Ottův slovník naučný/Snímek

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Snímek
Autor: Karel Heller
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. s. 552. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Snímek viz Faksimile.

S. v právu jest doslovný opis notářského spisu (aktu), opatřený ověřovací doložkou notářovou, která stvrzuje, že opis srovnává se s prvopisem spisu, nalézajícího se v uschování notářově, a uvádí osobu, k jejíž žádosti, i datum, kdy s. vyhotoven byl. Notářské listiny obyčejně zůstávají v uschování notáře, kterýž je vyhotovil; stranám smějí býti vydány pouze, pokud zákon to výslovně připouští. Aby strany měly v ruce doklad, vydávají se jim k jejich žádosti s-mky, kteréž jsou zrovna tak veřejnými listinami, jako prvopisy, předpokládaje, že opatřeny jsou všemi podstatnými náležitostmi předepsanými. K těmto podstatným náležitostem patří především požadavek, že s. vydávati smí jen ten notář, u něhož prvopis úředně jest uschován. S. musí dále označen býti jakožto s. na rozdíl od pouhého opisu. S. vydán býti smí pouze osobám, na zhotoveni listiny zúčastěným, není-li v prvopise nic jiného stanoveno, a i těmto pouze po jednom vyhotovení. Po druhé smí straně oprávněné s. vydán býti jen se souhlasem osob na aktu zúčastněných, nebo když prokáže se amortisace s-mku ztraceného, neb sond tak nařídí. Příslušná žádost podává se u sborového soudu I. stolice, v jehož obvodě notář sídlí. V ověřovací klausuli duplikátu musí býti uvedeno, že jde o duplikát atd. s-mku, jakož i vytčen důvod vydání duplikátu atd. Na prvopisu notářského aktu musí býti vyznačeno vydáni s-mku, jeho duplikátu atd. Jestliže notářská listina obsahuje několik právních jednání samostatných, může na žádost s. vydán býti pouze ohledně toho kterého jednání právního. Notář povinen jest obstarati s., jenž není větší 3 archů, nejdéle ve třech dnech, je-li delší, v přiměřené lhůtě. Na liknavost v tomto směru lze si stěžovati u notářské komory. kh.