboru. Poradě byl přítomen předseda vlády Rudolf Beran, dále byli přítomni někteří úředníci státního presidenta a vedoucí činitelé státní služby tiskové. Pan president přišel mezi své hosty v průvodu člena výboru Národního souručenství Adolfa Hrubého, malorolníka z Mláky u Třeboně, kterého vybral za předsedu výboru. Členy výboru oslovil pan president takto:

Pozval jsem vás, vážení pánové v době, přeplněné vážnými obtížemi a těžkými povinnostmi, ale také plné nebezpečenství, které leží především v nás samých. Nechci dnes mluvit o obecně známém nejnovějším vývoji našich věcí, který se mně jeví jako logický důsledek události minulého roku a celé světové situace. Na nás nyní jest, abychom udrželi svůj národ, abychom zamezili jeho rozklad, abychom sebrali všecku svoji mravní sílu a neposkytovali nikomu obraz národa mravně rozvráceného. Takovýto národ nemohl by očekávati nic jiného, nežli záhubu a k ní ještě pohrdání. Tím bychom sami knihu svých národních dějin uzavřeli neslavně. Na mravních kvalitách zaleží dnes právě tolik, jako na odborných schopnostech.

Musíme se vyvarovat podlízavosti,

musíme se vyvarovat donášení, neboť — pánové — tim nezískáme přízeň vedoucích mužů německých, kteří při své přísné povahové přímosti by pro nás měli jenom opovržení. Chtěl bych po těchto několika slovech vyložiti vám zásadní hlediska, která nám musí být vodítkem. Výnosem říšského kancléře ze 16. března zřízen byl v našich zemích Protektorát pro Čechy a Moravu. Tímto aktem a teprve tímto aktem stali jsme se součástkou Německé říše. Státoprávní hlavou Protektorátu je president. Mne, pánové, který jsem méně nežli kdo jiný v našem národě měl touhu po vůdčím postavení, vznikla z toho povinnost ujmouti se okamžitě vedení národa. Všechny naše politické formace jsou vývojem událostí překonány. Z toho zřejmě plyne, že bude třeba je likvidovat a stanoviti k tomuto účelu vhodné osoby.

Za všech okolností je však dnes třeba naprosto

jednotného postupu našeho národa.

K tomu je zapotřebí především dobrovolné discipliny nás všech. Bude-li tato dobrovolná disciplina zachována, nebude zapotřebí použíti mocenských prostředků státní správy. Rozhodl jsem se jmenovat členy výboru Národního souručenství vesměs z řad osob, které neměly dosud vedoucích rolí v naší vnitřní politice. Přihližel jsem pokud bylo možno ke všem vrstvám a stavům i územím. Nazval jsem tuto instituci Národní souručenství, chtěje tím naznačit, že nejde tu pouze o mechanický součet, nýbrž také o vnitřní soudržnost národní a sociální. Chtěl bych také zdůraznit, že výbor Národního souručenství není určen k tomu, aby dával plný obraz českého lidu, nýbrž jeho poslání záleží především v politickém usměrnění všech Čechů, všech stran a všech směrů bez ohledu na stav a smýšlení a místní příslušnost.

Tento výbor má býti východiskem budoucího našeho politického života.

Moje povinnost dává mně oprávněni k tomu, abych svým vedením učinil spolu s vámi vše pro politickou jednotu národa. Očekávám, že osoby, které jsem jmenováním vyzval k součinnosti, prokáží svou schopnost. Musím si však vyhradit právo, složení sboru kdykoliv a v jakémkoliv směru měnit, buď zvětšit nebo zmenšit, aby bylo nejdokonalejší plnění jeho úkolu zabezpečeno. Za vedoucího výboru Národního souručenství určil jsem pana předsedu Hrubého, kterému jako svému zástupci svěřuji až na další vedení výboru. Bude jeho úkolem, aby v dohodě s vámi určil co nejdříve jednotlivé pracovní výbory a snad jakýsi výbor pro věci všeobecné, aby vytvořil sekretariát, potřebný k obstarávání všech prací s použitím stávajících politických organismů, které samozřejmě vytvořením opravdové jednoty národa musí přestat existovat. Za součinnosti státní správy lze k tomuto účelu užít i státních zaměstnanců. Pokládám za svou povinnost vyhradit si právo schvalovat a měnit složení tohoto výboru a vcházeti v osobní styk s jednotlivými jeho členy.

Za nejbližší úkol výboru považuji, provésti co nejdříve opravdové

stmelení lidu

bez ohledu na dosavadní politické složky v jednotné národní hnutí. K tomu cíli bude nutno v každém místě, kde byla dosud činna jakákoliv politická organisace, vybrati schopnou osobu, která pod vlastni zodpovědností vybuduje místní skupinu Národního souručenství.

Dalším úkolem je intensivni péče o mládež v každém směru, a to především prostřednictvím tělovýchovných organisací. Jiným úkolem je zajištění hospodářské a kulturní svébytnosti národa, peče sociální, zejména o pracující vrstvy, a konečně bude úkolem výboru udržovati dobré styky s německou národně socialistickou stranou dělnickou.

K provedení těchto úkolů má výbor možnost požádati kdykoliv vládu — a jejím prostřednictvim státní orgány — o podporu a spolupůsobení.