Malý koledníček/Vzhůru, vzhůru, pastýřové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vzhůru, vzhůru, pastýřové
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 32–34.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Vzhůru, vzhůru, pastýřové,
slyšte krásnou novinu!
Vzhůru Evini synové,
děkujte Hospodinu;
ejhle, nebeské plesání,
kůrů andělských zpívání:
Narodil se Vykupitel
v tuto noční hodinu.
Nebeské plesání,
andělů zpívání
v noční hodinu.

„Sláva Bohu na výsosti!“
andělé prozpěvují,
pokoj lidem, jenž v zbožnosti
v tomto světě obcují,
rychle vstaňte a pospěšte,
Ježíškovi dary neste,
pokloňte se Králi svému,
světa Vykupiteli,
chvalořečte Jemu,
Králi nebeskému,
s všemi anděly.

Spěchejte k městu Betlému,
najdete tam Ježíše;
vzdejte čest a chválu Jemu,
vítejte Messiáše,
najdete Jej vloženého,
plenkami obvinutého,
mezi hovádky v jesličkách,
Krále nebeské říše,
vzdejte chválu Jemu,
Králi nebeskému,
chvalte Ježíše.

Pojďme všichni s důvěrností,
spojme hlasy s anděly,
pějme s srdečnou vroucností
našemu Spasiteli;
Ježíškovi pacholátku,
přerozkošnému děťátku,
nesme dary pobožnosti
světa Vykupiteli,
Ježíšku milému
a ušlechtilému
Vykupiteli.

Ejhle, chudá dívka, krásná,
mateřsky Jej objímá;
nevinná, jak hvězda jasná,
s Ježíškem se obírá;
chvalozpěvy Hospodinu
s Josefem v noční hodinu
prozpěvujíc Matka Panna
krásné děťátko líbá.
Matka prozpěvujíc,
Ježíška líbajíc;
pak jej kolíbá.

Poklekněmež na kolena
před jesličkami Jeho;
chvalme nebeského Syna,
Ježíška přemilého;
duchové zemřelých vstupte,
k jesličkám s námi přistupte,
vítejte Vykupitele,
v pádu otce našeho;
spanilé děťátko,
krásné Jezulátko,
Krále našeho!

Vítej nám, Beránku Boží,
vítej! slzíc plesáme,
vítej nám, ó světa zboží,
přeradostně zpíváme,
nynej, překrásné děťátko,
nynej, drahé Jezulátko;
vítej nám v tom chudém loži,
vroucně díky vzdáváme,
Ježíšku milému,
novorozenému
libě zpíváme.

Prozpěvujte, národové,
Ježíšku spanilému;
poklekněte, národové,
chválu vzdávejte Jemu;
sstupte s nebe, cherubíni,
služte pánu, serafíni;
my, synové Evy, pějme
díky synu Božímu!
Ježíšku milému,
očekávanému,
Králi našemu.

Ó, přešťastná svatá Panno,
Matko Ježíše Krista,
vyvolená nebes bráno,
Ty růžičko přečistá,
v mateřských radostech plyneš,
Jezulátko k prsoum vineš,
pro tu radost pomoz, svatá!
Tys cesta k nebi jistá,
ó krásné lilium,
vonné konvalium,
růžičko čistá.

Ó, Ježíši, spasiteli;
Tys naší lásky pramen,
k Tobě, ó Vykupiteli,
v srdcích našich vře plamen;
dej nám svaté požehnání,
otevři nám nebes brány;
Tebe bude ctít, milovat,
na věky věků. Amen.
Sláva Jezulátku,
krásnému děťátku,
na věky. Amen.