Prácheňský zpěvník/Koledníci, o půlnoci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 a8 a g a bes a g f a4 g8 a bes a g4
 g8 g g a g g g a d4 c8 bes a g f4
 c'8 c a a g g f f c' c a a g g f f
 g g a4 g8 g c4 a8 a bes g f f f4
 \bar "|." 
 }
\addlyrics {
Ko -- le -- dní -- ci, o půl -- no -- ci
co chce -- te u dvo -- ra?
Pa -- ní -- má -- ma ště -- drá by -- la,
stá -- ti nám ne -- da -- la.
Dcer -- ka vsta -- la, po -- sko -- či -- la,
mo -- drým o -- kem za -- to -- či -- la:
da -- la nám po gro -- ši,
po ma -- ko -- vém ko -- lá -- či!
 }

Koledníci, o půlnoci
co chcete u dvora?
Panímáma štědrá byla,
státi nám nedala.
Dcerka vstala, poskočila,
modrým okem zatočila:
dala nám po groši,
po makovém koláči!

Anna Dvořáková, Maletice, *1874, †1953