Myšlenka jednotné a jediné politické organisace potřebou doby

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Myšlenka jednotné a jediné politické organisace potřebou doby
Podtitulek: Vedoucí tajemníci Národního souručenství u pana státního presidenta.
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 80, č. 47. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 18. 02. 1940
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Národní souručenství

Dne 17. února přijal pan státní president dr. Emil Hácha na hradě pražském 45 vedoucích tajemníků Národního souručenství. Generální tajemník dr. Vladimír Mrazík představil panu státnímu presidentovi všechny přítomné a oslovil jejich jménem pana presidenta. Pán státní president učinil pak tento projev:

Bratři,

shromáždili jste se dnes u mně vy, kteří jste výkonnou páteří našeho všenárodniho hnutí a jejichž práce v něm a pro ně jest z nejdůležitějších. Znám ji, vážím si jí a srdečně vám děkuji za vše, co jste dosud pro Národní souručenství a v mých intencích vykonali. Myšlenka jednotné, ale také jediné politické organisace našeho národa vznikla z mého podnětu nikoli jako velká státnická myšlenka, nýbrž jako spontánní potřeba doby. Význam práce Národního souručenství měl jsem již mnohokrát příležitost vyzdvihnouti a oceniti na ní vše, co zasluhuje chvály a uznání.

Stojím-li však dnes před štábem úřednictva Národního souručenství, myslím, že nesmíme si tajiti ani nedostatky naší činnosti. Víte sami, že podléháme ostré a přísné kritice svých spoluobčanů. Ke mně, který nemá přímého styku s naším lidem, dostává se tato kritika ve formě přečetných dopisů, upozorňujících často neúprosně i na malé závady, které, jak by se zdálo, se přehlédnou.

Z nejvážnějších výtek, které slyším, jest, že jsme se v Národním souručenství neoprostili do všech důsledků dosud od všech zbytků dřívějšího neblahého stranictví. Bylo by naprostým nepochopením celé mé práce, kdyby se tato výtka měla, byť i jen v jednotlivých případech, ukázati oprávněnou.

Jsme zajedno všichni v tom, že staré stranictví jest obdobím definitivně ukončeným.

Váš úřednický sbor je první, který musí být naprosto ztmelen, má-li totéž nastati ve vrstvách nejširších. Činnost Národního souručenství se nejvíce posuzuje podle vás a vašich venkovských kolegů, kteří přicházíte přímo a denně do styku se všemi vrstvami našeho lidu.

Chceme-li dosíci naprosté vnitřní jednoty národa, které tolik potřebujeme, abychom mohli přistoupiti k dalším a novým úkolům, musíme požadovati naprostou změnu ve smýšlení a také ve způsobu práce, která se ovšem neobejde bez hlubokého studia nové doby a jejích požadavků. Těšilo by mne, kdybych se dověděl, že jste vymyslili a ve skutek uvedli způsob, jakým uspíšiti tento pochod.

Vaše všestranná průprava jest potřebna tím více, že každý v našem hnutí a také vy musíte počítat s tím, že můžete býti každého dne povoláni i na jiná působiště, jak toho potřeby hnutí budou vyžadovat. Vaší přední povinnosti jest, abyste se vynasnažili

vésti národ k jednotě, spolupráci, vzájemnému porozumění a účinné vzájemné pomoci

v poměrech, ve kterých žijeme a jejichž význam dnes již každému musí býti zcela jasný. Jen tak můžete přispěti k tomu, aby bytí národa, žijícího v rámci daleko širšího celku, bylo zachováno i za dnešních poměrů válečných.

Jestliže končím přáním naprostého úspěchu vaší práce, jsem si vědom jejího významu pro zdar naší vlasti a vyjadřuji to tím, co obsaženo jest ve společném našem hesle: „Vlasti zdar!“

Po tomto projevu pohovořil pan státní president srdečně s jednotlivými účastníky.