Ottův slovník naučný/Aes et libra

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aes et libra
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 289–290. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aes et libra (lat.), t. j. kov a váha čili kov odvážený (peníze), v právu starořímském velmi důležitý symbol, tvořící obraznou náhradu za věc převedenou nebo právo postoupené a znázorňující převod tento. Dle druhu právního jednání, které se dělo per aes et libram, rozeznávána: mancipatio, specificky římská smlouva trhová; nexi datio, zvláštní krutá forma zápůjčky, nexi liberatio, propuštění z téže, testamentum per aes et libram, převod jmění posledním pořízením, coemptio, sňatek, jímž se nabývalo moci nad osobou manželky, a emancipatio, propuštění, vlastně »vykoupení« z moci otcovské. Všem těmto právním úkonům jest společnou forma záležející v tom, že dosavadní oprávněný odevzdává u přítomnosti pěti dospělých občanů římských a osoby, která váhy drží (libripens), příslušný předmět nebo právo nabyvateli, užívaje při tom případných formálných slov, načež nabyvatel plní obrazeně trhovou cenu ve způsobě kousku kovu (raudusculum), kterým byl dříve na váhu udeřil, až zazněla. Takováto právní jednání vyžadovala jednak při smlouvajících se stranách občanství římského, jednak způsobilosti predmětu, neboť pouze věci a práva jistého druhu mohly býti podkladem jednání per aes et libram. Kr.