Ottův slovník naučný/Doložka exekuční

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Doložka exekuční
Autor: Heřman Šikl
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 793–794. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Doložka exekuční znamená všeobecně výrok v úřadních (zvláště soudních) nálezích obsažený, že ten, jemuž nálezem něco jest uloženo, povinen jest v určené lhůtě to splniti, jinak že bude na něho právo vedeno čili exekucí nastupováno. V Rakousku má však d. e. ještě dvojí význam zvláštní: I. jako poznámka úřadní (clausula executionis), na níž závisí vykonatelnost nálezů, na jejichž základě za povolení a vykonání exekuce žádán jest úřad jiný, než který nálezy ty vydal. Nálezy takové musí totiž úřadem, jenž je vydal jako I. stolice, opatřeny býti poznámkou (d-kou), že nabyly moci práva, t. j. že dle nich exekuci povoliti a vykonati lze – a jsou to zejména: nálezy soudů trestních (§ 373 trest. ř.), nálezy a smíry soudů živnostních (§ 75 zák. ze 14. kv. 1869 č. 63 ř. z.), rozsudek vrchního soudu zemského ve sporu syndikátním a jeho příkaz v témž sporu o náhradu (§§ 18 a 24 zák. ze 12. čce 1872 č. 112 ř. z.), platební příkazy poplatkových úřadů (min. nař z 13. pros. 1852 č. 256 ř. z.); rovněž trestní a policejní nález obecního starosty, týče-li se duchovních, veř. učitelů, státních a zemských úřadníků v činné službě, poslanců říšských a zemských neb obecních virilníků, nesmí býti vykonán, dokud nebyl stvrzen polit. úřadem (§ 65 obec. zříz. pro Čechy). D-ky e. ovšem k vykonatelnosti své nepotřebují nálezů úřadů, z jejichž rozhodnutí nelze se již odvolati, na př. nálezy nejv. soudu. – II. D. e. (clausula guarentigia), mající základ ve vývoji listin exekučních, značí rozšíření samosprávy státních občanů v upravování jejich poměrů práva soukromého, a rozumí se ji výslovné, notářským spisem dotvrzené prohlášení toho, kdo týmž not. spisem zavázal se k nějakému plnění v penězích nebo jiných věcech zastupitelných, že svoluje, aby onen not. spis ve příčině dluhu jím uznaného ihned byl vykonatelným, t. j. aby exekuce pro nesplnění závazku dotčeného povolena a vykonána byla přímo dle onoho not. spisu bez předchozí žaloby, což značí úsporu času pro věřitele a úsporu útrat pro dlužníka. Šd.