Ottův slovník naučný/Námezdní smlouva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Námezdní smlouva
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. s. 1004–1005. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Námezdní smlouva (Lohnvertrag) jest smlouva, kterou se zavazuje jedna strana (objednaný) ke konání jistých prací za to, že druhá strana (objednatel) jí slibuje úplatu penežnou (mzdu). N. s. může směřovati buď přímo k pracím samým, buď jen k výsledku jejich, k hotovému dílu. V prvém případě mluvíme o smlouvě služební (Dienstvertrag, locatio conductio operarum), v druhém o smlouvě o dílo (Werkvertrag, loc. cond. operis). Předmětem smlouvy služební mohou býti podle dnešního práva nejen nejrůznější služby nižšího druhu, jako práce nádennické, řemeslnické nebo čeledínské (operae illiberales), nýbrž i vyšší, duševní práce, hlavně též umělecké a vědecké (operae liberales). Dílo pak, k jehož provádění čelí smlouva o dílo, může záležeti jmenovitě v tom, aby byla zřízena stavba na pozemku, aby byly upraveny nebo zpracovány věci movité, které objednatel odevzdal k tomu konci objednanému, neb aby dopraveny byly věci nebo osoby. Má-li však věc býti zhotovena z látky, kterou dodá objednaný sám, jest smlouvu ta pokládati v pochybnosti za smlouvu trhovou, ne za s-vu n. Z n. s-vy jest objednaný povinen konati slíbené služby, a to, není-li smlouvou ustanoveno jinak, z pravidla sám, a odpovídá ze všelikého nedopatření. Užije-li pomocníků nebo svěří-li i celou práci jinému, jest práv z viny u volby. Dílo má býti provedeno, jak bylo umluveno, v čas a bezvadně. Má-li provedené dílo vady, může objednatel žádati, aby byly napraveny nebo mzda přiměřeně slevena, je-li však vada podstatná, může též upustiti od smlouvy. Objednatel jest zavázán zaplatiti mzdu, není-li jinak smluveno, po vykonané práci. Jestliže vinou objednatelovou nebo i náhodou, která se vyskytla v jeho osobě, práce nemohly býti vykonány, má objednaný nárok na přiměřenou náhradu. Když však objednaný z jiných důvodů beze své viny nemůže práce konati, osvobozuje se sice od svého závazku, pozbývá však nároku na mzdu. Poměr námezdní zaniká projitím ustanoveného času, odstoupením jedné nebo druhé strany z pořádných příčin a, jde-li o práce, při nichž bývá přihlíženo ke zvláštní způsobilosti práci konajícího, smrtí objednaného. (§§ 1151.–1163. rak. obč. zák.) Hý.