Mezinárodní jazyk pro zdravotníky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Mezinárodní jazyk pro zdravotníky
Podtitulek: Přehled esperantské mluvnice se zaměřením pro potřebu zdravotníků
Autor: Josef Hradil
Zdroj: Mezinárodní jazyk pro zdravotníky : Přehled esperantské mluvnice se zaměřením pro potřebu zdravotníků. Sestavil MUDr. Josef Hradil. Korigoval a předmluvou doplnil MUDr. Josef Černý. Vydala pro potřebu esperantského kroužku Osvětová beseda MěstNV Český Dub, okres Liberec.
Vydáno: 1969
Licence: CC BY-SA 3.0
OTRS ticket 2009050710078371
Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko
OTRS záznam

Přehled esperantské mluvnice se zaměřením pro potřebu zdravotníků

Sestavil: MUDr. Josef Hradil.

Korigoval a předmluvou doplnil MUDr. Josef Černý.

Vydala pro potřebu esperantského kroužku Osvětová beseda MěstNV Český Dub, okres Liberec, ČSSR – 1969.


Předmluva[editovat]

Rozlousknout jazykový Babylon byl tvrdý oříšek. Začalo to prorokem Zafaniahem již před dobou Kristovou a bylo učiněno přes 520 různých navrhů. Je zajímavé, že náš Jan Amos Komenský ve svém spise Panglottia podal model dvou návrhů mezinárodního jazyka: zjednodušenou latinu a čiste vymyšlený jazyk (apriorní). Částečného uznání došel návrh kněze Martina Schleyra ze Švýcar pod jménem Volapük, který však navzdory jednoduchosti mlunické pro obtíže slovníkové zanikl. R. 1887 varšavský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof vydal pod pseudonymem Doktoro Esperanto učebnici mezinárodního jazyka, který již pevně a dík dobré spolkové organizaci zakotvil v myslích všech obdivovatelů jeho logiky, jednoduchosti a mezinárodního dorozumění.

Vynález Esperanta je nedozírný. Umožňuje všem se dorozumět, je 5–10× snazší než kterýkoliv jazyk národní. Jazyky národní šetří, učí je lépe poznávat, nahrazuje bohatě latinu i řečtinu mezinárodní terminologií, a svou zvláštní strukturou učí přemýšlet a tvořit při srovnání s jazyky národními. Má světový pramen slovní zásoby, každý z národů má možnost přispět do tohoto bohatství, které se stále zmnožuje a zpestřuje. Do překladových strojů se hodí Esperanto nejlépe ze všech jazyků na světě – a jeho umělost je zdánlivá, protože jazyk spočívá na slovním bohatství grekorománském s doplňky z celého světa. Je libozvučné skoro jako italština, je jazykem basníků, spisovatelů, vědců. Knihovna esperantská obsahuje již přes 35 000 svazků. Bohatá je sbírka všech možných zábavných a odborných časopisů.

Příručky[editovat]

 • Kilián: ABC mezinárodního jazyka – 1967 (objednávky Dům osvěty Třebíč)
 • Kilián: 808 nejužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyku Esperanto – 1967 (obj. tamtéž)
 • Hromada: Slovník esp.-český a česko-esp. s přehledem mluvnice – 1968 – 3. vyd. – Státní pedagogické nakladatelství
 • Berka: Esperanto – Lingvo internacia – se slovníkem – 1968 objednávky ZK Sklář Vsetín
 • Novinky esp. literatury: KNIHA, cizojaz. odd, Praha 2, Štěpánská 42

Abeceda (aboco, alfabeto): a, b, c, ĉ (č), d, e, f, g, ĝ (dž), h, ĥ (ch), i, j, ĵ (ž), k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ (š), t, u, v, z (tedy bez y a x).

Výslovnost: každé slovo se čte tak, jak je psáno. Je jen jedno i. X se rozepisuje ks. Přízvuk je vždy na předposlední slabice. Je jen jediný člen LA pro všechny rody, čísla a pády. Užívá se jen tehdy, jde-li o věc již jmenovanou nebo všeobecně známou.

Mluvnické koncovky
 • -o: podstatné jméno: homo = človek, infano = dítě
 • -a: přídavné jméno: homa = lidský, -á, -é, infana = dětský, -á, -é
 • -e: příslovce: bone = dobře, vive = živě, forte = silně.
Skloňování
jedn. č. mn. č.
1. bona homo (dobrý člověk) 1. bonaj homoj
2. de bona homo 2. de bonaj homoj
3. al bona homo 3. al bonaj homoj
4. bonan homon 4. bonajn homojn
5. bona homo! 5. bonaj homoj!
6. pri bona homo 6. pri bonaj homoj
7. kun bona homo 7. kun bonaj homoj

Tvarově má esperanto tedy jen dva pády: 1. pád – homo a 4. pád (je-li podstatné jméno předmětem) homon. Zvláštností esperanta je použiváni 4. pádu (pádového -n). Jím se v esperantu vyjadřuje:

 • přímý předmět: mi vidas amikon = vidím přítele, li esploras pacienton = vyšetřuje pacienta;
 • směr: mi iras en hospitalon = jdu do nemocnice;
 • datum: la unuan de januaro = prvního ledna;
 • měrná jednotka: labori du tagojn = pracovat dva dny, ĝi kostas du kronojn = stojí to dvě koruny, la infano pezas 8 kilogramojn = dítě váží 8 kilogramů, la femurosto estis longa 30 centimetrojn = stehenní kost byla dlouhá 30 centimetrů.

Zájména osobní: mi = já, vi = ty, li = on, ŝi = ona, ĝi = ono (pro vše neživé), ni = my, vi = vy, ili = oni, ony, ona (životná i neživotná)

Slovesa
 • -i neurčitý způsob (havi = míti, esti = býti);
 • -as přítonný čas (mi esploras = vyšetřuji) pro všechny osoby;
 • -is minulý (mi esploris = vyšetřoval jsem);
 • -os budoucí (mi esploros = budu vyšetřovat);
 • -us podmiňovací způsob (mi esplorus = vyšetřoral bych);
 • -u! rozkazovací způsob (esploru! = vyšetřuj!);
 • -ante přechodník přítomný (esplorante = vyšetřuje, -jíc, -jíce);
 • -inte přechodník minulý (esplorinte = vyšetrovav, -avši, -avše);
 • -onte přechodník budoucí (esploronte = hodlaje vyšetřovat);
 • -ata příčestí trpné přítomné (esplorata = vyšetřován);
 • -ita příčestí trpné minulé (esplorita = vyšetřen);
 • -ota příčestí trpné budoucí (esplorota = má být vyšetřen).

Časy složené se tvoří pomocným slovesem esti a příslušným příčestím.

Stupňování přídavých jmen a příslovcí: 2. stupeň se tvoří slůvkem pli, 3. stupeň slůvkem plej (dolor -a, -e = bolestiv -ý, -ě; 2. st.: pli dolor -a, -e = bolestiv -ější, -ěji; 3. st.: plej dolor -a, -e = nejbolestiv -ější, -ěji).

Předložky se všechny pojí s 1. pádem: en = ve, sen = bez, sur = na, post = po, inter = mezi, sub = pod, super = nad, trans = přes (pozor: mi estas en hospitalo (kde?) = jsem v nemocnici; ale mi iras en hospitalon (kam?) = jdu do nemocnice (směr, viz 4. pád str. 3 ř. 24).

Číslovky: unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, dekunu, dekdu atd. – dudek (20), tridek, …, cent, ducent, … mil, … miliono.

 • 322432 = tricent dudek dumil kvarcent tridek du
 • unua = první, dua = ddruhý atd
 • duono = polovina, triono = třetina atd
 • duope = po dvou, triope = po třech atd
 • 9÷3 = naŭ dividite per tri estas tri
 • 3×3 = tri oble tri estas naŭ
 • 0,58 = nulo komo kvindek ok
 • mocnina = potencodua potenco, tria potenco atd.
 • a2 = a kvadrata, a3 = a kuba
 • odmocnina = radiko: dua radiko, tria radiko de…

Vortfarado – tvoření slov:[editovat]

Předpony:[editovat]
 • bo- příbuzenství získané sňatkem: filo = syn, bofilo = zeť;
 • dis- roz-: distranĉi = rozříznout;
 • ek- začátek děje: ekkrii = vykřiknouti, eksoni = zazníti;
 • ge- obojí pohlaví: gekolegoj = kolegové a kolegyně;
 • mal- opak významu: sana = zdravý, malsana = nemocný.
Přípony:[editovat]
 • -aĉ- hanlivý výraz: knabo = chlapec, knabaĉo = uličník;
 • -ad- trvání děje: iri = jíti, iradi = chodívati;
 • -aĵ- konkrétní pojem: novaĵo = novinka, sendaĵo = zásilka;
 • -an- člen, stoupenec, obyvatel: kristano = křesťan;
 • -ar- souhrn: ilo = pomůcka, ilaro = nářadí, arbo = strom, arbaro = les;
 • -ebl- možnost: aŭdebla = slyšitelný, videbla = viditelný;
 • -ec- pojem abstraktní: juneco = mládí, homeco = lidskost;
 • -eg- zvětšení, zesílení: kriegi = řvát, bonega = výborný;
 • -ej- místo: atendejo = čekárna, lernejo = škola;
 • -em- náklonnost: laborema = pracovitý, sentema = citlivý;
 • -end- má být provedeno, pasivní nutnost: operacienda paciento = pacient, který musí být operován;
 • -er- částice celku: sangero = krvinka;
 • -estr- představený: urbestro = starosta, kursestro = vedoucí kursu;
 • -et- zmenšení: acideta = nakyslý, dormeti = dřímat;
 • -id- potomek: hundido = štěně, katido = kotě;
 • -ig- učiniti: sanigi = zdraviti, mortigi = zabít (někoho);
 • -iĝ- státi se: saniĝi = uzdravit se, mortiĝi = zavraždit se;
 • -il- nástroj: tranĉilo = nůž, ludilo = hračka;
 • -in- ženské pohlaví: sinjorino = paní, flegistino = ošetřovatelka;
 • -ind- hodný čeho: kuracinda = hodný léčení;
 • -ing- držadlo: cigaredingo – špička na c., kandelingo = svícen;
 • -ism- názor: socialismo = socialismus (pozor! nevyslovuj -izmo!);
 • -ist- zaměstnání: kuracisto = lékar, flegisto = ošetřovatel;
 • -uj- schránka, obal: monujo = peněženka, korujo = dutina perikardiální;
 • -ul- osoba význačné vlastnosti: malsanulo = nemocný, bonulo = dobrák;
 • -um- bez určitého významu: plena = plný – plenumi = plniti; kolo = krk – kolumo = límec; proksima = blízký – proksimume = přibližně.
Zájména (pronomoj) Příslovce (Adverboj)
kiu
kdo
který
jenž
kio
co
kia
jaký
kies
čí
jehož
jejichž
kie
kde
kiam
kdy
kiel
jak
kterak
kial
proč
kiom
kolik
tiu
ten
onen
tio
to
ono
tia
takový
ties
toho
těchto
tie
tam
onde
tiam
tehdy
tiel
tak
tial
proto
tiom
tolik
ĉiu
každý
veškerý
ĉio
vše
ĉia
všelijaký
ĉies
každého
ĉie
všude
ĉiam
vždy
ĉiel
všelijak
ĉial
z každé příčiny
ĉiom
vše
neniu
nikdo
žádný
nenio
nic
nenia
nijaký
nenies
ničí
nenie
nikde
neniam
nikdy
neniel
nijak
nenial
pro nic
ze žádné příčiny
neniom
ani trochu
iu
někdo
kdosi
kterýsi
kterési
io
něco
cosi
ia
nějaký
jakýsi
ies
nějačí
čísi
ie
někde
kdesi
iam
někdy
kdysi
iel
nějak
jaksi
ial
pro něco
pro cosi
iom
něco
málo
trochu

Cvičný text z článku O. Riedla, Prakt. lékař 47, 1967, 19:707 Léčení kyslíkem v přetlaku:[editovat]

(Text článku velkým písmem.)

KURACADO PER OKSIGENO EN SUPERPREMO.

 • Vysvětlivky: KURACADO = končí na -o, tedy je podstatné jméno. Kmen KURAC-, přípony dvě: -AD+O, trvání činnosti, viz str. 5, ř. 6 (dále 5/6). -PER- předložka 7. pádu. OKSIGENO = kyslík; pozor na pravopis, X v esp. není. EN = v. SUPERPREMO = přetlak; super = nad, premo = tlak. Také je možno užít neesperantského mezinárodně vžitého termínu hiperbaro, daváme však přednost čistě esp. překladu.

ĈEĤOSLOVAKAJ SPERTOJ KUN SUPERPREMA OKSIGENA KURACADO ESTAS JAM SUFIĈE GRANDAJ.

 • ĈEĤOSLOVAKAJ – všimni si pravopisu – ch – v esp. není – viz 3/1. Koncovka -a přídavné jméno; koncovka -j = mn. číslo; jinak viz 3/13. SPERTOJ = zkušenosti, mn. číslo podst. jména viz 3/13. KUN = s. SUPERPREMA = viz titulek, ale zde končí na -a, tedy je adjektivum. OKSIGENA – adjektivum. KURACADO – viz shora. ESTAS jsou; est -i = býti, -as je koncovkou přít. času (3/33), ve všech osobách stejná. JAM = již. SUFIĈE = dostatečně; koncovka -e = příslovce (3/11). GRANDAJ = velké; -a = koncovka příd. jména, -j = koncovka množného čísla.

Tedy celá věta: Ĉeĥoslovakaj spertoj kun superprema oksigena kuracado estas jam sufiĉe grandaj. = Československé zkušenosti s léčbou v přetlaku jsou již dostatečne velké.

GOULON KAJ KUNLABORANTOJ INDIKAS OKSIGENON EN SUPERPREMO NUR DUM VENENIĜOJ PER CO KAJ ĈE METHEMOGLOBINIGANTAJ VENENIĜOJ.

 • KAJ = a. KUNLABORANTOJ = spolupracovníci. OKSIGENON všimni si koncovky -n akuzativu, předmět ve 4. pádu. NUR = jen. DUM = během, za. VENEN-IĜO = otrava (venen-o = jed, -iĝ- 5/22). ĈE = u, při. METHEMOGLO-BIN-IG-ANTA-J = methenoglobinisující 5/21, 4/3.

Překlad: Goulon a spolupracovníci indikují kyslík v přetlaku jen při otravách CO a při methemoglobinisujících otravách.

PLUS ĈE INFEKTOJ – ĈAR OKSIGENO NE ESTAS BAKTERICIDA – NUR ĈE TIUJ, KIUJN PROVOKAS CLOSTRIDIUM WELCHII (GANGRENAJ FLEGMONOJ), POSTE ĈE ĤRONIKAJ OSTAJ INFEKTOJ KAJ ĈE GRAVAJ HEPATITOJ.

 • PLU = více. PLUE = dále, navíc (příslovce). ĈAR = protože. NE ESTAS = není (zápor se tvoří prostým přidáním ne). TIUJ = těch (viz tabulku příslovcí a zájmen). KIUJN = které – ve 4. pádu s -n (6 a 3/23). POSTE = dále. GRAVA = důležitý. HEPATITO = zánět jater.

Překlad celé věty: Dále z infekcí, protože kyslík není baktericidní, jen u těch, které vyvolává Clostridium Welchi (gangrenozní flegmony), pak u chronických kostních infekcí a u těž. hepatid.

PLIAJ ILIAJ INDIKOJ: GASAJ EMBOLIOJ, ISKEMIAJ LEZOJ DE EKSTREMAĴOJ, VUNDIGOJ KAJ ĤRONIKAJ ARTERIITOJ, ANGIA ĤIRURGIO, ONKOLOGA RADIIGO, SED ILI OPINIAS KIEL DISKUTINDAJ INDIKOJN CERBAJN ISKEMIOJN, AKUTAN KORONARIAN NESUFIĈECON, ŜOKOSTATOJN.

 • ILIAJ = jejich 3/31, 3/10. GASO = plyn. DE předl. 2. pádu 3/14, EKSTREMAĴO = končetina 5/7. VUND-IGO = poranění 5/21. RADI-IGO = ozařování (radi-o = paprsek). SED = ale. OPINI-I = domnívati se. DISKUT-INDAJ 5/25. CERB-AJN = mozkové (4. pád). STAT-O = stav.

Překlad: Další jejich indikace: plynové embolie, ischemické léze končetin (traumata a chron. arteritidy), kardiovaskulární chirurgie, onkologická ozařování, kdežto za diskutovatelné indikace považují mozkové ischaemie, akutní koronární insuficiance, šokové stavy.

LAŬ ILIAJ OPINIOJ NEINDAJ INDIKOJ ESTAS: TETANUSO KAJ MALSANIGO DE HIALINAJ MEMBRANOJ DE NOVNASKITO.

 • LAŬ = podle. ILIA = jejich. NE-IND-AJ nevhodné 7/34, 5/25. NOV-NASK-ITO = novorozenec 4/7. MAL-SAN-IGO = onemocnění 5/3.

Překlad: Nevhodnými indikacemi jsou podle nich: tetanus a onemocnění hyalinních ran novorozence.

KONSERVIGO DE ORGANOJ ESTAS INDIKO DE ESTONTECO.

 • KONSERV-IGO viz 5/21. ESTONT-ECO = budoucnost, 5/11.

Překlad: Konservování orgánů jest indikací budoucnosti.

Další informace o možnostech studia a užití jazyka podá Esperantský kroužek při OB MěstNV Český Dub, okres Liberec, ČSSR.