Ottův slovník naučný/Kontrola

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kontrola
Autor: František Farský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 756. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Kontrolaúčtovědě zahrnuje v sobě pravidla, dle kterých při hospodářství lze zameziti nebo odkryti chyby neb škody, způsobené na jmění ustanoveným správcem jeho. V užším smyslu znamená k. vůbec dohled ku správnosti u vedení hospodářství, což se nejlépe docílí tím, že vedle vlastního pokladníka osoba druhá — kontrolor — vede vzájemný zápis veškerých pořízených účinů za tím účelem, aby se nabylo přesvědčení o správnosti účetních zápisů a vedených účtů vůbec. Nauka o k-le dělí se ve dvě části: a) v k-lu praeventivní čili uvarovací, obsahující předpisy, jak vše při hospodářství dlužno zaříditi, by se co možná poškození jmění předešlo, a b) v k-lu detektivní čili odkryvací, obsahující pravidla pro skládáni a zkoušení účtů.

K. v účetnictví státním značí vůbec dohled ku správnosti a zákonitosti při hospodaření s jměním státním, i vykonává se praeventivní k. tím způsobem, že předchozím rozpočtem státním vymezují se pro každý účel výdajový přesné hranice, jež od poukazujících úřadů nesmějí býti překročeny, kdežto detektivní k. se vykonává skládáním výročních účtů o jednotlivých titulech a paragrafech státního rozpočtu nejvyššímu účetnímu dvoru, jenž z nich sestavuje výroční účetní závěrku celého státního hospodářství, která pak se říšské radě k prozkoumání a ústavnímu projednání předkládá.

K. zove se dohled, jaký vykonávají zřízenci c. k. finanční stráže v průmyslových závodech, na př. v cukrovarech, pivovarech, vinopalnách a t. pod., aby erár nabyl přesvědčení, že jsou zachovávány předpisy v příčině provozování výroby a že jeho zájmy nejsou při tom poškozovány. Slovem k. rozumíme pak také osoby samy, jež dohled obstarávají. Aby pak tyto konaly vždy své povinnosti, jest zřízena super k. či létací k., která neohlášeně brzy tu, brzy tam se objeví a o správnosti výroby a dohližitelské služby se přesvědčí. Podobná k. jest zavedena též v továrnách a při velkých podnicích vůbec, zejména při správě velkých statků. — Od let padesátých máme u nás, jako v jiných sousedních zemích, zřízenou k-lu potřeb hospodářských, jako jsou: hnojiva, osiva, krmiva, stroje a pod., kteroužto k-lou se zjistí (za mírnou odměnu), zdali se kupujícímu hospodáři dostává předmětů té hodnoty, jaká jemu byla zaručena. Takovou k-lu vykonává zemědělská rada prostřednictvím svého zkušebného ústavu nebo stanice, též zkušebny při některých hospodářských školách, na př. v Táboře, a mnohé soukromé ústavy. Podobnou k-lu zřídily si též cukrovary, pivovary, vinopalny a j. Fý.