Ottův slovník naučný/Edice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Edice
Autor: Heřman Šikl
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. s. 378. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Edice (lat. editio), vydání.

E. v právnictví jest vydání listin k nahlédnutí tomu, kdo na něm právní zájem má (editio documentorum). Závazek k e-ci zakládati se může na právu hmotném aneb processuálním. V prvějším sluší zejména vytknouti vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, nebo důvod obligační, jako societas, mandát atd. K platnosti dlužno nárok takový přivésti žalobou. V oboru práva processuálního zná naše právo povinnost k e-ci pouze v řízení bagatelním (§ 38. bag. ř.) a v příčině obchodních knih (čl. 37. obch. zák.). V říz. bag. může soudce k tvrzení důkaz vedoucího, že se listina pro důkaz důležitá nalézá v rukou odpůrcových, tomuto předložení její naříditi. Popírá-li odpůrce držbu listiny, může soudce vyslechnouti jej jako svědka o této okolnosti a o tom, zdali snad, aby důkaz zmařil, listinu neodstranil anebo neučinil neschopnou užití. Odepřel-li odpůrce vydati listinu, jejíž držbu doznává, nebo odepřel-li přísežnou výpověď v příčině listiny, jejíž držbu popírá, jakož i když z výpovědi jeho na jevo vychází, že listinu vskutku zúmyslně odstranil anebo nepotřebnou učinil, rozhodne soudce, uváživ veškeré okolnosti, volně o tom, zdali tvrzený obsah listiny za prokázaný pokládati sluši čili nic. Dle čl. 37. obch. z. může soudce během sporu k žádosti strany naříditi předložení knih obchodních odpůrcových k důkazu o tom, že knihy tyto mají obsah stranou tvrzený. Dlužno tedy knihu pojmenovati a určitý obsah její tvrditi. Odepře-li odpůrce knihy předložiti, pokládá se druhou stranou tvrzený obsah za prokázaný. Totéž platí proti tomu, kdo knih obchodních nevede, nebo je před uplynutím desíti roků zničí. K e-ci přidržen býti může obchodník plného i neplného práva (§ 7. úv. zák. k obch. zák.). Ustanovení o obch. knihách vztahují se ostatně ku všem spisům v čl. 28. obch. z. uvedeným, tedy na přijaté dopisy a kopie dopisů odeslaných. V řízení trestním všeobecné uznána jest povinnost k vydání všelikých věcí, tedy i listin pro trestní řízení důležitých (§ 143. tr. ř.). Odepře-li majitel vydání a zůstala-li prohlídka domovní bez výsledku, lze užiti donucovacích prostředků (pokuty do 50 zl. a při delším zdráhání a ve věcech důležitějších i vězení do 6 neděl). — Právo římské znalo žalobu o vydání (actio ad exhibendum). Viz Actio str. 151. Žaloba tato vztahovala se také k listinám. Zejména v příčině testamentu zavedeno bylo interdictum de tabulis exhibendis (43. 5. Cod. 8. 7.). V soudním řízení zná již též římské právo (L. 5. 6. 8. Cod. 2. 1.) povinnost k e-ci listin, jež se v obecnoprávní praxi daleko přes původní povinnost k exhibici rozšířila. Šikl.