Ottův slovník naučný/Konkursní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Konkursní
Autor: Ferdinand Pantůček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. s. 717. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Konkursní, konkursu se týkající neb k němu náležející. – K. podstata viz Konkurs.

K. řád jest souhrn právních pravidel, jimiž právní poměry kridatáře se upravují a řízení stanoví, kterým zpeněžení jmění a uspokojení věřitelů státi se má. K. ř. nyní platný jest ze dne 25. pros. 1868 č. 1. ř. z. z r. 1869. Ustanovení jeho doplněna jsou jednak některými předpisy obč. zák., jednak četnými ustanoveními jednotlivých zákonů speciálních, z nichž uvésti jest zvláště zákon o společenstvech ze dne 9. dub. 1873 č. 70. ř. z., nové processní zákony z r. 1895 a 1896, zejména však zákon odpůrci ze dne 16. bř. 1884 č. 36. ř. z. K. ř. z r. 1868 rozpadá se ve dva díly, z nichž prvý jedná o právních poměrech v konkursu i o právních poměrech kridatáře po ukončení konkursu, díl druhý obsahuje řízení k. v obecném a kupeckém konkursu a konečná ustanovení. Předchůdcem tohoto zákona byl Josefínský k. ř. ze dne 1. května 1781 č. 14. sd. z. s., jenž spočívá úplně na zásadách práva obecného a jehož ustanovení byla v podstatě převzata i v západohaličský soudní řád. Pčk.

K. soud. K vyhlášení konkursu jest povolán, jde-li o konkurs obecný, soud krajský nebo zemský, v jehož obvodu má kridatář v době uvalení konkursu své bydliště. Byl-li konkurs vyhlášen sice v Rakousku, ale v území, kde všeobecný řád k. platnosti nemá, přísluší k. řízení v příčině nemovitostí kridatářových v obvodu platnosti k-ho řádu ležících soudu krajskému nebo zemskému, jenž by byl příslušným, kdyby kridatář na oné nemovitosti bydlil. K provedení konkursu kupeckého jest povolán soud obchodní, v jehož obvodu kupec nebo společnost obchodní v konkurs upadlá sídlo má. Soud obchodní, jenž konkurs na společnost veřejnou nebo kommanditní vyhlásil, jest povolán provésti i konkurs na jmění jednotlivých společníků resp. komplementářů současně uvalený. U soudu řízením k-m se zabývajícího jest provésti i všecky spory likvidační a lokační i spory o prohlášení donuceného narovnání v konkursu kupeckém uzavřeného za neplatné, jakož i vůbec všecky spory, které během k-ho řízení proti k. podstatě jsou zahájeny. Z pravidla posléz uvedeného činí však výjimku spory patřící k pravomoci reální nebo horní. Pčk.