Příloha I., jednající o československém letectvu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Příloha I., jednající o československém letectvu
Další údaje: Příloha k Dohodě mezi prozatímní vládou Československou a vládou Spojeného království Velké Británie a severního Irska o československé branné moci z 25. října 1940.
Zdroj: http://ceskoslovenstiletci.wz.cz/index.php?page=dohoda
Licence: PD CZ
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii
Příloha I.,
jednající o československém letectvu

Článek 1

Organizace

1. Příslušníci československého letectva budou organizováni v československé jednotky, přidělené Královskému letectvu. Takové jednotky ačkoliv organizované tímto způsobem z důvodů praktické vhodnosti, budou uznány jako jednotky československého letectva, které je součástí československé branné moci.

2. Bude vytvořena co nejdříve jedna peruť stíhací a jedna peruť bombardovací s příslušnými zálohami. Bude se uvažovat o utvoření dalších perutí, jakmile to bude možné a bude dostatečný počet osob.

3. Výběr osob pro službu v letectvu bude provádět jedna nebo více komisí, skládající se ze zástupců československých a britských. Vybrané osoby nutno podrobit lékařské prohlídce podle zásad platných pro Královské letectvo. Prohlídky provedou obvyklé lékařské komise Královského letectva s pomocí československých lékařů, budou-li po ruce.

4. Důstojníci a mužstvo vybraní a lékařsky uznaní budou jmenováni a zařazeni do dobrovolnické zálohy Královského letectva (R.A.F.V.R.) na dobu nynější války. Budou přísahat prozatímní vládě československé a Jeho Veličenstvu králi.

5. Příslušníků československého letectva, kteří z počátku nemohou být zařazeni do československých perutí, bude použito jednotlivě nebo ve skupinách i v jednotkách Královského letectva až do doby, kdy budu možno zařadit je do československých perutí. Ve výcvikových střediscích Královského letectva bude podle potřeby umožněn výcvik těchto osob.

6. Bude zřízen inspektorát československých jednotek, přičleněných Královskému letectvu, jehož povinností bude konat prohlídky těchto jednotek a předkládat hlášení o jejich pokroku ve výcviku československému ministerstvu národní obrany a britskému ministerstvu letectví. Inspektorát bude udržovati též styk s velitelstvím Královského letectva, kterým budou československé jednotky, přičleněné Královskému letectvu podřízeny. Pravidelným pojítkem mezi inspektorátem a útvary Královského letectva budou ředitelství pro součinnost spojeneckého letectva v ministerstvu letectví.

Článek 2

Velení a správa

1. Československým perutím (squadrons) budou zásadně velet českoslovenští důstojníci. Místo velitele bude z počátku obsazeno dvakrát, takže bude britský i československý velitel, při němž je první služebně starší až do doby, než československý velitel bude dostatečně obeznámen se službou v Královském letectvu, aby mohl velet sám. Operační použití československých perutí bude přináležet výlučně tomu velitelství Královského letectva, kterému jsou tyto perutě přičleněny.

2. Základnám, na kterých jsou umístěny československé letecké jednotky, budou velet britští důstojníci. Na základnách, používaných jedině nebo převážně pro umístění československých jednotek, bude československý velitel, který bude spolupracovat s britským velitelem základny, který je služebně starší.

3. Československé letecké jednotky budou vybaveny obvyklou předepsanou výzbrojí Královského letectva; jejich zásobování, živení a výcvik bude prováděn obvyklým způsobem pro Královské letectvo.

4. Systemizované počty a hodnosti důstojníků a mužstva pro československé jednotky budou stejné jako pro jednotky britské. Kvalifikace osob bude posuzována podle platných předpisů pro Královské letectvo. Ve zvláštních případech muže být obvyklý postup Královského letectva výjimečně pozměněn, kde by to bylo v zájmu účinné spolupráce. Kde z důvodů administrativní účelnosti bude zapotřebí, mohou některá místa být zdvojena tak, aby mohla být obsazena jak československými osobami, tak i britskými. Kdekoli by se nedostáli československých osob pro vyplnění systemizovaných počtů v československých jednotkách, lze ustanovit na tato místa osoby britské.

Článek 3

Převod a postup

1. Důstojníci

(I.) Všichni českoslovenští letečtí důstojníci budou převedeni do základní hodnosti poručíka (pilot officer) jsou-li vycvičeni, a do hodnosti titulárního poručíka (acting pilot officer) nejsou-li plně vycvičeni. Hodnosti poručíka dosáhnou po dokončení výcviku.

(II.) Nelétající personál bude zařazen do hodnosti poručíka (pilot officer), jedná-li se o lékaře nebo zubního lékaře.

(III.) Povyšení na nadporučíka (flying officer) bude provedeno po náležité době podle předpisů Královského letectva. Jiná povýšení budou prováděna za účelem vyplnění předepsaných míst v československých jednotkách a hodnostech vyšších než nadporučík a budou spojena s titulární hodností a s platem dotyčného místa. Všechna povýšení budou prováděna jménem Jeho Veličenstva krále a prozatímní vládou československou a budou vyhlášena současně britskými i československými činiteli.

(IV.) Všechna povýšení za účelem vyplnění volných míst budou prováděna podle předpisů Královského letectva v dorozumění s příslušnými československými činiteli.

2. Mužstvo

(I.) Všechno mužstvo včetně pilotů bude zpočátku zařaděno do hodností pomocného vojína II. tř., skupina V., a bude moci být ihned přeladěno, přetříděno a povýšeno podle své kvalifikace, podle předpisů Královského letectva.

(II.) Zařadění mužstva podle předepsaných počtů bude prováděno v dorozuměni s patřičnými československými činiteli.

(III.) Povýšení až do hodnosti desátníka (corporal) v mezích předepsaných počtů uskuteční se podle předpisů Královského letectva po předchozím zařadění, a to v pravomoci příslušných britských a československých velitelů nebo úřadů.

(IV.) Povýšení do hodnosti vyšší než desátníka podle předepsaných počtů bude se dít podle předpisů Královského letectva příslušnými britskými a československými činiteli současně.

Článek 4

Náležitosti

Platy a přídavky budou zpravidla vyměřovány podle obvyklých sazeb Královského letectva. Bude však nutno určit zvláštní opatření, pokud se týče přídavků příslušníkům rodin a jiných obdobných případů. Tato budou předmětem dalších jednání příslušných britských a československých úřadů.

Článek 5

Stejnokroje

1. Příslušníci československého letectva, jmenovaní nebo zařazeni do dobrovolnické zálohy Královského letectva, budou nosit obvyklý stejnokroj Královského letectva, ale označený páskou s nápisem „Czechoslovakia“ na obou rukávech pláště a blůzy.

2. letouny, používané československými jednotkami přičleněnými Královskému letectvu, budou označeny britskými vojenskými znaky a rozlišovacím československým znakem na trupu.

3. Československá vlajka bude vztyčena s vlajkou Královského letectva na všech základnách, na nichž budou umístěny československé jednotky.

Článek 6

Jakékoliv obtíže, které by vznikly z hořejších ustanovení, jakož i veškeré otázky, zde neuvedené, budou podle možností vyřešeny přímým jednáním mezi povolanými československými a britskými činiteli. Prohlášení válečného stavu mezi Československou republikou a státy, které jsou ve válce s Velkou Británií, Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými. Prohlašuji podle §64. ods. 1. bodu 3. ústavní listiny, že Československá republika je ve válečném stavu se všemi státy, které jsou ve válečném stavu s Velkou Británií, Svazem sovětských socialistických republik nebo Spojenými státy americkými, a že válečný stav mezi Československou republikou na jedné a Německem a Maďarskem na druhé straně trvá od chvíle, kdy vlády těchto státu se dopustily násilných činů proti bezpečnosti, samostatnosti a územní celistvosti republiky.

V Londýně dne 16. prosince 1941

Dr. Šrámek v. r.,
Dr. Edvard Beneš v.r.