Mariánské Lázně – Perla světových lázní/Lázeňský řád a lázeňský ceník

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Lázeňský řád a lázeňský ceník
Podtitulek: Perla světových lázní
Autor: neuveden
Zdroj: Mariánské Lázně – Perla světových lázní. Mariánské Lázně : Úřední lázeňská správa v Mariánských Lázních, 1927. S. 66–77.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD anon 70
Index stran

14. LÁZEŇSKÝ ŘÁD A LÁZEŇSKÝ CENÍK.

a) Lázeňský řád.

1. Lázeňské ústavy jsou nyní pod bezprostředním dohledem Úřední Lázeňské Správy.

2. O objednávkách lázní se vede u pokladen záznam a hodina lázně stanoví se podle časového pořadí objednávek.

3. Lázně jsou otevřeny k použití P. T. obecenstva podle potřeby od 6. nebo 7. hod. ranní do 5. nebo 6. hod. večerní. Zvláštní lázeňské a pokladní hodiny určují se však podle časové potřeby vzrůstajícího ruchu a jsou oznamovány vždy v pokladních místnostech jednotlivých lázeňských ústavů.

4. Lázeňské lístky pro jednotlivou lázeň nebo větší počet lázní kupují se u dotyčných pokladen. Jen takto učiněná objednávka a zaplacení lázní jest platné; veškeré platy dějí se předem.

5. Odvolání objednávky lázně musí se státi nejpozději 2 hodiny před časem určeným pro koupel, jinak lístek propadá; při delším přerušení předem (v předplacení) objednaných lázní propadají bez učiněného odvolání i ostatní lístky.

6. Každému lázeňskému host jest dovoleno aby byl přítomen při přípravě jeho lázně a aby se přesvědčil o její čistotě a stupni teploty. Připomíná se však, pokud jde o slatinné lázně, že příprava těchto jest poměrně zdlouhavá a v přítomnosti lázeňského hosta může se díti příprava jen alespoň půl hodiny před hodinou k lázni určenou.

7. Pro použití lázně je udán den a hodina na koupelovém lístku. Nedostaví-li se lázeňský host udaného dne 15 minut po hodině určené koupelovým lístkem, stává se dotyčný denní lístek neplatným.

8. Každý lázeňský host, používající koupelny déle než hodinu lístkem stanovenou, jest povinen zaplatiti další druhou lázeň, není však oprávněn, s touto volně disponovati.

9. Lázeňským zřízencům je přísně uloženo, udržovati lázeňský ústav v největší čistotě a proto musí se též lázeňští hosté uvarovati každého poškození a znečištění lázeňských místností a zařízení.

10. Nemocní stížení chorobami nebo vadami ošklivost vzbuzujícími nepřipouštějí se do společných lázeňských oddělení.

b)

1. Použití jedné koupelny nesmí trvati déle jedné hodiny a dává proto od případu k případu lázeňský zřízenec znamení čtvrt hodiny před uplynutím doby vyměřené pro lázeň.

2. Hřmotně vystupovati, přirážeti dveře, jakož i vésti příliš hlasité rozhovory a hlasitě se smáti po chodbách a v lázeňských místnostech není dovoleno.

3. Zdvořile se chovati je přísnou povinností všech lázeňských zřízenců, kteří musí býti k lázeňským hostům přívětiví a ochotní. Lázeňští zřízenci jsou ovšem
Čítárna v Lázeňském Domě.
povinni odpovídati na všechny dotazy lázní se týkajících, jasně a zřetelně, uctivě, ale krátce, majíce zakázáno dávati se do delších rozhovorů.

4. Požadovati zpropitné je co nejpřísněji zakázáno.

5. Lázeňské místnosti musí příslušný zřízenec před novým obsazením důkladně vyvětrati.

6. Zřízencům je přísně nařízeno připraviti lázeň tak, jak káže služební předpis, a to s týmž stupněm teploty, který je lékařem předepsán. Zjistí-li zřízenec (děvče), že přání hosta odporuje předpisu lékaře nebo obvyklé přípravě, má se obrátiti o další příkazy buď na dohlížejícího lékaře nebo na správu lázní neb ředitelství.
Velký lázenský sál.

7. Je-li lázeň připravena, má děvče hostovi předepsanou teplotu teploměrem prokázati.

8. Každý zřízenec (děvče) jest povinen podávati denně po skončení koupelí lázeňské správě nebo ředitelství svědomitě zprávy o stížnostech, pronesených lázeňskými hosty na nedostatky nebo vady, vyskytnuvší se v lázeňských místnostech; v nutných případech, a to v záležitostech lékařské pomoci, záchranné služby nebo zdravotních závad, má se věc oznámiti dohlížejícímu lékaři nebo, je-li nepřítomen, lázeňskému správci nebo řediteli. Rovněž tak jest odevzdati každý předmět, nalezený v některé místnosti lázeňské nebo ztracený příp. zapomenutý hosty, neprodleně lázeňskému ředitelství nebo správě k dalšímu předání příslušnému úřadu.

9. Bráti s sebou psy do lázeňských místností, kouřiti v nich, dávati vonné přísady do lázeňské vody a vtírání silně vonících prostředků je v lázeňských místnostech zakázáno a nesmí býti zřízenectvem trpěno.

10. Ve dvojitých, dvěma vanami opatřených místnostech smějí se koupati toliko hosté stejného pohlaví. Nesmí též býti použito jednotlivé lázně několika hosty, ani několika dětmi. Každý koupelový lístek platí pouze pro jednoho lázeňského hosta. Další hosty jest proto odmítnouti a dovoleno jest vzíti s sebou pomocnou osobu jen k nemocným dětem, a to jen s předchozím povolením.

11. Vlastní prádlo lázeňských hostů nesmí býti uschováno v lázeňských místnostech.

12. Podávati a obstarávati jídla a nápoje lázeňským hostům v lázeňských místnostech a čekárnách, jest zakázáno.

13. Za správný chod hodin v místnostech lázeňských odpovídají zřízenci.

14. Znečištění vany koupelové, nádrže atd. pliváním, močením atd., rovněž i plivati po chodbách a schodištích atd. nesmí býti zřízenectvem trpěno a jest tyto závady ihned hlásiti správci.

15. Hosté koupající se, jsou povinni používati koupacích zástěr ve společných lázeňských odděleních.

16. U všech pokladen jsou vyloženy knihy stížností a na všech chodbách jsou umístěny skřínky pro stížnostní lístky, které vybírá ředitelství. Lázeňští hosté mají možnost stížnosti přednésti ústně, nebo podati písemně, vlastnoručně podepsané, u správy dotyčných lázní neb u ředitelství lázeňských ústavů nebo u dohlížejícího lékaře. Veškeré takto podané stížnosti se přísně vyšetří a případní vinníci budou pohnáni k zodpovědnosti. K umožnění důkladného vyšetření a odstranění závad nutno však udati jak den, tak hodinu a číslo kabiny, jelikož jen v takových případech může býti přání lázeňských hostů úplně vyhověno. Na nepřesné stížnosti hostů, nemůže lázeňské ředitelství vzíti věcný zřetel a nebudou tudíž takové stížnosti projednávány, rovněž jako ony, jež byly podány u míst k tomu neoprávněných.
CENNÍK LÁZNÍ.
a) Ústřední Lázně.
Minerální slatinné lázně.
(Bez prádla.)
Přepychová lázeň: v Ústředních Lázních 53.—
Přepychová lázeň v Nových Slatinných Lázních 63.—
Salonní lázeň: minerální slatinná lázeň s očistnou lázní od 8—1 hod. 35.—
Salonní lázeň: minerální slatinná lázeň s očistnou lázní od 6—8 hod. a od 1—6 hod. 30.—
Lázeň I. třídy: minerální slatinná lázeň s očistnou lázní od 8—1 hod. 30.—
Lázeň I. třídy: minerální slatinná lázeň s očistnou lázní od 6—8 hod. a od 1—6 hod. 28.—
Lázeň nohou: vysoká slatinná lázeň nohou od 6. hod. ráno do 6. hod. večer 23.—
Lázeň paží: částečná slatinná lázeň nohou neb paží 18.—
Přirážkový lístek: doplatek k hořejším cenám lázní za velmi hustou lázeň jakéhokoliv druhu 5.—
Slatinný zábal: velký s očistnou lázní 30.—
Slatinný zábal: malý (částečný) 26.—
Slatinný obklad: v ústavě 15.—
Slatinný obklad: mimo ústav (bez odměny za přinesení) 14.—
Lehárny pro pány a dámy: lístek na 1 místo k ležení za účelem dodatečného pocení na dobu 1 hodiny 3.—

Přírodní uhličité lázně I, a II, z Mariina Pramene
a sladkovodní lázně.

(Bez prádla.)
Lázeň I. třídy: přírodní uhličitá lázeň z Mariina Pramene, kategorie I, nebo II, nebo sladkovodní lázeň od 8—1 hod. 20.—
Lázeň I. třídy: přírodní uhličitá lázeň I, nebo II, nebo sladkovodní lázeň od 6—8 hod. ráno a od 1—6 hod. večer 19.—
Plynová lázeň: suchá uhličitá lázeň od 6. hod. ráno do 6. hod. večer 17.—
Přírodní uhličité lázně III, z Rudolfova Pramene atd.
(Bez prádla.)
Lázeň I. třídy: přírodní uhličitá lázeň III, z Rudolfova Pramene od 8—1 hod. 20.—
Lázeň I. třídy: přírodní uhličitá lázeň III, z Rudolfova Pramene od 6—8 hod. ráno a 1—6 večer 19.—
Vodoléčebné oddělení pro pány.
(S prádlem.)
Oddělená salonní lázeň: procedura podle předpisu ordinujících pp. lázeňských lékařů ve zvláštním saloně od 6. hod. ráno do 6. hod. večer 28.—
Společné lázně: tatáž procedura, avšak v místnostech společného oddělení, od 10—12 hod. 23.—
Společné lázně: tatáž procedura, avšak od 6—10 hod. ráno 21.—
Tytéž, avšak od 6—9 hod. ráno 19.—

Lázeňské prádlo:
 Použití zvláštního lázeňského prádla 4.—
 Použití vlněné přikrývky 4.—
 Použití 1 lněného prostěradla a 1 ručníku 4.—
 Použití 1 lněného prostěradla 3.—
 Použití 1 ručníku 1.—
Lázeňské přísady:
 Konvička jehličnatého výtažku 2.50
 Láhev Mariánsko-Lázeňského matečního louhu 3.—
Poplatek za přepsání nebo odvolání zaznamenané lázně 1.—
 
b) Nové Lázně.
Přírodní uhličité lázně III, z Rudolfova Pramene nebo sladkovodní lázně.
(Bez prádla.)
Lázeň 1. třídy: přírodní uhličitá lázeň z Rudolfova Pramene kategorie III, nebo sladkovodní lázeň od 8—1 hod. 20.—
Lázeň 1. třídy: přírodní uhličitá lázeň III, jako dříve, avšak od 6—8 hod. ráno a od 1—6 hod. več. 19.—
Přírodní uhličité lázně IV, z Ferdinandova Pramene.
(Bez prádla.)
Přepychová lázeň: přírodní uhličitá lázeň IV, z Ferdinandova Pramene, nebo přírodní uhličitá ocelitá lázeň V, z Ambrožova Pramene nebo sladkovodní lázeň v knížecích lázních od 6. hod. ráno do 6. hod. večer 73.—

Salonní lázeň: přírodní uhličitá lázeň IV, z Ferdinandova Pramene od 8—1 hod. 23.—
Salonní lázeň: přírodní uhličitá lázeň IV, z Ferdinandova Pramene od 6—8 hod. ráno a od 1—6 hod. večer 21.—
Lázeň 1. třídy: přírodní uhličitá lázeň IV, z Ferdinandova Pramene od 8—1 hod. 21.—
Lázeň 1. třídy: přírodní uhličitá lázeň IV, z Ferdinandova Pramene od 6—8 hod. ráno a od 1—6 hod. večer 20.—
Přírodní uhličité ocelité lázně V, z Ambrožova Pramene.
(Bez prádla.)
Lázeň 1. třídy: přírodní uhličitá ocelitá lázeň V, z Ambrožova Pramene od 8—1 hod. 20.—
Lázeň 1. třídy: přírodní uhličitá ocelitá lázeň V, z Ambrožova Pramene od 6—8 hod. ráno a od 1—6 hod. večer 19.—
Přirážkový lístek: za jedno ochlazení uhličité lázně III, IV, V, neb sladkovodní lázně 3.—
Parní lázně pro pány a dámy:
(S prádlem. Doba použití: 1 hodina.)
Salonní lázeň: úplná parní lázeň v oddělených lázeňských salonech po dobu 1 hodiny 43.—
Společné oddělení: parní lázeň nebo římsko-irská lázeň ve všeobecném oddělení po dobu 1 hodiny od 10—12 hod. dopoledne 23.—
Společné oddělení: parní lázeň nebo římsko-irská lázeň ve všeobecném oddělení po dobu 1 hodiny od 9—10 hod. dopol. a od 12—2 hod. odpol. 21.—

Oddělení pro vodoléčbu pro pány a dámy.
(S prádlem.)
Společné lázně: procedura podle předpisů ordinujících pp. lázeňských lékařů od 10—12 hod. dopoledne 23.—
Společné lázně: táž procedura, avšak od 9—12 hod. dopoledne a od 12—2 hod. odpoledne 21.—
Táž procedura, avšak od 6—9 hod. ráno 19.—
Lázeňské prádlo:
 Použití zvláštního lázeňského prádla 4.—
 Použití vlněné přikrývky 4.—
Poplatek za přepsání nebo odvolání zaznamenané lázně 1.—
Elektrické světelné lázně pro pány a dámy.
Elektrická světelná lázeň skříňová bez prádla od 6 hod. ráno do 2 hod. odpol. 33.—
Lázeňské prádlo:
 Použití lněného prostěradla a 1 ručníku 4.—
 Použití lněného prostěradla 3.—
 Použití 1 ručníku 1.—
Lázeňské přísady:
 Konvička jehličnatého výtažku 2.50
 Láhev Mariánsko-Lázeňského matečního louhu 3.—
Inhalatorium dra Bullinga:
1. třída:
 1 prostorová inhalace (Guttafer) v oddělené kabině, dopoledne 20.—
 1 prostorová inhalace (Guttafer) jako dříve, avšak odpoledne 18.—
 1 inhalace u odděleného přístroje ve společné místnosti (thermovariátor) dopoledne
13.—
 1 inhalace u odděleného přístroje (thermovariátor), avšak odpoledne 12.—
 1 inhalační násada pro ústa 3.—
 1 násada pro nos 3.—

Léčiva potřebná k inhalacím nejsou v uvedených cenách zahrnuta a musí si je inhalující sami podle lékařského předpisu opatřiti. Slať a klečový olej poskytuje inhalatorium zdarma.