Nové úkoly naší dopravní politiky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nové úkoly naší dopravní politiky
Podtitulek: Z projevu ministra dopravy generála Eliáše v rozhlase.
Autor: Alois Eliáš
Zdroj: Národní listy, roč. 78, č. 353. str. 5
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 24. 12. 1938
Licence: PD old 70

Vedle otázek politických a sociálních jsou dnes věci dopravní bezesporně v popředí zájmu široké veřejnosti. Je to pochopitelné. V prvé řadě zajímá nás osud republiky, v druhé řadě se staráme o svoje živobytí, o svoje řemeslo, o svůj podnik. K tomu potřebujeme nevyhnutelně dopravy. Ale dopravní síť, na kterou jsme si zvykli, byla zpřetrhána způsobem velmi pro nás bolestivým.

Nejnaléhavějším naším požadavkem byla okamžitá pomoc, vybudování provisorních, jak nyní říkáme, nouzových spojení, což jsme provedli s největším urychlením. Zde se spojila civilní služba s armádou a výsledek se brzo dostavil. A pak jsme pokračovali dále a nezastavili jsme se před ničím. Setkáváme se denně s obtížemi nejrůznějšího druhu, ale odstraňujeme jednu za druhou a jdeme vpřed. Obnovení dopravy železniční na našich hlavních tepnách ze západu na východ vystavěním spojů mezi Čechami a Moravou není studiem, s kterým bychom se hodlali spokojiti. Totéž platí i o dopravě telefonní a telegrafní, a samozřejmě i poštovní.

Pojem „dopravní otázky“ jsou v řeči sice jen dvě slova, ale ohromný soubor problémů technických, organisačních, komerčních a sociálních. Všechny tyto problémy navzájem zasahují skoro vesměs do sebe a často není možno řešiti jeden bez druhého. Při rekonstrukci železniční sítě nejde na příklad jen o provedení potřebných železničních staveb na nových úsecích, při zesílení úseků jiných, nýbrž i o různé změny na železničním tělese, na provozních budovách, a ovšem i o příslušné změny ve výkonu služby dopravní. Třeba přizpůsobovati změněným poměrům jízdní řády, turnusy pro personál, řešit otázky manipulační, celní a pod.

Zásobováni republiky uhlím.[editovat]

Zvláštní úkol připadl železnici, pokud jde o zásobování republiky uhlím. Vyřešili jsme nejprve úpravu dovozu uhlí z dolů, které zbyly na našem území, a tu šlo především o dopravu kamenného uhlí z Ostravska a Kladenska. Zejména doprava z Ostravska, odkud jde do spotřebních míst i silný proud zásilek koksu, působila nemalé obtíže při znesnadněném spojení tohoto kraje s ostatními územími státu. Železniční správa dbala také toho, aby nutné okliky, které tak podstatné zvýšily a zdražily železniční výkon, nezdražily přepravcům dovozné za topivo.

Zlepšení také vykazuje i zásobování uhlím hnědým, které jsme téměř úplně ztratili. Železniční správa učinila všechno, co bylo nutné a v její mocí, aby tyto hromadné zásilky, dnes ze zahraničí, byly dopravovány na místo spotřeby pro průmysl i k otopu domácímu co nejrychleji a pravidelně. Jsem stále ve styku se železniční správou německou k cíli odstranění závad dosud se vyskytujících, a to, docilujeme toho, že množství dováženého hnědého uhlí denně stoupá.

Doprava pracuje pro náš vývoz.[editovat]

I v jiných směrech bylo třeba navázati styk s cizími železničními správami, neboť po určité vynucené přestávce stávají se velmi naléhavými potřeby česko-slovenského exportu a rovněž i potřeby dovozu důležitých surovin z celní ciziny. Souvislé dopravní i tarifní otázky jsou proto předmětem plné pozornosti se strany železniční správy.

Dříve se celý náš vývoz průmyslových tovarů i zemědělských produktů co do množství i hodnoty stejně jako mohutný dovoz nedostávajících se surovin pohyboval přes poměrně malý počet pohraničních přechodů, důkladně vybudovaných a ležících většinou na místech, kde bývalé hranice přetínaly historické a samou přírodou dané obchodní cesty. Dnes se počet míst, kde se naše železniční trať stýká s cizími železnicemi, zmnohonásobil. Pohraniční železniční přechody vznikly nyní na místech, kde teprve bude třeba vše pro přechod zboží i osob s našich drah na dráhy sousedních států a vice versa vybudovati a příslušnou službu podle změněných poměrů organisovati. Přes to všechno je zajisté potěšujícím zjevem, že v době nejkratší byl již navázán nejnutnější styk s cizími drahami a že opět jde naše zboží drahou hromadně do světa.

Úkoly poštovní dopravy.[editovat]

Stejně tak je tomu pokud jde o poštu, která je tak úzce spjata s dopravou železniční, ale která má ještě celou řadu jiných doplňujících spojů, na př. spoje letecké, které se v posledních měsících tolik osvědčily. V dopravě telefonní a telegrafní objevují se stejné potíže, a přece, i náš telefon, i náš telegraf jde dobře. A stejně jako u železnic, i zde nejde jen o pouhou rekonstrukci, ale o dalekosáhlé přeorientování celé sítě telefonní, telegrafní a kabelové, o rozvážné a velkorysé zdokonalení celého systému. Při tom jdeme až do základů. Nebudeme budovat svůj nový telekomunikační systém jen technicky, ale i provozně, organisačně a také nezapomeneme znovu prostudovat svůj tarif. Chceme zejména náš telefon zpopularisovat, chceme tentokrát opravdu provésti to, co je dávným požadavkem veřejnosti, totiž uskutečnit heslo „telefon do každé obce“. Nejen však to, chceme jej i cenově přizpůsobit tak, aby si jej mohl do svého závodu či domova zavést každý, kdo jej potřebuje, nejen ten, komu na to dost zbývá. Moderní telegrafie dálnopisnými stroji je znamenité zařízeni a hodláme ji u nás typisovati.

Také náš rozhlas bude třeba zdokonaliti. Není to ovšem jen věcí vysílací techniky, nýbrž i organisace a zejména programové náplně. Pracujeme již na několika nových vysilačích. Z nich zejména vysilač středomoravský je již ve velmi pokročilém stadiu. A projektujeme další.

Plným tempem do práce.[editovat]

Není jediného dopravního oboru z těch, jež jsou soustředěny v ministerstvu dopravy, kde by se nepracovalo plným tempem na zlepšení. Všude se kladou nové, pevné a hluboké základy.

Nemohu se v této souvislosti nezmíniti o prováděném a chystaném organisačním spojení železnice s poštou. Spojení nejvyšších podnikových správ, t. j. ministerstva železnic a ministerstva pošt a telegrafů bylo již provedeno a to tak, že oba úřady splynuly v jedno těleso. Toto nové administrativní uspořádání má míti svoje pokračování i v nižších článcích železničního a poštovního aparátu.

Jdeme opravdu od základu. Nestavíme svoji novou budovu od střechy a stavíme ji společnou prací solidně a spolehlivé, neboť ji stavíme pro sebe a pro své budoucí.