Ottův slovník naučný/Falšování

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Falšování
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 1039. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Padělek

Falšování v právu trestním znamená činnost záležející v tom, že se jistá označení, jimiž ověřují se skutečnosti právně důležité, buďsi neoprávněně zhotovují (napodobení) anebo pravá taková označení neoprávněně mění (porušování nebo f. v užším smyslu). K takovým označením náležejí na př. listiny, veřejné úvěrní papíry a mince, míry a váhy, pečeti veřejných úřadův a ústavů, mezníky, obchodní a průmyslové známky na zboží atd. Trestnost skutků takových jest odůvodněna tím, že dotčená označení k účelům, ku kterým jsou ustanovena, jenom potud plně mohou sloužiti, pokud trvá obecná důvěra v jejich pravost, ten však, kdož je napodobí nebo porušuje, obecnou tuto důvěru a tím i působnost jejich oslabuje. K tomu přistupuje, že s těmito činy také může spojen býti úmysl pachatelův, zjednati sobě bezprávný zisk. V rozšířeném poněkud smyslu počítá se k f. také křivá přísaha jakožto porušení určité slavnostní formy, která v řízení soudním má zabezpečiti vyhledání pravdy. — Rak. zák. tr. z r. 1852 shrnuje velikou čásť činů trestných sem náležejících pod pojem podvodu, jiné zas uznávaje za činy trestné samostatné. Prohlašuje totiž: 1. za zločin podvodu křivou přísahu a počítá rovněž ke zločinu podvodu, užívá-li se kde ve veřejném obchodě nepravých nebo takových měr a vah, jež méně v sobě drží, než označují; nebo když někdo napodobí nebo porušuje veřejné listiny neb označení kolkovadlem, pečetí nebo průbou, zavedená nějakým veřejným ústavem; nebo když odstraňuje nebo přesazuje mezníky zasazené k označení hranic (§ 199, lit. a, c, d, e) Při tom všude předpokládá se, že pachatel jednal s úmyslem podvodným, t. j. s úmyslem způsobiti někomu škodu (§ 197.). Napodobení nebo porušování veřejné listiny bez dotčeného úmyslu jest zvláštním přestupkem (§ 320., lit. f). Přestupku nebo — činí-li škoda způsobená nebo zamýšlená více než 25 zl. — zločinu podvodu dopouští se, kdo falešné listiny soukromé zhotovuje nebo pravé porušuje, nebo kdo listiny (veřejné nebo soukromé, které mu buď docela nenáležejí nebo nenáležejí výhradně, ničí, poškozuje nebo potlačuje, ač má-li zase úmysl podvodný (§§ 200., 201. lit. a, § 461.). 2. Zvláštním zločinem jest f. veřejných úvěrních papírů, t. j. papírů vytčených v § 106. Co do činnosti rozeznává se při tom: a) napodobení (§ 106.), při čemž označuje § 107. jisté způsoby spolučinnosti již samy o sobě za trestnou spoluvinu, a b) změňování (§ 114.). Kdo takové falšované veřejné papíry úvěrní ve srozumění s pachatelem, některým spoluvinníkem nebo jiným účastníkem vydává, pokládá se za účastníka, nechať srozumění to stalo se před činem hlavního pachatele, či při něm nebo po něm (§§ 109.; 112., 116.). 3. Rovněž samostatným zločinem jest f. mincí (§ 118.), při němž možným také jest účastenství v témže smyslu jako při zločinu předešlém (§ 120.). 4. Zvláštním přečinem jest f. obchodních a průmyslných známek, pokud se v něm jeví zasahování v cizí právo známkové. O tom má zvláštní ustanovení zákon o ochraně známek, daný dne 6. ledna 1890, čís. 19, ř. z. 5. Zvláštního přečinu dopouští se také, kdo při volbách, jež se předseberou k vykonávání politických práv, lstivě falšuje hlasování nebo výsledek voleb. Čl. VI. zák. ze dne 17. pros. 1862, č. 8. ř. z. z r. 1863. — Vládní osnova nového trest. zákona z r. 1891 (a na jejím základě zdělaná osnova výboru sněmovny poslanecké z r. 1893) liší se od těchto ustanovení hlavně v tom, že křivou přísahu a f. listin (vlastně bezprávné užívání listin falšovaných) vytrhuje z nepřirozeného spojení s podvodem a prohlašuje onu za zvláštní zločin (§ 174., osn. výb. § 165.), toto za zvláštní přečin a v případech těžších rovněž za zvláštní zločin (§§ 292.— 302., osn. výb. §§ 282.—292.); pod f-m listin zahrnuty jsou také všeliké způsoby porušování mezníků a pod. (§ 298., č. 2., osn. výb. § 288., č. 2.). Ustanovení týkající se ostatních zmíněných činů trestných neliší se v osnově touže měrou od práva posavadního (o f. mincí a veřejných úvěrních papírů srv. §§ 165.— 173. osn. vl., §§ 157.—164. osn. výb. a v příčině deliktů volebních §§ |114.—115. osn. vl., §§ 108. a 109. osn. výb.); zákon pak o obchodních a průmyslných známkách má i vedle nového zákona trestního zůstati v platnosti (čl. III. úv. zák. osn.). -rch.