Ottův slovník naučný/Odvod

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Odvod
Autor: František Storch, Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský, J. Kohout
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 644–645. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Odvod neboli vyvrácení v řízení trestním jest spis, jejž podává odpůrce toho, kdož na rozsudek soudu sborového první stolice (nebo soudu porotního) podal zmatečnou stížnost. Podavatel zmatečné stížnosti má totiž dle § 285 rak. ř. tr. z r. 1873 právo »provésti« svoji stížnost v osmi dnech od té doby, co mu byl dodán rozsudek. V tomto »provedení« uvádí, pokud tak neučinil již v opovědi, zmatečné důvody a odůvodňuje zmatečnou stížnost. Aby pak odpůrci jeho dostalo se příležitosti o tom se vyjádřiti, dodává se mu soudem t. zv. spis stížný, t.j. provedení zmatečné stížnosti, aby v osmi dnech ode dne dodání podal proti tomu svůj o., jímž by vývody tam obsažené vyvrátil. Neužil-li odpůrce tohoto svého práva, nevychází z toho pro něj přímo nijaký nepříznivý účinek processní. -rch.

O. k vojsku (franc. levée de recrues, ital. leva di soldati, angl. recruiting, něm. Assentierung, Rekrutierung), dle prostonárodního výrazu našeho lidu i v nejhlubším míru »na vojnu«, jest soustavný způsob pravidelného doplňování vojska, nastavší v XVIII. st. místo dřívějšího nepravidelného najímání, a koná se v Rak.-Uh. na základě konskripce dle zákona branného postupem tímto: V říjnu roku, jenž o-u předchází, osoby matriky vedoucí mají z těchto vypsati narození a úmrtí všech jedinců mužských, kteří ve příštím roce dosáhnou věku 21 let, a výpisy dodati úřadu obecnímu. V listopadu potom mají se u představenstva obce sami přihlásiti všickni mladíci, náležející k budoucímu o-u. V prosinci obecní starosta sestaví na základě oněch výpisův a tohoto přihlášení seznam a zašle jej úřadu okresnímu, v zemích koruny Uherské stoličnímu, který seznam přezkoušev obsah jeho po případě opravený v obcích veřejně oznámí. K o-u bývají povolány 3 třídy věkové, t. j. všichni jinochové 21-, 22- a 23letí. Všichni tito narození v jednom roce od 1. led. do 31. pros. tvoří jednu třídu věkovou. O losování v. Losování branců. Hlavní o. provádí se od 1. břez. do 30. dub. v doplňovacím okrese kommissí (v okresích rozsáhlých kommisssemi), skládající se ze štábního důstojníka předsedy, subalterního důstojníka doplňovacího, lékaře vojenského a občanského, z úředníků politických a poddůstojníků písařů. Branci předvádění představenými obce a vyvolávaní představí se do naha svlečeni na důkladnou přehlídku voj. lékaři. Tento pak vysloví, zdali branec je k voj. službě »schopen«, nebo »nyní neschopen, zatím odstavit«. Na neschopnost uznati nesmí, i kdyby branec byl třeba beznohý, až teprve ve 3. třídě. Předseda kommisse však není vázán výrokem lékaře a může odvésti brance uznaného za nyní neschopného, ale to na vlastní zodpovědnost. Denně po o-u důstojník předčítá odvedeným válečný článek I. a V., načež tito přísahají a na legitimaci obdrží »určovací list« dle výše vylosovaného čísla k vojsku řadovému (stálému), zeměbraně nebo náhradní záloze a dle vlastností (tělesné míry, síly, řemesla, zaměstnání, vzdělání a výjimkou i dle osobního přání) ku pěchotě, jezdectvu, dělostřelectvu, zákopnictvu, železničnímu a telegrafnímu pluku, zdravotnictvu, námořnictvu atd. Kdo z branců se nemohl dostaviti k o-u hlavnímu, přijde k o-u pozdějšímu. Podmínky ke vstoupení do vojska jsou: 1. státní občanství rak. neb uh.; 2. tělesní a duševní schopnost (výše vzrůstu nejméně 153 cm) a 3. věk 17 let pro vstup dobrovolný. Kteří branci nebyli odvedeni pro různosti v mínění odvodní kommisse, předváděli se kommissi přezkoušecí. Vřazení brancův k zástupům děje se 1. října odvodního roku pro všecky, kdož byli odvedeni od 1. led. do 30. září; pak v den odvodu všech odvedených po 30. září, odvedených mimo třídu věku a mimo řadu losovní a všech dobrovolníkův. Srv. Branné zřízení.

O. koní, soumarův a pod. provádí se na základě klassifikace koní dle možnosti týmiž kommissemi vykonavšími tuto a tudíž v těch kterých okresích obeznalými s materiálem koňským, ve případě mobilisace. Kůň pro voj. účely schopný má býti nejméně 4letý – maximálního věku není, když jinak vyhovuje –, minimální výška pro tahouna 158 cm, pro jezdeckého 153, pro soumara 140 cm, mezky a muly 137, v Dalmácii pro koně soumara 129 cm, pro mezka 117 cm. Koňové jednoocí směji být odvedeni pouze do tahu. Vojenské oddíly na převádění odvedených koní k náležitým plukům, zástupům a pod. musí být v čas na místě, aby zvířata hned byla přijata a nehromadila se tu bez dozoru; když oddíly se nedostaví v čas, kommisse najme koňáky občanské, kteří pod dostatečnou zárukou koně odvezou, kam náležejí. FM.

O. peněz