Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Imperium

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Imperium
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 541. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Impérium

Imperium, (lat.) značí nejvyšší moc výkonnou ve státě, která v Římě za doby královské příslušela králi, za doby republikánské nejvyšším úředníkům (konsulům, diktátorovi a praetorům). Souznačným výrazem pojmu i. jest potestas (v. t.); ale časem vyvinul se mezi termíny těmi rozdíl ten, Že i. značilo nejvyšší moc vojenskou a soudcovskou, potestas pak (v užším slova významu) úřední moc, která přísluší každému úředníku v oboru jeho úřední činnosti s vyloučením i-ia. I. bylo udíleno zvláštním zákonem v comitiích curiatních (lex curiata de i-io). Zevnějším odznakem i-ia jsou liktoři se svazky prutů. Dále třeba připomenouti, že i v samém pojmu i. vyvinul se rozdíl mezi 1. I. domi, t. j. moc exekutivní omezená na město a nejbližší okolí až k prvnímu milníku, a 2. I. militiae, t. j. moc exekutivní, která měla platnost mimo obvod městský a která s počátku nebyla omezena ani intercessí ani právem provokačním. Zevnějším odznakem tohoto i-ia byly sekery zatčené do svazků prutů (fasces cum securibus). I. trvá jen potud, pokud nevyprší zákonitá doba úřadování. V dobách republiky však mohlo i. býti prodlouženo (prorogatio i-ii), aby konsulové a praetoři po uplynutí roku úředního mohli převzíti správu provincií jako proconsules a propraetores. Též osobám neúředním bylo udíleno i. v případech mimořádných, na př. členům kommisse pro vykázání obecného polstva. — Úředník cum i-io má mimo práva příslušící úředníku majícímu pouze potestas ještě tato: 1. právo konati auspicia maxima; 2. právo odváděti vojsko, jemu veleti a jmenovati důstojníky. Toto poslední právo časem značně bylo omezeno; 3. jurisdikci, původně v celém rozsahu; 4. moc disciplinární (coercitio); 5. právo jednati se senátem (ius cum patribus agendi) a národem (ius cum populo agendi) v comitiích centuriatních, curiatních a tributních, takže z jednání toho vyplyne pravoplatné usnesení. — Právníci doby císařské liší 1. i. merum (čisté), které zahrnuje v sobě ius gladii, t. j. právo nad životem a smrtí (moc trestní), a 2. i. mixtum, které obsahuje i soudnictví civilní. Pk.