Ottův slovník naučný/Březina

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Březina
Autor: August Sedláček, František Tischer, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 657-658. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Březina
Související články ve Wikipedii:
Březina (dříve okres Blansko), Březina (dříve okres Tišnov), Březina (Hořepník), Březina (Luká), Březina (Nové Sady), Březina (okres Jičín), Březina (okres Mladá Boleslav), Březina (okres Rokycany), Březina (okres Svitavy), Březina (vojenský újezd Hradiště)

Březina: 1) B. (něm. Pirk, Pürk), ves v Čechách, hejtm. Žlutice, okr. a pošta Bochov (5.5 km sev.-záp.), býv. panství Kysibl, fara Radošovice, škola, 57 d., 311 obyv. něm. (1880). — 2) B., farní ves t., hejtm. a okres Mnich. Hradiště (4.5 km sev.-vých.), býv. panství Svijany, kostel sv. Vavřince (fara od roku 1856), 2tř. škola, pošta Svijany-Podolí, 61 d., 405 obyv. čes. (1880). U B-ny popl. dvůr Blat (Blata), majetek kn. Kam. Rohana. — 3) B., ves t., hejtm., okr. a pošta Jičín (2.5 km záp.), býv. panství Velíš a Vokšice, fara Ostružno, 22 d., 132 obyv. čes. (1880). red.4) B., ves s 99 d., 637 obyv. čes. (1880), okr. Kamenice (2½ hod. záp.), dvůr popl. Nový dvůr. R. 1364 bratří Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka koupili městečko Deštnou a vsi B-nu a Jižnou, které k Choustníku připojili. Okolo r. 1530 Diviš Boubínský z Újezda prodal tvrz a dvůr Lhotu, ves Jižnou a díl B-ny Janu Kábovi z Rybňan, jenž ve Lhotě seděl s bratrem svým Václavem. R. 1593 ves B. patřila ku panství a zámku Choustníku. R. 1597 Jan Kába z Rybňan prodal dvůr a ves B-nu Vilému Růtovi z Dírného. — Bohuslavovi Růtovi z Dírného byla mimo jiné ves B. konfiskována a r. 1630 Antoniu Brucciovi prodána. Ti.5) B., ves t., hejtm. Ledeč, okr., býv. panství a pošta Kralovice Dolní (5.5 km sev.), fara Pertoltice, 8 d., 47 ob. čes. (1880). — 6) B., ves a allod. panství t., hejtm. Pelhřimov, okr. Pacov (6.5 km sev.-vých), býv. panství, fara a pošta Hořepník, zámek s kapli sv. 14 Pomocníků, 2 mlýny, lihovar a vinopalna, 32 d., 302 obyv. čeští (1880). — Někdy zde stála tvrz a vlastní sídlo šlechtické. Na blízku pustý zámek Koněpasy. B. se Zahrádkou, třemi dvory, myslivnou tvoří allod. panství, jehož majetníky jsou nyní Karel a Eliška svob. p. z Eisenšteina. Původně B. se dvorem popl. a tvrzí náležela ke zboží hořepnickému. Za válek husitských v XV. stol. seděl na B-ně Mikuláš z Landšteina a Borotína a po té ještě s ostatním zbožím prodal B-nu Janu z Kralovic. Na počátku XVI. stol. koupil ves B-nu s pustým popl. dvorem a tvrzí Gustav Burian Trčka z Lípy a připojil vše ke zboží lipnickému. Vnukové jeho Burian a Ferdinand však odprodali r. 1572 statek v B-ně Janu Houskoví ze Zahrádky a na Pšoni. Synové jeho seděli zde více než půl století a jako samostatné zboží se sídlem šlechtickým drželi. V tuto dobu spadá vystavění dvora, pivovaru a ovčince, a také tvrz znovu stavěna. Po smrti Václava H. ze Z. seděla na tvrzi manželka jeho, ale tato brzy ji prodala z dluhu Albrechtovi Křineckému z Ronova a na Kamenici r. 1589. Ten seděl však na B-ně jen deset let, prodal ji opět Ludvíkovi Šturmovi z Hyršfeldu, tento roku 1604 Jiřímu Janu Maternovi z Květnic a synové jeho Krištofu ml. Vratislavovi z Mitrovic; dědicové tohoto Jiří a Adam Frant. r. 1642 Jiřímu Miličovskému z Braumberka, jenž počal stavěti sídlo šlechtické při dvoře v B-ně. Jan Augustin, syn předešlého, tvrz B-nu se vším, co k ní náleželo, i ves Zahrádku po dvouletém držení prodal Voršile Kateřině provd. z Talmberka. Syn její Jan Frant. Kryštof, biskup král.-hradecký (1676–1698), odkázal zboží své v B-ně synu bratra svého Vilémovi. Z novějších majetníkův uvádíme Jiřího Jeníka svob. pána Zásadského z Gamsendorfu, který r. 1821 výše jmenované panství prodal Josefu Čapkovi a tento opět r. 1839 Vojt. Jos. rytíři z Eisenšteina. red.7) B., ves t., hejtm. a okr. Rokycany (7 km sev.), na úpatí vrchu Hradiště, býv. panství a pošta Radnice, fara Stupno, kaple, 2tř. škola, 2 mlýny, z nich i parní, pila. 86 d., 664 obyv. čes. (1880). Starý Dvůr a myslivna. — Na vrchu Hradišti spatřuje se prastará kamenná ohrada, při ní zámek postavený od Jáchyma a Kašpara hr. ze Šternberka a nedaleko na skalce starý, pustý hrad. Jak se zdá, postaven jest hrad tento teprve po roku 1379 snad skrze Jindřicha z Elsterberka, který se r. 1389 pánem jeho nazývá. Ale již r. 1398 byl pánem na B-ně Jan Žid z Vetlé († 1407), po němž následoval ok. r. 1402 Václav ze Švamberka. Ok. r. 1410 koupil B-nu Něpr Duc z Vařin, horlivý přívrženec strany katolické. Jeho synové Harant a Lvík seděli tu r. 1439, onen i později sám. Nástupce jeho Jan Harant postoupil r. 1498 B-ny Zbyňkovi z Buchova, ten pak prodal B-nu (1499) Bohuslavovi ze Svinař. Od r. 1523 vládl na B-ně Drslav Černín z Chudenic († 1532). B-nu drželi po něm synové Mikuláš, Vilém († 1566), Jan († 1593) a Václav. Když první dva zemřeli, ostatní rozdělili se s Václavem, synem Mikulášovým (1566), při čemž B. dostala se na díl Václavovi. Od něho ji koupil r. 1576 Jeronym Hrobčický z Hrobčice a držel ji až do smrti. Potom ujal ji syn jeho Jan Vilém, ale nemohl jí pro dluhy udržeti. Práva věřitelů převedl na sebe r. 1608 Jan z Klenové a z Janovic († 1624). Syn tohoto Vilém prodal B-nu a Osek Lidmile Příchovské z Kokořova (1628). Manžel a dědic její Petr Jiří z Příchovic († 1640) připojil Příchovice, nicméně zadlužil se tak, že dcery jeho B-ny udržeti nemohly a ji r. 1642 prodaly Petru Pavlovi Malovci z Chýnova a manželce jeho Lidmile Elišce roz. z Kokořova. K tomu přikoupil tento r. 1651 od týchž sester Přívětice a Radnice a utvořil panství radnické. Po jeho smrti († 1660) ujala vdova B-nu, totiž starý hrad pustý, štoček na místě nynějšího zámku, dva dvory a 5 vesnic. R. 1673 koupil B-nu od ní a zároveň Přívětice a Radnice od synův Maximilian Frant. Boryně ze Lhoty, ale zemřel již r. 1674. B-nu ujala napřed (1681) vdova Johanka z Věžník, potom zeť její Innocent z Bubna (1682). R. 1698 koupil ji Kryštof Jindřich Vinkler z HeimfeIdu. Po něm zůstala vdova Lidmila Konstancie z Bubna, kteráž ji odkázala (1736) hrab. Janovi Václavovi z Bubna. Od dědicův tohoto přešla veřejnou dražbou (1758) na Jana hraběte ze Šternberka, jehož potomkům panství posud náleží. Sčk.

8) B., část vesnice Zbraslavě na Moravě, v hejt. brněnském, okr. ivančickém, fara, škola, pošta Zbraslav, 10 d., 74 obyv. čes. (1880). — 9) B., ves t., hejt. a okr. Brno, 2tř. škola, fara a pošta Křtiny, 38 d., 286 obyv. čes. (1880). — 10) B., ves t., hejtm. Brno, okr., fara a pošta Tišnov, 26 d., 194 obyv. čes. (1880). — 11) B., ves t., hejtm. Litovel, okr. Konice, fara a pošta Buzov, 27 d., 168 obyv. čes. (1880); na blízku krápníková jeskyně. — 12) B. (něm. Briesen), ves t., hejtm. a okr. Moravská Třebová, fara a pošta Křenová, 82 d., 644 ob. (1880); v okolí vyskytá se valchářská hlína. — 13) B., ves t., okr. a hejtm. Vyškov, fara a pošta Drahany; 29 d., 190 obyv. čes. (1880).