Ottův slovník naučný/Obchodní soudy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Obchodní soudy
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 542. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Obchodní soudy jsou civilní soudy zřízené výhradně pro vykonávání pravomoci v záležitostech obchodních. Částečná odchylnost positivních předpisů obchodního zákona od občanského, potom okolnost ta, že obchodní zákon uznává subsidiární platnost právního obyčeje a dále že při výkladu vůle stran nutno přihlížeti k obchodním zvyklostem, což zejména jeví velikou důležitost vzhledem k ustanovení obchodního zákona, že při posuzování a výkladu obchodů má soudce vypátrati pravou vůli kontrahentův a nelpěti na slovním znění, vyžadují toho, aby soudnictví ve věcech obchodních za účelem dosažení jednotné a stálé judikatury bylo zvláště zorganisováno. Požadavku tomuto vyhověl rak. zákon o příslušnosti soudní z 1. srpna 1895 č. 111 ř. z. a uspořádal soudnictví ve věcech obchodních takto: Pravomoc ve věcech obchodních vykonávají o. s. (sborové), a kde zřízeny nejsou, obchodní senáty zřízené u soudu krajských a zemských. Samostatné o. s. zřízeny jsou dosud pouze v Praze a Vídni, a pak v Terstu jest soud obchodní a námořský.

Senáty o-ch s-dů a obchodní senáty krajských a zemských soudů jsou tříčlené a skládají se ze dvou zkoušených soudcův úředníků, z nichž jeden předsedá, a z jednoho soudce laika odborníka, jmenovaného z řady vynikajících obchodníkův. Soudy tyto a senáty vykonávají pravomoc jednak jako soudy I. stolice, jednak jako soudy odvolací.

Příslušnost jejich jako soudů I. stol. určena jest částečně cenou předmětu sporu, částečně předmětem sporu samým bez ohledu na cenu.

I. Dle ceny předmětu, když jím jest obnos vyšší 1000 K buď v penězích nebo penězi odhadnutý, náležejí před o. s. a senáty: 1. spory vznikající z obchodů, když žaloba čelí proti protokolované obchodní společnosti, protokolovanému obchodníku nebo zapsanému společenstvu, a jednání, o které jde, jest na straně žalované obchodem; 2. spory z t. zv. obchodních věcí, které jsou uvedeny v § 39. uvozovacího zákona k obch. zákonu ze dne 17. pros. 1862 č. ř. z. 1, totiž: a) spory vznikající z prodeje obchod, živnosti mezi smluvníky; spory o právo k vedení určité firmy a zneužívání její; spory vznikající z odborného jednání obchodních dohodců, vážných a měřičů mezi nimi a stranami; b) spory vznikající z právního poměru mezi kupci a jejich prokuristy, plnomocníky a obchodními pomocníky, pokud nenáležejí jen k čeledi, a dále spory vznikající z právních poměrů všech těchto osob k osobám třetím, vůči kterým se v závodě svého chéfa zodpovědnými učinily; c) spory z právních poměrův obchodních společníků mezi sebou, představenstva a likvidátorů společnosti mezi sebou a ke společníkům; tichého společníka k majiteli obchodu; účastníků spojení k provádění jednotlivých obchodů na společný účet mezi sebou; všechny spory tyto náležejí před o. soud jak za trvání společenského poměru, tak i po jeho zrušení.

II. Bez ohledu na cenu předmětu náležejí před o. s.: 1. spory směnečné; 2. spory z právních poměrů, týkajících se ochrany a užívání ochranných známek, vzorků, modelův a výsad.

Jako odvolací stolice rozhoduji o. s. a obchodní senáty o odvoláních a stížnostech z rozsudkův a usnesení okresních soudů obchodních a obyčejných soudů okresních, pokud tyto konají pravomoc ve věcech obchodních. Náležejí totiž spory sub I. uvedené, když předmětem jejich jest obnos nižší 1000 K, před soudy okresní. Tam, kde jsou zřízeny samostatné o. s. sborové, jsou zřízeny pro spory právě uvedené též zvláštní o. s. okresní a mohou býti zřízeny i jinde pouhým nařízením ministerstva spravedlnosti. Není-li takovéhoto okresního s-du o-ho, náležejí spory uvedené před všeobecné soudy okresní. Vynese-li však všeobecný soud okresní ve sporu obchodním rozsudek, má v něm vysloviti zároveň, že vynesen byl při vykonávání pravomoci obchodní.

Vedle vylíčené pravomoci v obchodních záležitostech sporných přísluší o-m s-dům též pravomoc ve věcech nesporných, zejména vedení obchodního rejstříku, rejstříku společenstev, amortisace obchodních papírů, provádění konkursů protokolovaných společností, obchodníkův a zapsaných společenstev a o-m s-dům v Praze, ve Vídni a v Terstu též projednávání pozůstalosti po protokolovaných obchodnících a obstarávání vrchnoporučenských a opatrovnických záležitostí ohledně dětí takových obchodníkův. Hlr.