Pražský manifest

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pražský manifest
Autor: Komitét pro osvobození národů Ruska
Krátký popis: politická deklarace
Zdroj: ru.wikisource
Vydáno: 14. listopadu 1944
Licence: PD manifesto
Překlad: Okino
Licence překlad: CC BY 4.0
Související články ve Wikipedii:
Ruská osvobozenecká armáda

Krajané! Bratři a sestry!

V době těžkých zkoušek musíme řešit osud naší Vlasti, našich národů, náš vlastní osud.

Lidstvo prožívá epochu [věličajšich potrjasenij]. Probíhající světová válka je smrtelným bojem protikladných politických systémů.

Bojují síly imperialismu v čele s plutokraty Anglie a USA; jejich moc stojí na útlaku a vykořisťování jiných zemí a národů. Bojují síly internacionalismu v čele s klikou Stalina, snícího o světové revoluci a zničení národní nezávislosti jiných stran a národů. Bojují svobodomyslné národy, toužící žít svým životem, určenou jich vlastním historickým a nacionálním rozvojem.

Není většího zločinu než [razorjať], jak to dělá Stalin, země a [podavljať] národy, které usilují zachovat zemi svých předků a vlastní prací na ní vybudovat své štěstí. Není většího zločinu než útlak jiného národa a vnucování mu své vůle.

Síly [razrušenija] a [poraboščenja] skrývají své zločinné cíly hesly obrany svobody, demokracie, kultury a civilizace. Obranou svobody rozumějí dobytí cizích zemí. Obranou demokracie rozumějí násilné vnucování svého politického systému jiným státům. Obranou kultury a civilizace rozumějí [razrušenije] památek kultury a civilizace vytvořených tisíciletou prací jiných národů.

Za co v této vojně bojují národy Ruska? Za co jsou [obrečeny na] nesčetné oběti a strádání?

Ještě před dvěma lety Stalin mohl obelhávat národy slovy o vlasteneckém, osvobozeneckém charakteru války. Ale teď Rudá armáda překročila státní hranice Sovětského svazu, vtrhla do Rumunska, Bulharska, Srbska, Chorvatska, Maďarska a krví zalévá cizí země. Nyní je očividný skutečný charakter války, ve které bolševici pokračují. Jejím cílem je ještě víc upevnit panství stalinské tyranie nad národy SSSR, zavést ho na celém světě.

Národy Ruska déle než čtvrt století zakoušely tíži bolševické tyranie.

Revolucí roku 1917 národy, které obývají Ruské impérium, hledaly [osuščestvlenija] svého úsilí za spravedlnost, obecné blaho a národní svobodu. Povstaly proti přežilému carskému [stroj], který nechtěl a ani nemohl odstranit příčiny, [poraždavšije] sociální nespravedlnost, pozůstatky nevolnictví, ekonomickou a kulturní zaostalost. Ale strany a činitelé, kteří se nevěnovali smělým a důsledným reformám po svržení carismu národy Ruska v únoru 1917, svou vlastní dvojakou politikou, [soglašatělstvo] a neochotou vzít na sebe odpovědnost za budoucnost - [ně opravdali] se před národem. Národ [stichijno] následoval ty, kdo jim slíbili okamžitý mír, zemi, svobodu a chléb, kdo [vydvinul] nejradikálnější hesla.

Není vina národa, že strana bolševiků, která slíbila založit společenské zřízení, v němž by národ byl šťasten a v jehož jménu byly přineseny nesčetné oběti, že tato strana, která uchvátila moc vybojovanou národem, nejenže nenaplnila potřeby národa, ale postupně posilujíc svůj násilný aparát sebrala národu jeho vybojovaná práva, vrhla ho do trvalé nouze, bezpráví a nej[běssověstnuju] vykořisťování.

Bolševici sebrali národům právo na národní nezávislost, rozvoj a svébytnost.

Bolševici sebrali národům svobodu slova, svobodu víry, svobodu osobnosti, svobodu místa pobytu a pohybu, svobodu smýšlení a možnost každého člověka zaujmout své místo ve státě [soobrazno] s jeho schopnostmi. Nahradili tuto svobodu terorem, stranickými privilegii a [proizvol] činěným nad člověkem.

Bolševici sebrali rolníkům jejich vybojovanou zem, právo svobodně pracovat na zemi a svobodně využívat plody své práce. [Skovav] rolníky kolchozní organizací bolševici je přeměnili v bezprávné [batraky] státu, nejvíce vykořisťované a nejvíce utlačené.

Bolševici sebrali dělníkům právo svobodně si volit profesi a místo práce, organizovat se a bojovat za lepší podmínky a plat za svou práci, mít vliv na výrobu a udělali z rolníků bezprávné [raby] státního kapitalismu.

Bolševici sebrali inteligenci právo svobodné tvorby pro blaho národa a snaží se násilím, terorem a [podkupom] udělat z ní zbraň své lživé propagandy. Bolševici [obrekli] národy naší vlasti na neustálou [niščeta], hlad a vymírání, na duchovní a fyzické otroctví a nakonec je uvrhli do zločinné války za jim cizí zájmy.

To vše se skrývá za lží o demokratičnosti stalinské ústavy, o [postrojenie] socialistické společnosti. Ani jedna země světa nezažila a nezažívá tak nízkou životní úroveň při [naličie] obrovských materiálních zdrojů, takové bezpráví a ponižování lidské osobnosti, jak se stalo a jak to stále je v bolševickém systému.

Národy Ruska navždy [razuvěrilis] v bolševismu, ve kterém je stát všežravou mašinerií a národ - jejím bezprávným, [obězdolennym] a [něimuščim rabom]. Vidí [groznuju] nebezpečí, které nad nimi visí. Kdyby se bolševismu povedlo třeba jen na čas [utvěrdiťsa] na krvi a kostech národů Evropy, byl by bezvýsledný mnohaletý boj národů Ruska, který stál nesčetné oběti. Bolševismus by využil [istoščenije] národů v této válce a definitivně by jim sebral schopnosti odporu. Proto úsilí všech národů musí mířit na [razrušenije] [čudoviščnoj] mašinerie bolševismu a na [predostavljenije] práva každého člověka žít a tvořit svobodně, v mezích svých sil a schopností, na ustanovení pořádku, chránícího člověka od [proizvola] a nedopouštějícího, aby si výsledky jeho práce přisvojil kdokoli, včetně státu.

Vycházeje z toho představitelé národů Ruska při plném vědomí své odpovědnosti před svými národy, před historií a potomstvem, s cílem organizace společného boje proti bolševismu založili Komitét osvobození národů Ruska.

Za svůj cíl Komitét osvobození národů Ruska stanoví:

a) Svržení stalinské tyranie, osvobození národů Ruska od bolševického systému a navrácení práv národům Ruska, která si vybojovala v lidové revoluci roku 1917;

b) Přerušení války a uzavření čestného míru s Německem;

c) Vznik nové svobodné národní státnosti bez bolševiků a vykořisťovatelů;

Za základ nové státnosti národů Ruska Komitét pokládá následující hlavní principy:

Rovnost všech národů Ruska a jejich skutečné právo na národní rozvoj, sebeurčení a státní samostatnost.

[utveržděnie] národně-pracovního [stroj], ve kterém jsou všechny zájmy státu podřízeny úkolům zvýšení blahobytu a rozvoje národa.

[sochraněnije] míru a ustanovení přátelských vztahů se všemi zeměmi a celosvětový rozvoj mezinárodní spolupráce.

Široká státní opatření na posílení rodiny a manželství. Skutečnou rovnoprávnost žen.

Likvidace [prinuditělnovo] práce a zabezpečení skutečného práva pracujících na svobodnou práci, [sozidajuščij] jejich materiální blahobyt, pro všechny druhy práce [ustanovlenie] mzdy v míře zajišťující kulturní úroveň života.

Likvidace kolchozů, bezplatné předání země do soukromého vlastnictví rolníků. Svoboda forem [trudovoje zemlěpolzovanije]. Svobodné zacházení produkty vlastní práce, zákaz [prinuditělnych postavok] a [uničtoženije dolgovych objazatelstv] k sovětské moci.

Ustanovení [neprikosnověnnoj] soukromé pracovní [sobstvěnnosti]. Obnovení obchodu, řemesel, [kustarnovo promysla] a [predostavlenije] soukromé iniciativě právo a možnost účastnit se hospodářského života země.

[predostavlenije] inteligence možnost svobodně tvořit pro blaho svého národa.

Zajištění sociální spravedlnosti a obrany pracujících od jakékohokoli vykořisťování, nezávisle na jejich původu a minulých činech.

Bez výjimky pro všechny zavedení skutečného práva na bezplatné vzdělání, zdravotnickou pomoc, na odpočinek, na zajištění péče.

[uničtoženie] režimu teroru a násilí. Likvidace násilného přesidlování a masového vyhnanství. Zavedení skutečné svobody vyznání, svědomí, slova, shromažďování, tisku. Garantování [něprikosnověnnosti] osobnosti, majetku a [žilišča]. Rovnost všech před zákonem, nezávislost a [glasnost] soudů.

Osvobození politických vězňů bolševismu a návrat z vězení a táborů do vlasti všech, [podvěrgšichsja] represemi za boj proti bolševismu. [Nikakoj mesti] a pronásledování těch, kteří přeruší boj za Stalina a bolševismus, nezávisle na tom, jestli ho vedl z přesvědčení, nebo z donucení.

Obnovení národního [dostojanija] [razrušennogo] v průběhu války - měst, vesnic, továren i závodů na náklady státu. Státní zabezpečení válečných invalidů a jejich rodin.

[uničtoženije] bolševismu je [něotložnoj] úkolem všech pokrokových sil. Komitét osvobození národů Ruska věří, že sjednocené úsilí národů Ruska najde podporu u všech svobodomyslných národů světa.

Osvobozenecké hnutí národů Ruska je pokračováním mnohaletého boje proti bolševismu, za svobodu, mír a spravedlnost. Úspěšné završení tohoto boje je nyní zajištěno:

a) [naličiem] zkušeností z bojů, větších než v revoluci roku 1917;

b) [naličiem] rostoucích a organizujících se ozbrojených sil - Ruské osvoboditelské armády, Ukrajinského osvobozeneckého vojska, Kozáckých vojsk a národných jednotek;

c) [naličiem] antibolševických ozbrojených sil v sovětském týlu;

d) [naličiem] rostoucích opozičních sil uvnitř národa, státního aparátu a armády SSSR.

Komitét osvobození národů Ruska vidí hlavní podmínku vítězství nad bolševismem ve sjednocení všech národních sil a jejich podřízení společnému úkolu svržení moci bolševiků. Proto Komitét osvobození národů Ruska podporuje všechny revoluční a vůči Stalinovi opoziční síly, zároveň rozhodně odmítajíc všechny reakční projekty spojené s [uščemleniem] práv národů.

Komitét osvobození národů Ruska vítá pomoc Německa [na usloviach], [ně zatragivajuščich] cti a nezávislosti naší vlasti. Tato pomoc je nyní jedinou reálnou možností, jak orzanizovat ozbrojený boj proti stalinské klice.

Svým bojem jsme na sebe vzali odpovědnost za osud národů Ruska. S námi jsou miliony nejlepších synů vlasti, kteří se chopili zbraně a už ukázali svou statečnost a připravenost položit život ve jménu osvobození vlasti od bolševismu. S námi jsou miliony lidí, kteří [ušedšich ot] bolševismus a [otdajuščich] svou práci společnému dílu boje. S námi jsou desítky milionů bratrů a sester [tomjaščichsja] pod [gnětom] stalinské tyranie a čekajících na hodinu osvobození.

Důstojníci a vojáci osvobozeneckých vojsk! Krví prolitou ve společném boji byla upevněna bojová družba vojáků různých národností. Máme společný Cíl. Společné musí být i naše úsilí. Jen jednota všech ozbrojených antibolševických sil národů Ruska povede k vítězství. Nepouštějte zbraně ze svých rukou, bojujte za sjednocení, [bezzavětno děritěs] s nepřátelem národů - bolševismem a jeho [soobščnikami]. Pamatujte si, že na vás čekají zmučené národy Ruska, osvoboďte je!

Krajané, bratři a sestry, žijící v Evropě! Váš návrat do vlasti jako plnoprávných občanů je možný jen při vítězství nad bolševismem. Jsou vás miliony. Na vás závisí úspěch boje. Pamatujte si, že teď pracujete pro společné dílo, pro hrdinská osvobozenecká vojska. [umnožajtě] své úsilí a své [trudovyje podvigi]!

Důstojníci a vojáci Rudé armády! Přerušte zločinnou válku, zaměřenou na utlačení národů Evropy. Obraťte své zbraně proti bolševickým utlačovatelům, [porabotivšie] národy Ruska a [obrekšije] je na hlad, strádání a bezpráví.

Bratři a sestry ve vlasti! Zesilte svůj boj proti stalinské tyranii, proti [zachvatničeskaja] válce. Organizujte své síly k rozhodnému vystoupení za vám sebraná práva, za spravedlnost a [blagosostojanie].

Komitét osvobození národů Ruska volá vás všechny k jednotě a k boji za mír a svobodu!

Praha, 14. listopadu 1944