Prácheňský zpěvník/Sloužil jsem u sedláka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \time 3/4
 \key es \major
 g4 g g as g as bes2. bes4 es g, bes as as g2 r4
 bes es g, bes as as as c f, as g g
 g g g as g as bes2. bes4 es g, bes as as g2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Slou -- žil jsem u se -- dlá -- ka,
 se -- dlák je šel -- ma vel -- ká:
 rá -- no ča -- sně vsta -- ne,
 bě -- ží do ma -- šta -- le,
 vo -- lá hned na pa -- chol -- ka,
 je -- li dro -- bná ře -- za -- nka.
 }

1. Sloužil jsem u sedláka,
sedlák je šelma velká:
ráno časně vstane,
běží do maštale,
volá hned na pacholka,
je-li drobná řezanka.

2. Řezanka jako palec —
pacholče, tys nedbalec!
Pacholek vyskočí,
kloboučkem zatočí:
řezanka jako kroupy,
sedláče, ty jsi hloupý!

3. Když jsi ty, sedláčku, pán,
řezej si řezanku sám!
Já se budu dívat,
jak ti bude lítat
řezanka od stolice —
já pudu k svej Nanynce.

4. Řezanku řezat kážeš,
chleba nám jen ukážeš;
polívka jak šlichta,
nechce mi do břicha,
kaše ta moukou voní —
našel jsem pabouka v ní.

František Filip, Paračov, *1850, †1932