Ottův slovník naučný/Ohledání

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ohledání
Autor: Ferdinand Heller mladší, František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 669. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Ohledání

Ohledání (Augenschein) v soudním civilním řízení jest průvodní prostředek, který slouží k tomu, aby soud sám vlastním očitým nazíráním přesvědčil se o povaze předmětu sporu. Dle rak. soudního civilního řádu muže soud provésti o. na návrh stran neb z úřední povinnosti, se znalci nebo bez nich. Předmět, který má býti ohledán, předloží se soudu; je-li předložení příliš obtížným neb nemožným, provede se o. tam, kde je předmět. V tomto případě pak může soud dáti o. provésti soudcem z příkazu neb i soudcem dožádaným, když by předmět ležel v obvodu soudu jiného. Výsledek o. zjistí soud protokolárně. Je-li předmět, který má býti ohledán, v rukou odpůrce nebo v uschování veřejného úřadu neb notáře, soud nařídí předložení právě tak jako při listinách. Jaký význam to má, když odpůrce předmět proti příkazu nepředloží neb jej poškodí nebo jakýmkoliv způsobem o. znemožní, posoudí soud dle pečlivého uvážení všech okolností. Hlr.

O. v řízení trestním koná se a úplně se provádí obyčejně již ve stadiu přípravném, ve hlavním přelíčení pak čte se jenom protokol tam o tom sepsaný. Tato úchylka od zásady přímosti stává se nezbytnou jednak proto, že často s věcí nelze tak dlouho otáleti, jednak že by výkonem o., někdy déle trvajícím, průběh hlavního přelíčení byl přerušován a prodlužován. Rak. řád trestní z roku 1873 upravuje povšechný způsob o., pokud jde o přípravné vyšetřování a soudní přípravné vyhledávání, v §§ 116 a 117. Podle toho sluší k dotčenému výkonu přibrati dva soudní svědky, obviněného pak tenkráte, když se to vidí býti vhodným, aby od něho uznány byly věci, jež mají se ohledati, aneb aby bylo dosaženo lepšího objasnění. Obhájci obviněného nemůže býti odpíráno účastniti se o.; není-li proti tomu zvláštní závady, má obhájce již zřízený býti zpraven, že o. bude se konati. O přítomnosti žalobce srv. § 97, odst. 2. O o. spisuje se protokol, kterýž má býti tak určitý a obšírný, aby podával úplný a věrný obraz věcí ohledaných. Podmínky a formálnosti, za kterých o. lze konati i v policejním přípravném vyhledávání, vymezuje § 88, odst. 3. Zvláštní případy o., s nímž, pokud povaha věci toho vyhledává, spojuje se i výkon důkazu znaleckého, obsahují §§ 127–133 (při usmrcení a tělesném ublížení), 134 (při poruchách duševních a nepříčetnosti), 135 (při zkoumání písma), 136 (falšování nebo napodobení veřejných úvěrních papírův a falšování mincí), 137 (při žhářství) a 138 (při jinakém poškození). Výjimkou o. může býti předsevzato také teprv ve hlavním přelíčení, a to buďsi k návrhu stran (§ 238) anebo z diskreční moci předsedovy (§ 254, odst. 3). -rch.

O. mrtvol v. Mrtvola.