Ottův slovník naučný/Exekutivní žaloba a process

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Exekutivní žaloba a process
Autor: Ferdinand Pantůček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 946. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Exekutivní žaloba a process. Má-li žalobce k průkazu svého obligačního nároku listinu veřejnou nebo i jen soukromou, však plné víry požívající, ze které titul pohledávání i výše jeho jest přesně patrná, může (dle § 298 s. ř. a dv. dekr. ze 7. května 1835 č. 358 sb. z. s.) žádati o zavedení tak zv. řízení exekutivního (exekučního), ač-li nejde o nároky, o kterých toliko v řízení bagatelním se projednávati má. Řízení toto, jehož původ někteří v Itálií, jiní ve staroněmeckém řízení soudním spatřují (Srv. Menger, System des cest Civilprocessrechtes, Vídeň, 1876, I. § 7. pozn. 32.) a jež jméno své z toho odvozuje, že žalobci pro jeho pohledávku možnost rychlé exekuce poskytá, zahajuje se e. ž-bou, ve které žalobce, listinu o niž se opírá jeho nárok, buď v originále nebo i v opise přikládaje, výslovně žádá za zavedení exekutivního řízení (za povoleni exekuce zjišťovací). Jsou-li tu podmínky e-ho p-u, nařídí soud o žalobě této stání na dobu co možno nejbližší, a to mělo-li by dle všeobecných pravidel o nároku žalobním řádné řízeni býti zavedeno, k jednání ústnímu (protokolárnímu), jinak k jednání stručnému, a obesílá žalovaného dokládaje, že nedostaví-li se, stihnou jej netoliko účinky kontumační, nýbrž že také o žádosti žalobcově za povolení exekuce bude rozhodnuto. Nedostaví-li se žalovaný k stání, nebo dostavě se děj žalobní nepopře, nebo nárok žalobcův uzná, rozhoduje soudce spor ihned, to odchylkou z pravidla nikoli rozsudkem, nýbrž toliko výměrem zvaným rozhodovacím, proti němuž stranám přísluší opravný prostředek rekursu. Dostaví-li se žalovaný a činí námitky, které ihned rozhodnouti lze (exceptiones pavatae probationis), projednává se o nich co nejrychleji a rozhoduje, pokud možno, ještě téhož dne rozsudkem. Jsou-li však námitky žalovaného toho rázu, že delšího projednávání při více stáních vyžadují nebo provedení důkazů vyhledávají, projednati jest spor tento dle obvyklých forem toho kterého processu (ústního, stručného.). Žalobce však může již během sporu žádati, aby jemu o jeho ujmě pro zažalovanou pohledávku, pro kterou není dosti kryt, byla exekuce zjišťovací povolena, kteréžto žádosti soud vyhoví, jestli žalovaný hodnověrnými listinami neprokázal neexistenci žalobcova nároku. Srv. Exekuce (zjišťovací); Canstein, Civilprocessrecht (Berlín, 1893. II. sv. str. 227); Chorinsky, Der oest. Executivprocess (1879). Pčk.